Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 953080
Aanvang-sluiting 18-06-2013 19:00 - 18-06-2013 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 18 juni 2013 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur. Let op gewijzigde vergaderkamer!


De voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Ruisch, Witsen Elias, De Smoker, Koene en Van Hall (griffier) en de heren Hoogerduijn, Heijkoop, Van Verk, Tazelaar, Schalken en Brok (voorzitter). De griffier meldt de reden dat de vergadering deze keer in zaal 5 plaatsvindt gelegen is in het feit dat dit mogelijkheden geeft de agendacommissie live uit te zenden en ook in beeld en geluid na te kijken. Hier blijkt unaniem geen behoefte aan. De vergaderingen zijn openbaar en gericht op de procedure en niet de inhoud. De paar geïnteresseerden in procedurezaken zijn van harte welkom op de publieke tribune en dat vindt de agendacommisie voldoende. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.


N.a.v. de lijst meldt de griffier dat de opening van de Movies waarschijnlijk op 4 september a.s. plaats zal vinden. Mocht dit het geval zijn, dan stelt zij voor de heren Barone, die raad en college die avond hebben uitgenodigd voor een boottocht, te suggereren om te verplaatsen naar een andere avond. Dit vindt de agendacommissie een goed voorstel, maar uiteraard is dit geen activiteit van raad en griffie en gaan de heren hier uiteindelijk zelf over.


De heer Tazelaar meldt in het verlengde van deze datum dat zijn vrouw en hij op 4 september a.s. hopen te vieren dat ze elkaar 50 jaar geleden het ja-woord gaven. De heer Heijkoop en zijn vrouw vieren op 12 september a.s. hun 5-jarig huwelijk.

4

min
Besluit

De agendacommissie besluit de condept-agenda van de Middagraad als volgt vast te stellen:


1. Opening en vaststellen agenda


2. Mededelingen en Ingekomen stukken


3. Benoeming van de heer Van Antwerpen als lid van de Drechtraad, de heer Soy als plv. lid van de Drechtraad en de heer Van Antwerpen als lid van de regionale agendacommissie.


3. Hamerstukken


4. Stukken ter kennisname


5. Rapport Grondbeleid van de RKC incl. vaststellen aanbevelingen.


6. Richting Kiezen (eventueel overgaand in een besloten deel zo dit nodig blijkt om de (onderhandelings) positie van de gemeente niet te schaden).


7. Bestemmingsplannen welke geen hamerstuk zijn (geoordeeld door de adviescommissie).


8. Overige voorstellen welke de adviescommissie als bespreekpunt heeft aangemerkt, bijvoorbeeld Windenergie.


NB Het voorstel over Parkeergarage Kromhout krijgt twee blokken op 9 juli en wordt hier niet besproken.


NB 2 Het voorstel over de afronding van het project Noordoevers krijgt 27 augustus een blok en wordt hier niet besproken.


 

5

min
Besluit

De agendacommissie besluit de agenda van 9 juli als volgt vast te stellen:


Eerste blok van 20.30 - 21.15 uur


* Eerste deel van de behandeling van Gladheidsbestrijding (1076240 en 952965), de Wegennota (1053733) en herbestemmen VRI-krediet (1080574).


* Conceptbegroting 2014 Gevudo (1083070).


* Eerste deel van de behandeling van het voorstel over Parkeergarage Kromhout (1082248)


Tweede blok van 21.30 - 22.15 uur:


* Vervolg behandeling Gladheidsbestrijding (1076240 en 952965), de Wegennota (1053733) en herbestemmen VRI-krediet (1080574).


* Eerste deel van de presentatie over de GREX en de PEX (1078140).


* Tweede deel van de behandeling van het voorstel over Parkeergarage Kromhout (1082248).


Derde blok van 22.15 - 23.00 uur:


* Standpunt van het college over regionale samenwerking en besparingsmogelijkheden en zienswijze op de Begroting 2014 GR Drechtsteden (1082385)


* Vervolg presentatie GREX en PEX (1078140).


* Geheime RIB over OPOD (1077857).


 


NB 1 De bespreking van het dossier Ziekenhuisafval (1036687 en 1004136) verschuift naar de commissie na het zomerreces.


NB 2 De bespreking van de Nota Verbonden Partijen, inclusief de brief van de Rekenkamercommissie en de aanvullende informatie die op 18 juni door de agendacommissie is gevraagd aan het college, verschuift naar 27 augustus a.s. twee blokken.

6

min
Besluit

De agendacommissie stemt er mee in om in plaats van een Sprekersplein deel te nemen aan het ronde tafel gesprek op 11 juli a.s. en waardeert het gebaar dit, vanwege de beschikbaarheid van de raad, in de avond te organiseren. De heer Schalken geeft aan dat de organisatie van dit ronde tafel gesprek de heren Gündogdu en Nederhof (als vragenstellers) kan benaderen om de insteek van de avond mee af te stemmen. De griffier zal dit doorgeven aan de ambtelijke ondersteuners.

 

7

min
Besluit

De heer Hoogerduijn informeert naar de reactie van het college op het oordeel van de agendacommissie over de notitie Krommedijk. De voorzitter geeft aan dat het college teleurgesteld was dat de raad met de huidige informatie geen aanleiding ziet het gekozen scenario 'Mede mogelijk maken' te bespreken. Maar er volgen nieuwe momenten in dit traject waarbij wellicht wel twee of meer fracties reden zien dit onderwerp te agenderen.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall