Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 952957
Aanvang-sluiting 19-02-2013 17:00 - 19-02-2013 17:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 19 februari 2013 zal plaatsvinden in de salonkamer bij Art & Dining in het DORDRECHTS MUSEUM, Museumstraat 38/40, aanvang 17.00 uur (dit is tijdens de inloop van het werkbezoek bij het Museum).


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Koene, Ruisch, Witsen Elias, De Smoker, Van Dongen en Van Hall (griffier) en de heren Hoogerduijn, Heijkoop, Lagendijk, Tazelaar en Brok (voorzitter). De griffier wijst een ieder op de Sportexcursie georganiseerd door de Sportraad op 13 april a.s. De voorzitter meldt dat hij op 9 april a.s. een diner heeft van het bestuur van de VNG met het Kabinet. Mocht de agenda het toelaten dan wil hij hierbij graag aanwezig zijn. Hiermee kan de agendacommissie instemmen. Verder zijn er geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

Op voorstel van mevrouw De Smoker wordt op pagina 3 onder 15 'het college' in de laatste zin van de eerste alinea vervangen door 'de voorzitter'. Voor het overige wordt de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De agendacommissie agendeert op 12 maart de volgende onderwerpen. In blok 1 De Westelijke Dordtse Oever stand van zaken richting bestuurlijk overleg 14 maart en, onder voorbehoud van het eerder beschikbaar stellen van de stukken, Verordening wijziging binnenhavengeld (990832), het eerste deel van de Themabespreking n.a.v. de motie vrijwilligers en professionals.


In blok 2 Verordening wijziging Huisvestingsverordening (957149), het kredietvoorstel en wensen en bedenkingen procedure, het verhogen van de bijdrage Bibelot (999806) en deel twee van de themabespreking n.a.v. de motie vrijwilligers en professionals.


In blok 3 tot slot het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet Sportboulevard (995626), het verhogen van de gemeentelijke bijdrage Energiehuis (999212) en het vaststellen van de uitgangspunten aanpak financiële positie OPOD (995534).

5

min
Besluit

De agendacommissie besluit op 19 maart a.s. de volgende onderwerpen te agenderen. In Blok 1 het verlenen krediet en overhevelen reserveringen Hofkwartier (990829), het bezoek van de portefeuillehouder financiën van de GRD, de raadsinformatiebrief initiatieven maatschappelijke ondersteuning (9649200).


In Blok 2 het verlenen van krediet Hofkwartier (990829), een besloten kamer Noordoevers (956062 en anderen) en de Nieuwe Dordtse Biebosch (969067 en anderen).


In Blok 3 De Stapeling bezuinigingen (949200) inclusief uitkomst onderzoek CPB, de inzet en toekomstvisie vanuit Dordrecht richting de AVA van de ROM-D (964844 en anderen) en de raadsinformatiebrief over kansen voor windenergie (993924).

6

min
Besluit

De agendacommissie besluit hiervoor een kamer te organiseren op 12 juni a.s. Hierin komt, naast de notitie van mevrouw De Smoker, ook de herijking van de strooiroutes aan de orde.

7

- Woensdag 6 maart 2013: thema-avond 'overlast door jeugd'
- Woensdag 3 april 2013: thema-avond 'drank, horecawet => nieuwe verordening' (bijlage)
- Woensdag 15 mei 2013: thema-avond 'De Dordtse Wijken' (bijlage)
- Woensdag 5 juni 2013: Sprekersplein bezuinigingskeuzes
- Woensdag 4 september 2013: Quickscan
- Woensdag 2 oktober 2013: Energie

min
Besluit

De agendacommissie besluit vanaf 2013 meerdere thema's naast elkaar te agenderen op de vastgestelde thema-avonden. Dit moeten uiteraard thema's uit andere pijlers zijn die elkaar niet overlappen. En naast thema's die bedoeld zijn voor de voltallige raad, zoals de Quick Scan, worden geen andere bijeenkomsten geroganiseerd.


Dit leidt tot de volgende indeling voor de komende themabijeenkomsten:


woensdag 6 maart 2013: Themabijeenkomst 'Overlast door jeugd',  voorbereidingsgroep: mevrouw Nijhof en de heren Lagendijk en Van der Linden en de heer Vooren van de griffie.


woensdag 3 april 2013: Themabijeenkomst 'Evaluatieve bijeenkomst over Veiligheid' commissiebehandeling van geagendeerde stukken en eventueel bezoeken cellencomplex.


woensdag 3 april 2013: Themabijeenkomst 'Planologische procedures', voorbereidingsgroep: de dames Heijmans en Witsen Elias en de heer Hoogstad van de griffie.


woensdag 15 mei 2013: Themabijeenkomst 'De Dordtse Wijken', voorbereidingsgroep mevrouw Van den Bergh en de heren Safranti en Gündogdu en mevrouw De Graaf van de griffie (memo is door de agendacommissie voor kennisgeving aangenomen).


woensdag 15 mei 2013: Sprekersplein 'Uitkomsten bezuiningskeuzes.nl' (in gezamenlijkheid door raad en college met deelnemers aan het instrument), voorbereidingsgroep de heren Schalken en Lagendijk en wethouder Sleeking, de heer Keuskamp en mevrouw De Roo van de griffie en mevrouw Stuij van het SBC.


woensdag 5 juni 2013: Themabijeenkomst raadsbreed 'Vervolg op de Quickscan, samenspel tussen raad en college'. Voorbereidingsgroep de dames De Smoker en Koene, wethouder Wagemakers en de heer Hoogstad en mevrouw De Roo van de griffie.


woensdag 3 juli 2013: Sprekersplein in aanloop naar de Kadernota over de bezuinigingen, voorbereidingsgroep de heren Schalken en Lagendijk en de heer Keuskamp en mevrouw De Roo van de griffie.

8

min
Besluit

De agendacommissie beslist hiervoor de themabijeenkomst van woensdag 3 april 2013 te bestemmen. Voorbereidingsgroep zijn de dames Heijmans en Witsen Elias en de heer Hoogstad van de griffie.

9

min
Besluit

Er is bij de agendacommissie geen behoefte dit ID te adopteren. Wel overweegt mevrouw Ruisch op persoonlijke titel nog een bericht aan de heer Vos te sturen.

10

min
Besluit

De agendacommissie vraagt de griffier de heer Vos de vragen en antwoorden op de artikel 40 vragen over dit onderwerp toe te sturen. Hiermee is het ID vervolgens voldoende behandeld.

11

min
Besluit

De dames De Smoker, Witsen Elias en Ruisch melden zich aan voor een stage op dinsdag 19 maart a.s. De griffier zal deze namen doorgeven aan Syndion.

12

min
Besluit

De agendacommissie besluit, met deze toelichting, dit bezoek te organiseren voor de nieuwe raad in de eerste helft van 2014.

13

min
Besluit

De agendacommissie vraagt de griffier dit verzoek in te brengen bij de volgende vergadering van het presidium op 21 februari a.s.

14

min
Besluit

De agendacommissie vindt dit een positief initiatief en vraagt de griffier met een datum voorstel te komen in de volgende vergadering.

 

15

min
Besluit

Mevrouw Witsen Elias geeft aan dat het onplezierig is als er leden van de auditcommissie halverwege de vergadering weglopen naar de agendacommissie. De griffier antwoordt dat de raad heeft besloten deze commissies naast elkaar te laten vergaderen. Hierdoor is het niet verenigbaar om lid te zijn van beide commissies en zou iedere fractie naar elke commissie een ander fractielid moeten afvaardigen zodat beide commissies volwaardig kunnen functioneren.


Na deze hartekreet sluit de voorzitter de vergadering op deze bijzondere locatie.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall