Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 953017
Aanvang-sluiting 16-04-2013 19:00 - 16-04-2013 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 16 april 2013 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Witsen Elias, Koene, Ruisch, De Smoker, Van Dongen en Van Hall (griffier) en de heren Heijkoop, Van Verk, Hoogerduijn, Tazelaar en Brok (voorzitter).


De griffier stelt voor de agendacommissie van 21 mei 2013 te laten vervallen. Het belangrijkste punt op die agenda is het vaststellen van de concept-agenda voor de Middagraad van 28 mei 2013. Dat zal via een consultatie per e-mail gebeuren. U ontvangt op 22 mei een mail met een voorstel voor de concept-agenda. Voor 23 mei 9.00 uur kunt u reageren. Met deze werkwijze kan iedereen instemmen en de agendacommissie van 21 mei vervalt.


In aansluiting hierop vraagt de heer Hoogerduijn naar de agendacommissie op 14 mei 2013 tijdens de Drechtstedendinsdag. Is dat nog actueel of kunnen we dat volgende week afdoen? Afgesproken wordt de agenda voor de adviescommissie van 21 mei a.s. vast te stellen tijdens de agendacommissie van 23 april voorafgaand aan de Middagraad. Hiermee komt de agendacommissie van 14 mei te vervallen.


De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.


N.a.v. punt 12 meldt de griffier dat de Wegennota geagendeerd staat voor het college. Het door de agendacommissie gevraagde voorstel over OV 65+ heeft wat langer tijd nodig. Verwachting is dat dit over een maand behandeld wordt in het college. De agendacommissie spreekt de verwachting uit dat dit tenminste ruimt voor de Kadernota naar de raad komt. De griffier zal dit nogmaals overbrengen aan de secretaris.

4

min
Besluit

De griffier heeft tot op heden geen bespreekpunten voor de Middagraad. Deze kunnen komen uit de adviescommissies van heden avond.


De heer Hoogerduijn vraagt naar de uitkomst van de ambtelijke bijstand Nieuwe Dordtse Biesbosch. De griffier geeft aan contact te hebben gehad met de indiener van dit verzoek. De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Het verschillende oordeel over de juiste procedure tussen vraagsteller en wethouder blijft, maar voor de vraagsteller is er geen reden voor bespreking in de raad. Hiermee wordt de aangehouden brief in de raad als stuk ter kennisname geagendeerd.

5

min
Besluit

Op voorstel van alle fracties oordeelt de agendacommissie dat hiervoor wel een wensen en bedenkingen procedure op zijn plaats is. De bespreking zal zich, zodra het voorstel binnen is, richten op


- de precedentwerking van deze constructie,


- de garanties dat de zaak over 5 jaar anders ligt en


- de reden voor deze constructie (waarom houdt de BBL de gronden niet zelf langer in beheer maar gaat het terug naar de gemeente?).

 

6

min
Besluit

Mevrouw Ruisch was erg onder de indruk van het Energiehuis tijdens het werkbezoek van zojuist. Zij stelt mevrouw Van Dongen en de heer Van Verk voor in te brengen in de regionale agendacommissie dat ook de Drechtraad een werkbezoek gaat brengen aan het Energiehuis vanwege de regionale functie van deze voorziening. Dit voorstel krijgt brede steun en mevrouw Van Dongen zal dit inbrengen.


Mevrouw Koene is benieuwd of de onderzoeksvragen m.b.t. de enquete over het Ondernemersfonds al bekend zijn? Zo ja, kan de raad die ter informatie krijgen en wanneer gaan deze naar de ondernemers? De griffier vraagt de status na bij raadsadviseur Sam Vooren die de begeleiding van dit onderzoek doet.


Met die afspraak sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall