Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 952946
Aanvang-sluiting 19-03-2013 19:00 - 19-03-2013 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 19 maart 2013 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

- mededeling over dossier Maasterras (982345)

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames de Smoker, Van Dongen, Witsen Elias, Koene, Ruisch, Van Hall (griffier) en Hendrickx (adjunct-griffier, verslag) en de heren Brok (voorzitter), Van Verk, Heijkoop en Hoogerduijn. Mevrouw de Smoker merkt op dat zij vanavond ook namens de Verenigde Senioren Partij spreekt. Als lid van de regionale agendacommissie stelt mevrouw Van Dongen prijs op input van Dordtse raads- en commissieleden. Zij stelt voor de link waarmee de agenda van de regionale agendacommissie raadpleegbaar is tijdig te verspreiden, zodat iedereen input kan leveren. De agendacommissie stemt hiermee in. De griffier deelt mee dat zij een verzoek van de heer Bakker van het platform Duurzaamheid heeft ontvangen. Hij heeft gevraagd of hij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voor 2 workshops gebruik kan maken van de vergadervleugel van het stadskantoor en of wij de catering en zaalhuur voor onze rekening willen nemen. Gelet op mogelijke precedentwerking is de agendacommissie terughoudend. Besloten wordt dat de heer Bakker gebruik kan maken van de beschikbare vergaderkamers 2, 10 en 11 op de dinsdagavonden dat er Dordtse Kamers is. Uiteraard geldt dit aanbod ook voor soortgelijke toekomstige verzoeken van anderen. De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.

2

N.a.v. de besluitenlijst (agendapunt 9, datavoorstel onderzoek Rekenkamercommissie 'informatievoorziening Grondbeleid'):
- woensdagavond 27 maart 2013
- donderdagavond 28 maart 2013 (heeft de voorkeur van Coen Cransveld)

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van punt 9 besluit de agendacommissie de bespreking over Grondbeleid op woensdag 27 maart te plannen.

4

min
Besluit

De bespreekpunten in de middagraad van 26 maart 2013 zijn:


1. Sportboulevard: antwoorden interpellatiedebat
2. Krediet Sportboulevard
3. Risicomanagement en weerstandsvermogen
4. Bibelot

5

min
Besluit

De agendacommissie besluit een themabijeenkomst te wijden aan het Delta programma en de betekenis ervan voor Dordrecht. De griffier zal een nieuwe datum voorstellen (woensdagavond).

6

min
Besluit

De agendacommissie besluit de agendering van het onderwerp gladheidsbestrijding vooralsnog te handhaven voor de Adviescommissie van 12 juni 2013. Op verzoek van de fractie Beter Voor Dordt worden de zogeheten routekaarten in deze vergadering betrokken. De bespreking met de wethouder wordt als een aanloop naar deze vergadering gezien en niet als een vervanging daarvan. De fracties antwoorden zelf de wethouder met betrekking tot hun beschikbaarheid.

7

min
Besluit

De heer Heijkoop deelt mee dat de adviescommissie over vrijwilligers en professionals in de ogen van het CDA enigszins teleurstellend is verlopen. Hij houdt het intitiatief graag bij de raad en stelt voor dat de heren Van der Kruijff, Lagendijk en Vooren (griffie) een voorstel voor verdere behandeling schrijven. De agendacommissie stemt hiermee in en wacht het voorstel met belangstelling af.

8

- Woensdag 3 april 2013: Themabijeenkomst 'Evaluatieve bijeenkomst over Veiligheid'
- Woensdag 15 mei 2013: Themabijeenkomst 'De Dordtse Wijken'
- Woensdag 15 mei 2013: Sprekersplein 'Uitkomsten bezuinigingskeuzes.nl'
- Woensdag 5 juni 2013: Themabijeenkomst raadsbreed 'Vervolg op de Quickscan'
- Woensdag 3 juli 2013: Sprekersplein in aanloop naar de Kadernota over de bezuinigingen
- Woensdag 3 juli 2013: Themabijeenkomst 'Delta Programma en de betekenis voor Dordrecht' (onder voorbehoud)
- Woensdag 3 juli 2013: Themabijeenkomst P&C documenten GR (onder voorbehoud)
- Woensdag 4 september 2013: Themabijeenkomst 'Dordtse Wateren'
- Woensdag 2 oktober 2013: Themabijeenkomst 'Planologische procedures'
- Woensdag 2 oktober 2013: Themabijeenkomst 'Hoogbegaafdheid'

min
Besluit

De griffier licht toe dat deze opsomming bedoeld is om de eerdere besluitvorming over de themabijeenkomsten overzichtelijk te maken. Zij merkt daarbij op dat over de laatste bijeenkomst (hoogbegaafdheid) nog niets besloten is. De fractie BVD komt op een later moment met een onderbouwing.


Er onstpint zich een korte discussie over de hoeveelheid themabijeenkomsten. Mevrouw de Smoker merkt op dat hetgeen gepresenteerd is in lijn is met eerdere besluitvorming, namelijk dat maandelijks in de week van de drechtstedendinsdag themabijeenkomsten worden geagendeerd, dat hiervoor de woensdagavond wordt uitgetrokken en dat parallelle sessies mogelijk zijn (mits de onderwerpen elkaar niet bijten). De griffier vult aan dat het geen nieuwe data betreft, maar data die reeds bij het vaststellen van het vergaderschema bekend waren.


De agendacommissie besluit dat 3 juli te vol zit. Het Sprekersplein over de bezuinigingen blijft staan; de griffier gaat na of de avond over de P&C documenten GR ingepast kan worden in een reguliere adviescommissie vóór 3 juli.


Mevrouw Witsen Elias merkt op dat de avond over planologische procedures toch in september geagendeerd kan worden. Zij vraagt ook waar de thema-avond over Energie is gebleven. De griffier licht toe dat deze nog niet in het overzicht is opgenomen, omdat zij nog geen onderbouwing heeft ontvangen en de agendacommissie hierover nog niet heeft besloten. Mevrouw Witsen Elias zegt hiermee nu snel te zullen komen. 


 


 

 

9

min
Besluit

Mevrouw Koene vraagt waarom de politieke vraag niet op de agenda van de adviescommissie staat vermeld. De griffier licht toe dat het systeem daarvoor helaas geen ruimte biedt, maar de vraag verwoord staat op de flap van de betreffende voorstellen (zie ook donderdagbrief 14 maart 2013). Mevrouw Ruisch merkt op dat de kwaliteit van de Drechtstedencarrousel over jeugdzorg ondermaats was. Zij vraagt de Dordtse vertegenwoordigers in de regionale agendacommissie om dit signaal over te brengen. 

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall