Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 953040
Aanvang-sluiting 21-01-2014 19:00 - 21-01-2014 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 21 januari 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 10 - Bart Verbrugh van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur.

De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames van Dongen, Koene, Witsen Elias, Ruisch en Hendrickx (plv. griffier) en de heren Brok (voorzitter), Van Verk, Tazelaar, Schuiten, Seme en Hoogerduijn. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

Mevrouw Koene geeft aan dat de weergave onder agendapunt 'Rondvraag' niet geheel juist is geformuleerd. Zij is niet degene geweest die de brief over de Voorstraat-Noord heeft doorverwezen, maar de fractie van Beter Voor Dordt. Met inachtneming van deze opmerking stelt de agendacommissie de besluitenlijst gewijzigd vast.

4

min
Besluit

De agendacommissie verzoekt de griffier na te gaan of regionaal portefeuillehouder Blase 28 januari in de gelegenheid is om het onderwerp regionale programmering toe te lichten. Indien dit het geval is, vervalt het onderwerp Verbonden partijen en komen hiervoor in de plaats een blok over het onderwerp lichte Gemeenschappelijke Regeling (dossiers 1162392 en 1197245 + brieven onder a en b lijst ingekomen stukken raad 22 januari 2014) en een blok over Regionale programmering in aanwezigheid van regionaal portefeuillehouder Blase. De voorzitter vraagt de agendacommissie waarop de behandeling van het onderwerp zelfbouwlocaties zich primair richt. De agendacommissie besluit dat het primair gaat om het verschijnsel 'zelfbouw'; het plan is leidend en de grex is volgend.

5

min
Besluit

De agendacommissie besluit deze concept-agenda's te bespreken nadat er duidelijkheid is over de definitieve agenda voor de adviescommissie van 28 januari 2014. De griffier licht toe dat de concept-agenda's zijn toegevoegd om inzichtelijk te maken dat de resterende adviescommissies tot aan de verkiezingen al behoorlijk gevuld zijn met de huidige voorraad stukken; dat er zeker nog nieuwe stukken te verwachten zijn en dat dat keuzes vraagt in wel of niet meer agenderen in deze raadsperiode. Naar aanleiding hiervan vraagt mevrouw Koene aan de agendacommissie wat we doen met stukken die boven de markt blijven hangen. Zij doelt met name op het stuk over het Ondernemersfonds. Zij stelt voor dat een nieuw voorstel van de ondernemers wordt afgewacht en dat het college zijn huidige voorstel intrekt. De voorzitter licht toe waarom dat niet kan. Hij stelt dat er een collegebesluit ligt en dat de raad nu aan zet is. Die zal het college dan formeel moeten vragen om het voorstel in te trekken. Mevrouw Koene merkt op dat de uitkomsten van het raadsonderzoek niet meer inhoudelijk behandeld zijn, omdat de inhoudelijke behandeling destijds is omgezet in een sprekersplein. De griffier wordt gevraagd uit te zoeken of de inhoudelijke bespreking is uitgebleven en of er meer van dit soort voorstellen zijn die boven de markt zijn blijven hangen. De heer van Verk doet de suggestie om voor dit soort stukken een 'opschoon-adviescommissie' te organiseren.

6

De fractie WEK verzoekt om behandeling van het thema windenergie tijdens een adviescommissie. Het bijgevoegde stuk kan als basismateriaal worden gebruikt. De heer Dr. Fred Jansen, voorzitter van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie, kan hierover een interessante inleiding houden.

min
Besluit

De fracties WEK en VSP willen dit voorstel graag in de huidige raadsperiode behandelen (adviescommissie of themavergadering). Vrijwel alle andere fracties willen het thema wel agenderen, maar niet noodzakelijkerwijs in deze raadsperiode. De voorzitter vraagt de griffier te bezien of aan de wens van de fracties WEK en VSP tegemoetgekomen kan worden en geeft tegelijkertijd aan dat hij de kans hierop klein acht.

7

min
Besluit

De voorzitter licht toe dat de voorkeursdatum van het Veiligheidshuis concurreert met de opening van de expositie over Koning Willem II in het Dordrechts Museum. De koning zal hierbij aanwezig zijn en de raadsleden zullen hiervoor worden uitgenodigd. Op basis van deze nieuwe recente informatie besluit de agendacommissie om het werkbezoek te houden op 25 februari van 12.00 - 15.00 uur. De minimale deelname wordt op 8 gesteld. De dames Koene, Witsen Elias en van Dongen geven al aan bij het werkbezoek aanwezig te zullen zijn. Hetzelfde geldt voor de heren Van Verk en Tazelaar. Mevrouw Ruisch en de heren Hoogerduijn en Seme geven aan dat hun fracties in ieder geval vertegenwoordigd zullen zijn en nog zullen doorgeven door wie.

8

Voor de adviescommissie van 21 januari hebben zich tot nu toe 3 insprekers gemeld:

- de heer F. den Houter (CPO)
- mevrouw F. Bosma (CPO)
- de heer J.A.M.J. van de Velde (belangenvereniging Steegoversloot)

min
Besluit

De agendacommissie neemt kennis van het overzicht aangemelde insprekers.

 

9

min
Besluit

Naar aanleiding van de brief onder aa op de lijst ingekomen stukken van de raad van 21 januari 2014 vraagt mevrouw Witsen Elias of bewoners die tevens raadslid zijn een zienswijze mogen ondertekenen. De voorzitter antwoordt dat dit mag. De heer Hoogerduijn vraagt of al bekend is of de raad betrokken wordt bij de opening van de tentoonstelling over koning Willem II. De voorzitter antwoordt dat de raadsleden een dezer dagen een uitnodiging zullen ontvangen om hierbij aanwezig te zijn. Ook informeert de heer Hoogerduijn naar de bedoeling van het duidingsdebat op 21 maart 2014. Hij geeft aan dat eerder is afgesproken dat er over de start na de verkiezingen nog zou worden gesproken. De voorzitter vraagt de griffier dit onderwerp te agenderen voor het presidium van 13 februari 2014. De heer Van Verk licht toe waarom hij het ongelukkig vindt dat de relatie-avond van de gemeente gehouden wordt op maandag 3 februari (fractieavond voorafgaand aan de raadsvergadering van 4 februari). De voorzitter heeft begrip voor het standpunt van de heer Van Verk en geeft aan dat de organisatie tegemoet heeft willen komen aan de wens van de ondernemer, die gelet op zijn bedrijfsvoering de maandagavond het meest geschikt vond voor de ontvangst van de gemeentelijke relaties. Tot slot geeft mevrouw Koene aan dat de VVD een loungequiz (pubachtige quiz) over de verkiezingen zal organiseren en alle politieke partijen gaat uitnodigen om hieraan mee te doen. De VVD zal dit voorstel 22 januari inbrengen in het campagneleidersoverleg.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall