Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 952979
Aanvang-sluiting 12-03-2013 19:00 - 12-03-2013 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 12 maart 2013 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Ruisch, De Smoker, Witsen Elias, Koene en Van Hall (griffier) en de heren Van Verk, Romijnsen, Klous, Hoogerduijn, Seme, Brok (voorzitter). De griffier meldt dat kamervoorzitter de heer Riet de agendacommissie mee geeft goed te kijken of een onderwerp in 45 minuten (één blok) voldoende diepgaand besproken kan worden of dat twee blokken nodig zijn. Dat neemt de agendacommissie zich ter harte. Vervolgens meldt de griffier dat haar is gemeld dat het college in april zal besluiten over het voorstel verlenging OV 65+ (Raadsinformatiebrief is door agendacommissie teruggestuurd op 12 februari om te worden omgezet in een raadsvoorstel). De agendacommissie gaat hiermee akkoord aangezien dit nog steeds een behandeling en besluitvorming voor de Kadernota betekent. De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.

2

N.a.v. van de besluitenlijst (agendapunt 9, IDvoorderaad Dordt Klep): Achter het verslag treft u de terugkoppeling (reacties van mevrouw Ruisch en de heer Vos) op het IDvoorderaad Dordt Klep aan.

N.a.v. van de besluitenlijst (agendapunt 14, thema-avond Dordtse Wateren): U wordt voorgesteld om woensdag 4 september 2013 te bestemmen voor de thema-avond Dordtse Wateren.

N.a.v. de behandelsuggesties verstrekt tussen 7 en 14 februari 2013 (beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet Sportboulevard, dossier 995626): De aansprakelijkheidsstelling is complex. Om die reden geldt vertrouwelijkheid. Niet op de punten zelf maar wel op de toelichtende teksten en bedragen. De verwachting is dat het eerder gaat om maanden dan om weken.

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. punt 14 besluit de agendacommissie de thema-avond Dordtse Wateren te agenderen voor 4 september 2013.

4

- agendering Maasterras (conceptagenda 16 april: Richting Kiezen)?

- commissiebehandeling NDB 19 maart 2013: wethoudersbrief met toelichting op de wijzigingen tussen de oorspronkelijke en de huidige overeenkomst NDB en de procedureverloop, wat is toegevoegd aan het RIS dossier (999289).

min
Besluit

De agendacommissie besluit op verzoek van mevrouw Ruisch de griffier te vragen een andere voorzitter te zoeken voor de kamer over het programma Hofkwartier. De agendacommissie besluit vervolgens de kamer over de Stapeling bezuinigingen te verplaatsen naar een later moment (april/mei 2013) wanneer ook de uitkomsten van de twee, in de brief genoemde, onderzoeken bekend zijn.  In dit vrijgevallen blok wordt een kamer over de toekomst van de Drechtsteden geagendeerd (982056). Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.


De politieke vraag bij de Kamer over Noordoevers richt zich uitsluitend op de E 900.000,- projectkosten welke Dordrecht voorschiet. De adviescommissie wil tijdens die Kamer weten of hier een krediet voor beschikbaar is en of (met of zonder krediet) in elk geval vast staat dat alle partners hun deel van de kosten die Dordrecht nu maakt zullen dragen.


De politieke vraag van de Kamer over ROM-D richt zich op de voorbereiding van de AVA. Wat is de huidige positie van de ROM-D wanneer je dit afzet tegen de afspraken uit 2009? Welke zaken zijn al gerealiseerd van de ambities van toen en welke nog niet, wat is de reden dat sommige uitvoering stagneert en wat kan Dordrecht doen om de positie van de ROM-D conform besluitvorming uit 2009 te stimuleren? Op voorstel van de heer Van Verk wil de agendacommissie dat de concept-notulen van de vorige AVA worden bijgevoegd bij de stukken.


De griffier geeft aan dat er een verzoek is binnengekomen om het voorstel over Maasterras eerder te bespreken dan 16 april a.s. (de volgende commissie over Richting Kiezen) waarvoor het nu geagendeerd staat. De agendacommissie besluit, op voorstel van de twee grooste fracties BVD en PvdA, vast te houden aan de oorspronkelijke afspraak deze grote projecten pas op 16 april opnieuw aan de orde te hebben aangezien dan ook een volgende tussenstand in de onderhandelingen kan worden gemeld door het college.

5

min
Besluit

De agendacommissie neemt kennis van deze concept-agenda's en komt hier in volgende vergaderingen op terug.

6

min
Besluit

De agendacommissie stemt, met complimenten voor de tekst, in met de concept-antwoordbrief aan de ex-verontruste Dubbeldammers.

7

U wordt voorgesteld om de moties onder nummer 1, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17 en 20 als afgehandeld te beschouwen.

min
Besluit

De agendacommissie besluit de moties 1, 7, 8, 13, 15 en 17 als afgehandeld te beschouwen. De overige moties zijn naar de mening van de agendacommissie nog onvoldoende uitgevoerd en blijven open staan.

8

U wordt voorgesteld om de toezeggingen onder nummer 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22 en 23 als afgehandeld te beschouwen.

min
Besluit

De agendacommissie besluit de toezeggingen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22 en 23 als afgehandeld te beschouwen. De overige toezeggingen zijn door het college nog onvoldoende nagekomen en blijven open staan.

9

min
Besluit

Een meerderheid van de agendacommissie heeft belangstelling voor een dergelijke bespreking. De Rekenkamercommissie wordt gevraagd met een datum te komen. Hierbij heeft de agendacommissie voorkeur voor een woensdag- of een donderdagavond.

10

min
Besluit

De agendacommissie geeft unaniem aan geen belangstelling te hebben voor een dergelijke toelichting maar voortgang te willen maken met het geplande onderzoek.

11

min
Besluit

De agendacommissie besluit één zetel te kopen in de Gemeenteraad van de Toekomst. Maximaal drie raadsleden krijgen de gelegenheid deze zetel te bemensen (2 bijeenkomsten per raadslid).

12

min
Besluit

De agendacommissie gaat graag in op de uitnodiging voor de opening van de Statenschool op 20 maart a.s. om 11.00 uur. Meerdere raadsleden zullen hierbij aanwezig zijn.

13

min
Besluit

Vanwege tijdgebrek schuift dit punt door naar de agenda van de volgende vergadering.

14

min
Besluit

Vanwege tijdgebrek komt dit onderwerp niet aan de orde.

 

15

min
Besluit

Mevrouw Witsen Elias meldt dat de themabijeenkomst over planologische procedures op verzoek van de voorbereidingsgroep verzet wordt naar 2 oktober 2013.


Mevrouw De Smoker vraagt de griffier de volgende vergadering het onderwerp gladheidsbestrijding te agenderen vanwege een mail van de wethouder.


Daarna is de tijd om een sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall