Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 953055
Aanvang-sluiting 28-05-2013 13:00 - 28-05-2013 13:45

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 28 mei 2013 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, aanvang voorafgaand aan de Gemeenteraad, van 13.00 tot 13.45 uur.

De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Van Dongen, De Smoker, Witsen Elias, Ruisch, Koene en Van Hall (griffier) en de heren Van Verk, Tazelaar, Hoogerduijn, Heijkoop en Brok (voorzitter). Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. punt 6 meldt mevrouw Van Dongen dat namens BVD de heer Van Antwerpen zal toetreden tot de werkgroep.

4

min
Besluit

De agendacommissie waardeert het aanbod van wethouder Wagemakers om 12 juni a.s. een presentatie over Windenergie te houden voor de geïnteresseerden tussen 19.00 en 19.45 uur en maakt hier ruimte voor in de agenda. Ook neemt de agendacommissie het voorstel van de wethouder over om die avond een Sprekerplein te organiseren over windenergie en de inhoudelijke bespreking op te schuiven naar 18 juni.


Verder is er op de agenda ruimte voor de art. 40 vragen van BVD over Crabbehof (incl. insprekers), een gecombineerd Sprekersplein over de bestemmingsplannen Dordtse Kil en Zeehavens, de RIB Speerpunten Ruimtelijk-economische strategie, de art 40 vragen van het CDA over koopzondagen, en de inhoudelijke behandeling van de bestemmingsplannen De Staart en Weeskinderendijk-Laan der VN.


De griffier wordt gevraagd te kijken of er in de voorraad nog mogelijkheden zijn om zaken toe te voegen in de opengevallen blokken.

5

min
Besluit

De agendacommissie besluit dat de spoed van de behandeling van de Nota verbonden partijen is nu de actuele zienswijzen al worden vastgesteld. Om dit onderwerp goed recht te doen (niet naast Richting Kiezen) zal hiervoor een andere moment worden gezocht. Het voorstel Sportpark Krommedijk vervalt eveneens en wordt geagendeerd op 9 juli voor twee blokken.


Op de agenda blijft vooralsnog over de inhoudelijke bespreking van de bestemmingsplannen Zeehavens en Dordtse Kil, de inhoudelijke bespreking van Windenergie, de WDO en twee blokken Richting Kiezen. Aan deze blokken Richting Kiezen worden het voorstel over de afwikkeling van Noordoevers en het voorstel parkeergarage Kromhout toegevoegd.


De griffier wordt gevraagd op de voorraadlijst te kijken naar onderwerpen voor de opengevallen blokken.

6

min
Besluit

De agendacommissie dankt de wethouder voor de notitie. De toezegging wordt hiermee als afgedaan aangemerkt.

7

min
Besluit

De agendacommissie besluit de reguliere spreekvolgorde aan te houden (van grootste naar kleinste fractie) en op 17 juli niet om 9.00 uur maar pas om 11.00 uur te beginnen. De lunch zal tussen 13.00 en 14.00 uur zijn met een broodje in het Stadhuis. De BBQ zal pas om 18.00 uur aanvangen zodat er ruimte is tussen 14.00 en 18.00 uur om de vergadering en besluitvorming af te ronden. Deze aangepaste planing komt in het presidium van 30 mei terug ter informatie.

8

Via Incompany voor max. 10 personen

min
Besluit

De agendacommissie besluit, op voorstel van de VVD, de training 'Snellezen voor raadsleden' aan te bieden. En, op voorstel van de heer Heijkoop, wordt besloten dat er ruimte is voor een twee groep als er meer belangstelling is dan 10 deelnemers.

 

9

min
Besluit

Mevrouw Ruisch geeft aan dat zij teleurgesteld is dat er zo weinig respons kwam van collega's op het verzoek van haarzelf en Ad Klous om deel te nemen aan het Groot Dordrechts Dictee. Zelfs collega's die uiteindelijk wel mee doen, hebben haar dat niet gemeld. 'Aandacht voor betere onderlinge communicatie' is haar oproep.


De heer Hoogerduijn zou graag in een komende vergadering stil staan bij het bezoek van de fracties aan de provincie op 2 september a.s. Zeker voor wat betreft het deel waarin ieder zijn eigen provinciale fractie gaat bezoeken, zou het goed gaan een paar punten te benoemen die een brede lobby behoeven bij de provincie. Wanneer we die allemaal bij onze provinciale fractie inbrengen, maken we een vuist bij de provincie. De griffier zal de voorbereiding organiseren voor het zomerreces.


De griffier meldt dat het voltallige MT van het Dordrecht's Museum op 24 september a.s. naar Sint Petersburg is en dus niet aanwezig kan zijn bij de vergadering 'Raad in de tuin'. Zij vinden dit jammer. De agendacommissie besluit, op voorstel van de voorzitter, deze vergadering toch door te laten gaan. Later in het jaar is vanwege het weer geen optie en men hecht aan uitvoering van dit vernieuwende idee in deze raadsperiode.


Met die afspraak sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn positieve en constructieve inbreng.


 

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall