Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 953092
Aanvang-sluiting 25-06-2013 13:00 - 25-06-2013 13:45

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 25 juni 2013 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, aanvang voorafgaand aan de Gemeenteraad, van 13:00 uur tot 13:45 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Van Dongen, De Smoker, Ruisch en Van Hall (griffier) en de heren Van Verk, Pols, Hoogerduijn, Heijkoop, Tazelaar en Brok (voorzitter). De fractie WEK heeft zich afgemeld. Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De fractie BVD heeft voorkeur voor variant 1, de overige fracties voor variant 3.


Uiteindelijk wordt unaniem afgesproken dat er 10 juli een grote aankondiging van de raadsvergadering in de Stem komt. Hierbij wordt een toelichting gegeven op de gang van zaken tijden de vergadering van 16 en 17 juli, worden inwoners uitgenodigd en wordt een link gemaakt naar het proces van Bezuinigingskeuzes.nl. Alle fracties leveren voor deze pagina een quote aan waarin ze ingaan op Bezuinigingskeuzes.nl en in het bijzonder op hun ervaringen en hetgeen ze meenemen van de twee Sprekerspleinen op 15 mei en 3 juli.


Vervolgens volgt op 17 juli de reguliere communicatie van de raad m.b.t. de woordvoeringen en de keuzes die de fracties maken. Dit zijn weer eigen bijdragen van de fracties van maximaal 200 woorden en zal niet in interviewvorm verschijnen.

5

U wordt voorgesteld om de moties onder nummer 3, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24 en 25 als afgehandeld te beschouwen.

min
Besluit

De agendacommissie besluit de moties 9, 10, 11, 15, 16, 20 en 24 als afgehandeld te beschouwen.

6

U wordt voorgesteld om de toezeggingen onder nummer 1, 3, 5, 9, 11, 12 en 13 als afgehandeld te beschouwen.

min
Besluit

De agendacommissie besluit de toezeggingen 3, 5 en 13 als afgehandeld te beschouwen.

7

min
Besluit

De agendacommissie neemt met waardering kennis van de bestuurlijke planner 2013 en stelt het op prijs dat college en organisatie meer gaan sturen op een constante voorraad i.p.v. pieken met fatale beslisdata. Afgesproken wordt dat bij de agendacommissie van 10 september wordt gekeken naar de voorraad en de vergadermomenten tot de verkiezingen 2014.

8

min
Besluit

De agendacommissie besluit het Kenniscentrum uit te nodigen voor een Sprekersplein voorafgaand aan de inhoudelijke bespreking van de Evaluatie Funderingsherstel. Zij kunnen dan zowel schriftelijk als mondeling hun kennis delen en de specifieke situatie in Dordrecht van hun zienswijze voorzien.

 

9

min
Besluit

De griffier heeft op verzoek de agenda voor de adviescommissie van 9 juli uitgedeeld. De agendacommissie besluit de inhoudelijke behandeling van het voorstel parkeergarage Kromhout uit te stellen tot na het zomerreces, conform de reguliere werkwijze waarin Sprekersplein en inhoudelijke behandeling niet op dezelfde avond zijn. In het stuk is geen fatale beslisdatum genoemd dus dit levert geen problemen op. In dit opengevallen blok wordt de Maximale variant Programma Hofkwartier, openbare ruimte (RIS 1086033) besproken. Het college wordt gevraagd een vervanger te sturen voor wethouder Mos in één van beide blokken (Egalisatiereserve of Hofkwartier). Mevrouw De Smoker meldt dat de heer Tiebosch geen voorzitter kan zijn in Blok 2. De griffier zoekt een vervanger. En het Sprekersplein Kromhout zal vanwege de verwachte opkomst in VK 1 plaatsvinden. Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.


Mevrouw De Smoker meldt haar teleurstelling dat wethouder Sleeking de informatie over geheim/openbaar niet voor het weekend aan de raad heeft gemaild zoals hij had toegezegd. Nu kwam het op maandag en waren de woordvoeringen al klaar. Daarnaast vindt ze het inhoudelijk een sturend stuk. Deze mening leeft breder binnen de agendacommissie. De voorzitter neemt dit mee naar de driehoek.


De leden van de agendacommissie geven de griffier mee dat ze niet gelukkig zijn met pdf-en.nl Men vindt het niet gebruiksvriendelijk. De griffier meldt dat de raadsadviseurs reeds testen met Notubox (conform werkwijze Hendrik-Ido-Ambacht) en deze dienst in juli of in augustus voor de raadsleden, commissieleden en collegeleden beschikbaar komt. De heer Van Verk vraagt de griffier er scherp op te zijn dan wanneer de agenda verandert er ook een nieuwe pdf beschikbaar komt. De griffier zal hier weer extra aandacht voor vragen.


Met deze afspraak sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall