Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 953069
Aanvang-sluiting 12-06-2013 19:00 - 12-06-2013 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 12 juni 2013 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Ruisch, Witsen Elias, De Smoker en Van Hall (griffier) en de heren Heijkoop, Hoogerduijn, Van Verk, Klous en Brok (voorzitter). Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.


N.a.v. de lijst meldt de griffier dat bij dossier 1063491 is besloten na het reces een Sprekersplein te organiseren over inkoop- en aanbestedingsbeleid. De herijking van dit beleid is dan al in een vergevorderde fase. Er wordt dan ook voorgesteld dit Sprekersplein niet te organiseren maar aan te sluiten bij een ronde tafel gesprek op 11 juli. De griffier zal dit op 18 juni opnieuw inbrengen in de agendacommissie met nadere informatie over plaats en tijd.


N.a.v. punt 9 van de besluitenlijst meldt de griffier dat het bezoek aan Provinciale Staten zal worden voorbereid op 9 juli van 18.00 - 19.00 uur in het Stadskantoor. De afgevaardigden namens de fracties hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

4

min
Besluit

De agendacommissie besluit de volgende dossiers te agenderen:


Eerste ronde 20.30 - 21.15 uur


Inhoudelijke behandeling bestemmingsplan Zeehavens (1064913)


Eerste deel van de bespreking van de stukken m.b.t. Drechtwerk (1073259 en 1026637)


Deels besloten vergadering over WDO en Dordtse Kil IV (1078051 en 1078046)


Tweede ronde 21.30 - 22.15 uur:


Zienswijze GR Gezondheid en Jeugd (1079017)


Vervolg van de behandeling van de stukken over Drechtwerk (1073259 en 1026637)


De behandeling van het rapport van Rekenkamercommissie over Grondbeleid


Derde ronde van 22.15 - 23.00 uur


Inhoudelijke behandeling bestemmingsplan Dordtse Kil (1068405)


Uitvoeringsagenda Windenergie (1072439)


Afrondende commissiebehandeling Richting Kiezen ter voorbereiding op de raadsbehandeling op 25 juni (1079036, 982345, 1058158 en voorstel Kromhout)

5

min
Besluit

De agendacommissie besluit in concept de volgende zaken te agenderen voor 9 juli:


Eerste ronde van 20.30 - 21.15 uur


Opslag van ziekenhuisafval (1036687 en 1004136)


Eerste deel van de bespreking van Gladheidsbestrijding en de Wegennota (1076240, 952965 en 1053733)


Eerste deel van de Nota Verbonden Partijen incl. de brief van de Rekenkamercommissie hierover


Tweede ronde van 21.30 - 22.15 uur


Eerste deel van de besloten presentatie van de GREX en de PEX


Vervolg van de behandeling van Gladheidsbestrijding en de Wegennota (1076240, 952965 en 1053733)


Vervolg van de behandeling van de Nota Verbonden Partijen inclusief de brief van de RKC


Derde ronde van 22.15 - 23.00 uur


Vervolg van de besloten presentatie over de GREX en de PEX


Standpunt van het college over regionale samenwerking, reactie op de brief van het ONS-D over de netwerkorganisatie, het vervolg van de proeftuinen en onderbouwing van de ingeboekte bezuiniging in de Kadernota vanwege verdergaande regionale samenwerking.


Besloten bespreking van de brief over de OPOD (1077857)

6

min
Besluit

De agendacommissie oordeelt unaniem dat er geen inhoudelijk antwoord is gegeven op de twee vragen die aan het college zijn gesteld en welke voor de raad een randvoorwaarde zijn voor agendering. Dit stuk wordt op de voorraadlijst geplaatst in afwachting van deze informatie.

7

min
Besluit

Er is bij de raad geen belangstelling dit ID te adopteren.

8

min
Besluit

De agendacommissie neemt kennis van de melding van de PvdA.

9

min
Besluit

De agendacommissie staat positief tegenover dit initiatief. De griffier wordt gevraagd het college te vragen welke activiteiten worden ontplooid voor dit evenement en de raad hierover te informeren.

 

10

min
Besluit

De heer Hoogerduijn komt terug op de bespreking in de carrouselbijeenkomst Bestuur van gisteren in de Drechtsteden. Hier stond o.a. de verdergaande ambtelijke samenwerking in de Drechtsteden op de agenda en werd opgeroepen dit lokaal te bespreken tussen college en raad om hierover een standpunt te formuleren. Hij zou dit graag op korte termijn agenderen aangezien dit project in de komende weken een vervolg krijgt en hij wil weten wat de insteek van het Dordtse College is over regionale samenwerking, de reactie op de brief van het ONS-D over de netwerkorganisatie, het vervolg van de proeftuinen en onderbouwing van de ingeboekte bezuiniging in de Kadernota vanwege verdergaande regionale samenwerking. De agendacommissie kan hier unaniem mee instemmen en richt hiervoor een blok in op 9 juli a.s. De griffier wordt gevraagd de secretaris te melden dat de raad voor 3 juli a.s. een brief met het standpunt van het college verwacht.


De heer Van Verk vraagt of de uitnodiging welke de raadsleden hebben ontvangen voor de bijeenkomst Dordtse Wateren op 4 september a.s. hetzelfde is als de themabijeenkomst waarover de agendacommissie al eerder heeft besloten. De andere leden antwoorden bevestigend.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall