Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 952992
Aanvang-sluiting 26-03-2013 13:00 - 26-03-2013 13:45

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 26 maart 2013 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, aanvang voorafgaand aan de Gemeenteraad, van 13.00 tot 13.45 uur.

De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Koene, Van Dongen, Ruisch, De Smoker, Witsen Elias en Van Hall (griffier) en de heren Tazelaar, Van Verk, Heijkoop, Hoogerduijn en Brok (voorzitter). Er zijn geen mededelingen. Mevrouw De Smoker kondigt aan bij de rondvraag HVC te willen bespreken n.a.v. de informatiebijeenkomst. Met die afspraak wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. punt 8 van de lijst meldt de griffier dat gekeken is of de avondvullende adviescommissie over gemeenschappelijke regelingen naar juni kan. In overleg met de ambtelijke organisatie is dit gelukt. Tijdens de Dordtse Kamers van 18 juni worden hiervoor drie aansluitende blokken gereserveerd. Hierbij komt ook de nieuwe Nota Verbonden Partijen aan de orde. Dit betekent dat de themabijeenkomst over het Deltaprogramma op 3 juli kan plaatsvinden. De agendacommissie stemt met beide data in.

4

min
Besluit

De agendacommissie besluit tot drie blokken Themavergadering over de concept-verordening nieuwe Drank- en Horecawet met in het eerste blok een presentatie en in het tweede en derde blok de consultatie van experts. De overige eerste blokken worden gevuld met de Huisvestingsverordening (de raad oordeelt dat de aanvullende informatie van de wethouder onvoldoende is en gaat nadere vragen stellen. Deze dienen uiterlijk 2 april 2013 bij de griffie aangeleverd te zijn) en het eerste deel van het Sprekersplein over Dubbeldam. De overige tweede blokken zijn voor Startnotitie Fietsbeleid en het vervolg van het Sprekersplein Dubbeldam. De overige derde blokken zijn voor het krediet voor Ecoshape en de Nota openbare verlichting. Op deze wijze wordt de agenda vastgesteld.

 

5

min
Besluit

Mevrouw De Smoker geeft aan dat haar fractiegenoot de heer Tiebosch naar de informatiebijeenkomst van HVC is geweest. Hier werd gemeld dat HVC een nieuwe koers heeft uitgezet. Vraag is of men terug gaat naar de core business (afvalverwerking) of zich ook met energie blijft bezighouden. Een mogelijkheid hierbij is over te gaan naar aandeelhouders A en B. Een en ander wordt besproken in de volgende AVA op 24 april a.s. Dit heeft grote gevolgen voor Dordrecht, zowel financieel als in relatie tot de duurzaamheidsdoelstellingen. De agendacommissie vindt dit een boeiend onderwerp waarover ze graag voor de AVA met de wethouder van gedachten willen wisselen. Het college wordt gevraagd voor 10 april a.s. een Raadsinformatiebrief aan te leveren waarin de nieuwe koers van HVC wordt toegelicht en waarin het standpunt van het college hierbij wordt weergegeven. Deze brief wordt vervolgens geagendeerd voor één blok op 16 april 2013.


De heer Heijkoop vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de agendering van het Babyhuis. De griffier meldt dat de initiatiefneemster, mevrouw Muller, op 16 april aanwezig zal zijn om met de adviescommissie in gesprek te gaan. De agendacommissie verzoekt ook de Raad voor de Kinderbescherming (en eventueel Jeugdzorg als die een ander standpunt hebben dan de Raad voor de Kinderbescherming) en staatssecretaris Teeven uit te nodigen.


De griffier meldt dat de raad heeft verzocht om een werkbezoek aan het Energiehuis. Dit zal plaatsvinden op dinsdag 16 april a.s. van 17.00 - 18.30 uur. Aansluitend is er voor de deelnemers aan het werkbezoek en voor de leden van de agendacommissie een buffet in het Stadskantoor.


Daarnaast meldt de griffier dat het presidium nieuwe werkafspraken heeft gemaakt over de gang van zaken rond de collegecarrousel. Dit is een vragenuur en voorkomen moet worden dat het tot een brievencircuit leidt. Afgesproken wordt dat vragen uiterlijk dinsdagmiddag 16.00 uur naar de portefeuillehouder worden gemaild (dit kan desgewenst via de griffie). Het college heeft toegezegd die avond met een antwoord te komen, ook als de betreffende portefeuillehouder niet aanwezig is. Lukt dat in uitzonderingssituaties niet, dan volgt geen brief maar een mededeling met antwoord van het college in de volgende collegecarrousel. De agendacommissie steunt deze werkwijze van presidium en college.


Met die constatering sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn inbreng.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall