Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 952582
Aanvang-sluiting 26-11-2013 14:00 - 26-11-2013 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 26 november 2013 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

De fractie van D66 doet een ordevoorstel voor een kort bespreekpunt van agendapunt 9.

Het voorstel instemmen met integratie van het Onderzoeksbureau Dordrecht in het Onderzoek Centrum Drechtsteden (agendapunt 14) is van de agenda afgevoerd.

Aan de agenda wordt toegevoegd motie vreemd aan de orde van de dag over bewegingsonderwijs (agendapunt 25).3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de collegecarrousel, hamerraad en adviescommissie van 29 oktober, en van de hoorzitting begroting van 30 oktober 2013 vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding van de raadsinformatiebrief over de onderhandelingen met Heijmans betreffende het project Leerpark, en de bijbehorende bijlagen.

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel. De fractie van D66 legt een stemverklaring af.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel. De BVD fractie legt een stemverklaring af.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties van D66, VVD en de PvdA leggen een stemverklaring af.

9

min
Besluit

Op voorstel van de fractie van D66 en de PvdA besluit de raad tot een kort bespreekpunt.

De raad stemt in met het voorstel vaststellen bestemmingsplan Reeland. Amendement A1 is verworpen (coalitie (18) tegen, oppositie (17) voor). 

De heer Groeneweg onthoudt zich van stemmen.

min
Amendement(en)
Titel: A 1 Amendement Buurtsuper Eemsteynplein
Status: Verworpen
Indieners: Van mening zijnde dat het van groot belang is dat er op de locatie Eemsteynplein een supermarktvoorziening mogelijk blijft. Spreekt uit het bestemmingsplan Reeland op dit punt aan te passen
A 1 Amendement Buurtsuper Eemsteynplein.pdf

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie van D66 legt een stemverklaring af.

11

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad uit geen wensen en/of bedenkingen inzake stopzetten sportbuurtwerk.

13

min
Besluit

De raad uit geen wensen en/of bedenkingen inzake het voorgenomen besluit omgevingsrecht voor de plaatsing van een botenloods KNRM om af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Mevrouw Heijmans onthoudt zich van stemmen.

14

Stukken ter kennisname

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

17

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

19

min
Besluit

Met de opmerkingen die zijn gemaakt is het voorstel aangenomen.

20

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

De agendapunten 19 t/m 23 worden gezamenlijk besproken

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Er zijn 3 amendementen ingediend (A2, A3 en A4) die vervolgens zijn ingetrokken.

Met betrekking tot A3 komt de portefuillehouder met een bondig voorstel over de bereikbaarheid van de fietsenstalling en neemt daar keuzes in mee voor wat betreft de doorsteek (al waar gefietst mag worden). 

Amendement A4 wordt vervangen voor Motie M3.

De 2 ingediende moties (M2 en M3) zijn aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A 2 Amendement Poller Grote Markt
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit de tekst in Raadsvoorstel SO/104106 van 16 juli 2013 als volgt te wijzigen: Beslispunt 3: Het college van burgemeesters en wethouders opdracht te geven het projectenboek uit te voeren, waarbij project 6a uit A. projectenboek wordt verwijderd.
A 2 Amendement Poller Grote Markt.pdf
Titel: A 3 Amendement Fietsverbod Kernwinkelgebied
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit de tekst in Raadsvoorstel SO/104106 van 16 juli 2013 als volgt te wijzigen: Beslispunt 3: Het college van burgemeesters en wethouders opdracht te geven het projectenboek uit te voeren, waarbij project 10a uit A. projectenboek wordt verwijderd
A 3 Amendement Fietsverbod Kernwinkelgebied.pdf
Titel: A 4 Amendement Verkeersstructuurplan Centrum
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit de tekst in punt 3 van het raadsvoorstel van 16 juli 2013 als volgt aan te vullen: - project 4a wordt verwijderd uit A. projectenboek en wordt toegevoegd aan B. mogelijke projecten - project 17 wordt toegevoegd aan A. projectenboek "Onvoorzien" investering € 10.000 =
A 4 Amendement Verkeersstructuurplan Centrum.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 2 Motie Poller Grote Markt
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: Om de functie van de polier aan de Grote Markt zo te laten als deze is en dus af te zien van een dosseerpoller op deze plaats.
M 2 Motie Poller Grote Markt.pdf
Stand van zaken:
De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
Titel: M 3 Motie Verkeersstructuurplan Centrum
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Is van mening dat..enz. zie pdf:
M 3 Motie Verkeersstructuurplan Centrum.pdf
Stand van zaken:
De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.

25

min
Besluit

Motie vreemd aan de orde van de dag: Bewegingsonderwijs Primair Onderwijs is unaniem aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie bewegingsonderwijs Primair Onderwijs
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: • Zo spoedig mogelijk bij staatssecretaris Dekker de gemeente Dordrecht aan te melden voor een voortrekkersrol zoals vermeld in de brief van de staatssecretaris onder punt 2a; • Zowel vanuit sport en beweging als onderwijs invulling te geven aan het advies van de Sportraad Dordrecht.
M 1 Motie Bewegingsonderwijs Primair Onderwijs.pdf
Stand van zaken:
De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 21 november 2013 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 22 november 2013 10.00 uur tot dinsdag 26 november 2013 13.30 uur.