Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 952591
Aanvang-sluiting 17-12-2013 14:00 - 17-12-2013 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 17 december 2013 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De fractie van ChristenUnie/SGP dient een motie vreemd aan de orde van de dag 'Geschenkenbon medewerkers Drechtwerk' in. Deze motie wordt als agendapunt 35 aan de agenda toegevoegd.

3

min
Besluit

De heer Brok, namens de raad, herdenken de heer Van der Lee voormalig burgemeester en ereburger van Dordrecht.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties WEK, D66, GroenLinks, PvdA en de VSP leggen een stemverklaring af.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie WEK legt een stemverklaring af.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, PvdA en de VSP leggen een stemverklaring af.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel (BVD en GroenLinks stemmen tegen). De fracties BVD, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, VSP en de ChristenUnie leggen een stemverklaring af.

11

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties GroenLinks, PvdA, WEK en CDA leggen een stemverklaring af.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties WEK, PvdA, ChristenUnie/SGP, D66, VSP en GroenLinks leggen een stemverklaring af.

14

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

15

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties PvdA en D66 leggen een stemverklaring af.

Stukken ter kennisname

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud te betrekken bij de bespreking over het Hof (agendapunt 34).

25

min
Besluit

De raad besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud te betrekken bij de bespreking over het Hof (agendapunt 34).

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

28

De agendapunten 28 t/m 30 worden gezamenlijk besproken.
De discussie richt zich op de inhoud van aangekondigde moties en/of amendementen.

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

29

min
Besluit

Er zijn 8 amendementen ingediend, waarbij de nummers A 3 en A 5a unaniem zijn aangenomen; amendement nummer A 2 is aangenomen met stemmen tegen van BVD, CDA en WEK.
De nummers A 1, A 4 en A 5 worden ingetrokken.
De nummers A 1a en A 4a zijn verworpen.

Het voorstel is geamendeerd en vervolgens unaniem aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A 1 Amendement Particulier Opdrachtgeverschap
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit aan beslispunt 2.4 de volgende zin toe te voegen: - Pas tot uitvoering van particulier opdrachtgeverschap over te gaan als er zekerheid is omtrent de bouw van woningen in vlek B door OCW. En gaat over tot de orde van de dag.
A 1 Amendement Particulier opdrachtgeversschap.pdf
Titel: A 1a Amendement Particulier Opdrachtgeverschap
Status: Verworpen
Indieners: Besluit aan beslispunt 2.4 de volgende zin toe te voegen: - Pas tot uitvoering van particulier opdrachtgeverschap over te gaan als er zekerheid is omtrent verkoop van tenminste 40% van het totaal aantal woningen en/of kavels in vlek B door OCW. En gaat over tot de orde van de dag.
A 1a Amendement Particulier opdrachtgeversschap.pdf
Titel: A 2 Amendement Parkeren
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit beslispunt 2.3 te wijzigen in - De parkeernorm te handhaven maar voor vlek B minder parkeerplaatsen dan in het oorspronkelijke plan ondergronds onder te brengen en meer parkeerplaatsen op de begane grond in de binnenterreinen te plaatsen.
A 2 Amendement Parkeren.pdf
Titel: A 3 Amendement Stadswerven ontwikkeling per deelgebied
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit de tekst onder voorstel 2.2: aan te vullen met de zin: - Stadswerven wordt per vlek (deelgebied) ontwikkeld, waardoor er een moment ontstaat om eventuele positieve bijstelling met de raad en partners te bespreken. Uiteraard binnen de kaders van het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan.
A 3 Amendement Stadswerven Ontwikkeling per deelgebied.pdf
Titel: A 4 Amendement Stadswerven goedkopere woningen
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit de tekst onder voorstel 2.2 te schrappen: - het eerder vastgestelde percentage van 15% goedkopere woningen (10-20% boven het sociaal prijsniveau) vasthouden D66
A 4 Amendement Stadswerven goedkopere woningen.pdf
Titel: A 4a Amendement Stadswerven goedkopere woningen
Status: Verworpen
Indieners: Besluit de tekst onder voorstel 2.2 te wijzigen: - het percentage van goedkopere woningen (10-20% boven het sociaal prijsniveau) bij te stellen naar de 5% waarbij een goede aansluiting van Stadswerven naar Merwedestraat mogelijk te maken
A 4A Amendement Stadswerven goedkopere woningen.pdf
Titel: A 5 Amendement Stadswerven brug
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit de tekst onder voorstel 5.1 aan te vullen met de zin: - Na de selectie van het ontwerp van de brug zal zo spoedig als mogelijk een aanvang worden gemaakt met de aanbesteding en starten met de bouw van de brug op het moment dat de bouw van de eerste woningen aanvangt
A 5 Amendement Stadswerven brug.pdf
Titel: A 5a Amendement Stadswerven Brug
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit de tekst onder voorstel 5.1 aan te vullen met de zin: -na de selectie van het ontwerp van de brug zal zo spoedig als mogelijk een aanvang worden gemaakt met de aanbesteding en starten met de bouw van de brug op het moment dat de bouw van de 40% van de woningen in de 1e vlek zijn verkocht.
A 5a Amendement Stadswerven brug.pdf

30

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

31

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel. De door de VVD ingediende motie (M 2) is unaniem aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M 2 Motie Hoog water
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • Een overzicht te verstrekken van de kosten die gemaakt zijn in 2012 en in 2013 door de gemeente met betrekking tot de hoge waterstand; • Een lobby te starten samen Rotterdam om de Maeslantkering te sluiten bij een stand van 2.20 m N.A.P. in Dordrecht
M 2 Motie Hoog water.pdf

32

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De door de PvdA ingediende motie (M 3) is verworpen (stemmen tegen van BVD, VVD, CDA en WEK).

min
Motie(s)
Titel: M 3 Motie Onderzoek mogelijkheden actieve bewonersparticipatie
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college om: de mogelijkheden om deze methodiek in de wijk Krispijn toe te passen te onderzoeken en de raad daar vóór 1 maart 2014 over te rapporteren.
M 3 Motie Onderzoek mogelijkheden actieve bewonersparticipatie.pdf

33

De agendapunten 32 en 33 worden gezamenlijk besproken.
De politieke vraag richt zich op het punt of deze aanpak reguliere werkwijze danwel een apart project dient te zijn.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

34

De politieke vraag richt zich op het aantal bomen op het binnenplein.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Motie (M 4) is met 24 stemmen voor aangenomen (stemmen tegen van VVD, PvdA en CDA). De fracties PvdA, VVD, CDA en GroenLinks leggen een stemverklaring af.

min
Motie(s)
Titel: M 4 Motie terugbrengen bomen plein Hof van Dordrecht
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draagt het college op: Om minimaal 4 bomen terug te brengen op het plein van het Hof van Dordrecht en daarop het definitief ontwerp aan te passen.
M 4 Motie terugbrengen bomen plein Hof.pdf
Stand van zaken:
November 2014: Eind november zullen vier bomen geplaats worden. Het bestek is op dit punt aangepast. (Bomen zijn geplaatst).

35

min
Besluit

Motie vreemd aan de orde van de dag (M 1): geschenkenbon voor de medewerkers van Drechtwerk is aangenomen met twee stemmen tegen van BVD, VVD en WEK.

De door de VVD ingediende motie (M 5) is verworpen.

min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie vreemd aan de orde van de dag CU/SGP Geschenkenbon medewerkers Drechtwerk
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draag het college op: aan de circa 1.750 (kantoor)medewerkers van Drechtwerk, nog in 2013, een Drechtsteden geschenkenbon te verstrekken van € 25,- per medewerker; voor de geschenkenbon gebruik te maken van de lijst van leveranciers welke voor de Drechtstedenbon in omloop is binnen de regio Drechtsteden (economische spin off); dekking hiervan te bekostigen uit de algemene middelen van de gemeente Dordrecht;
M 1 Motie Vreemd aan de orde van de dag Geschenkenbon Drechtwerkers.pdf
Titel: M 5 Motie Kerstgeschenk medewerkers Drechtwerk
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: Om het exploitatietekort van Drechtwerk over het jaar 2013 tot een bedrag gelijk aan de kosten van het kerstgeschenk, ten laste te brengen van het budget voor de fractievergoedingen 2014.
M 5 Motie Geschenk Drechtwerk.pdf
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 12 december 2013 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 13 december 2013 10.00 uur tot dinsdag 17 december 2013 13.30 uur.