Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 953028
Aanvang-sluiting 23-04-2013 13:00 - 23-04-2013 13:45

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 23 april 2013 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, aanvang voorafgaand aan de Gemeenteraad, van 13.00 tot 13.45 uur.

De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

- mededeling raadsvoorstel OV 65+

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Ruisch, Witsen Elias, Koene, Van Dongen, De Smoker en Van Hall (griffier) en de heren Tazelaar, Hoogerduijn, Van Verk en Brok (voorzitter). Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Heijkoop.


De griffier meldt dat er op 22 april jl. overleg is geweest tussen de twee verantwoordelijk portefeuillehouders OV 65+ (Mos en Wagemakers) en de intentie inderdaad is voor de Kadernota (juni) dit stuk behandeld te hebben in commissie en raad.


Mevrouw Witsen Elias meldt dat haar fractie en de fractie van de VSP een beroep doen op het Reglement van Orde en verzoekt de agendapunten 5, 9, 10 en 11 (allen betrekking hebbend op de Nieuwe Dordtse Biesbosch) van de agenda van de Middagraad van vandaag af te voeren en opnieuw te agenderen voor bespreking. De agendacommissie honoreert dit verzoek en plant hiervoor een blok adviescommissie op 21 mei 2013. Aan het einde van die adviescommissie zal worden geconcludeerd of deze stukken vervolgens doorgaan naar de concept-agenda van de raadsvergadering van 28 mei 2013 als hamerstukken of als bespreekstukken.


De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

N.a.v. punt 6 op pagina 2 meldt mevrouw Ruisch dat haar intentie was dat een Drechtstedendinsdag zou plaatsvinden in het Energiehuis, niet alleen een werkbezoek. Mevrouw Van Dongen meldt dat zij het ook op die manier heeft ingebracht in de agendacommissie van de regio. Er wordt nu gekeken of dit kostentechnisch mogelijk is en of er voldoende zalen zijn. Valt dit positief uit dan wordt een Drechtstedendinsdag daar georganiseerd. Is dit niet mogelijk dan volgt wel een werkbezoek. De agendacommissie neemt verheugd kennis van deze stand van zaken.

4

min
Besluit

De agendacommissie past de drie Sprekerspleinen aan naar 30 minuten per Sprekersplein. In het derde blok ontstaat vervolgens ruimte voor de vier stukken m.b.t. de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. De griffier wordt gevraagd aan te geven wanneer de technische vragen m.b.t. de Jaarstukken moeten worden ingediend. Hierover zal in de donderdagbrief van 25 april nadere informatie worden opgenomen.

5

min
Besluit

De agenda blijft ongewijzigd. De griffier meldt dat er de mogelijkheid bestaat een extra blok in te ruimen voor Windenergie om hierin een presentatie te krijgen van het Bureau dat het contra-onderzoek naar locaties heeft verricht. De agendacommissie verzoekt echter die presentatie van te voren toe te sturen zodat de commissie meteen kan beginnen met de vragen over deze presentatie en het stuk.

6

n.a.v. motie Vrijwilligers en Professionals en bespreking in de adviescommissie van 22 maart 2013

min
Besluit

De agendacommissie waardeert het inititaief van de beide raadsleden en hun aanbod zelf de werkgroep te vormen. Mevrouw Van Dongen biedt aan dat haar fractie nog een derde lid voor de werkgroep zal leveren. Dit aanbod wordt met dank aanvaard. Vervolgens wordt de werkgroep gevraagd de volgende agendacommissie met een datumvoorstel te komen. Suggestie is deze Bewonersconsultatie in het najaar in de aanloop naar de verkiezingen te laten plaatsvinden.

7

min
Besluit

De agendacommissie heeft wat moeite met de starttijd van 7.00 uur. De voorzitter geeft aan dat dit bij het college ook het geval was. De starttijd wordt aangepast naar 8.45 uur vetrek uit Dordrecht. Het bezoek in Deventer komt dan te vervallen en alleen Enschede en Arnhem worden aangedaan. Alle raads- en commissieleden worden gevraagd zich zelf op te geven bij de Sector SO  (mevrouw Stuurman) die deze excursie organiseert.

 

8

min
Besluit

De heer Hoogerduijn stelt de timing van de Sprekerspleinen rond bestemmingsplannen aan de orde. Wat zijn de mogelijkheden van de raad nog als alles zo strak in de planning zit richting een fatale beslisdatum ivm het verlopen van een eerder bestemmingsplan? Zou de raad niet veel eerder in het traject indieners van zienswijzen moeten horen, danwel zou het college niet veel eerder met een nieuw bestemmingsplan moeten komen zodat de raad nog ruimte heeft een gewijzigde versie opnieuw ter inzage te laten leggen? De agendacommissie vraagt de werkgroep planologische procedures (de dames Van den Bergh en Witsen Elias) dit mee te nemen in hun voorbereiding van de themabijeenkomst in het najaar.


De griffier herinnert de leden aan de deadline voor het opgeven voor VNG Congres op 4 en 5 juni a.s. in Zwolle (maximaal twee deelnemers per fractie).


De voorzitter herinnert de leden aan het verzoek dat aan fractievoorzitters is gedaan om te inventariseren of iemand gelieerd is aan het extra twitter account in naam van de heer Groeneweg.


Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall