Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 952567
Aanvang-sluiting 12-11-2013 15:00 - 12-11-2013 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 12 en woensdag 13 november 2013 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 15.00 uurDe VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de collegecarrousel, hamerraad en adviescommissie van 8 oktober, en van de middagraad van 15 oktober 2013 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De raad benoemt mevrouw V. Terlouw tot bestuurslid van het Johan de Witt-gymnasium.

Hamerstukken

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

8

9

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel (tegen: WEK)

12

De agendapunten 11 en 12 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De raad stemt in met de begroting 2014 (tegen: VSP en WEK). De fracties CU/SGP, D66, GroenLinks, PvdA, VSP en WEK leggen een stemverklaring af.

Er zijn 6 amendementen ingediend, waarbij de nummers A 1, A 2 en A 3 zijn ingetrokken. Amendement A 2a, A 3a en A 4 zijn verworpen.

Er zijn 31 moties ingediend, waarbij de nummers M1, M 2, M 3, M 4, M 5, M 6, M 7, M 8, M 9, M 10, M 11, M 11a, M 12, M 15, M 17, M 18, M 18a, M 20, M 23 en M 26 zijn ingetrokken.

Aangenomen worden: M 6a, M 7a, M 9a, M 10a, M13, M 14, M 15a, M 16, M 19, M 23a en M 30
Verworpen worden: M 2a, M 12a, M 21, M 22, M 24, M 25, M 27, M 28, M 29 en M 31.
 

min
Amendement(en)
Titel: A 1 Amendement wijkkranten
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • de voorgenomen bezuiniging te herzien als volgt: 2014 2015 2016 2017 Was: 25.000 25.000 25.000 25.000 Wordt: 12.500 12.500 12.500 12.500 te bekostigen uit het bedrag dat beschikbaar komt door het niet uitbreiden van de graffitibestrijding Schil. Verzoekt de begroting dienovereenkomstig aan te passen
A 1 Amendement Wijkkranten.pdf
Titel: A 2 Amendement Schoolmaatschappelijk werk
Status: Ingetrokken
Indieners: Zie de bijgevoegde pdf
A 2 Amendement Schoolmaatschappelijk werk.pdf
Titel: A 2a Amendement Schoolmaatschappelijk werk
Status: Verworpen
Indieners: Spreekt uit de bezuiniging nog niet ingaande 2014 in te voeren en het bedrag van € 15.000.- in mindering te brengen op het eindsaldo begroting 2014, pagina 8 van het raadsvoorstel en dienovereenkomstig de begroting aan te passen.
A 2a Amendement Schoolmaatschappelijk werkUntitled0.pdf
Titel: A 3 Amendement Big Rivers
Status: Ingetrokken
Indieners: Voor tekst zie pdf:
A 3 Amendement Big Rivers.pdf
Titel: A 3a Amendement Big Rivers
Status: Verworpen
Indieners: Stelt voor dat deze voorgenomen extensivering te splitsen in 50% van het voorgenomen bedrag nu te bezuinigen en de resterende 50% over te hevelen naar bezuinigingspakket C Besluit het extensiveringvoorstel Big Rivers te wijzigen in:
A 3a Amendement Big Rivers.pdf
Titel: A 4 Amendement Activiteiten Oud en Nieuw
Status: Verworpen
Indieners: Spreekt uit de bezuiniging niet uit te voeren en het bedrag ad €10.000 ten laste te brengen van de vrije ruimte in de begroting 2014 Besluit de tekst in bijlage 2 bij het raadsvoorstel begroting 2014 dienovereenkomstig aan te passen
A 4 Amendement Campagne Oud en Nieuw.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 01 Motie Eenmanssurveillance Toezicht
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: BESLUIT • Niet eerder over te gaan tot de uitvoering van het toezicht door eenmanssurveillance dan nadat • De medewerkers de nodige opleiding en training gevolgd hebben • Een evaluatie van een pilotperiode heeft uitgewezen dat de veiligheid van de medewerkers niet onevenredig in gevaar komt
M 01 Motie Eenmanssurveillance Toezicht.pdf
Titel: M 02 Motie Strategisch personeelsplan
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit • Niet eerder over te gaan tot de bezuinigingen van € 300.00 tot € 700.000 tot en met 2017 dan na vaststelling van een Strategisch Personeelsplan 2014-2024 door de raad waarin de toekomstige ontwikkelingen integraal worden opgenomen en • Dit strategisch plan in de vorm van een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen uiterlijk bij de Kadernota 2015
M 02 Motie Strategisch Personeelsplan.pdf
Titel: M 02a Motie Strategisch Personeelsplan
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: BESLUIT • Niet eerder over te gaan tot de bezuinigingen van € 300.00 tot € 700.000 tot en met 2017 dan na vaststelling van een Strategisch Personeelsplan door de raad waarin de toekomstige ontwikkelingen integraal worden opgenomen en • Dit strategisch plan in de vorm van een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen uiterlijk bij de Kadernota 2015.
M 02a Motie Strategisch Personeelsplan.pdf
Titel: M 03 Motie Dienstencheques
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het College op om: • De invoering van de dienstencheques ook voor Dordrecht en de Drechtsteden te onderzoeken; • De gemeenteraad hierover te informeren in het eerste kwartaal 2014.
M 03 Motie Dienstencheques.pdf
Titel: M 04 Motie Bioscoop
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het College op om: • De locatiekeuze voor de bioscoop weer open te stellen en hierbij tevens de voorwaarde aan FC Dordrecht, om geen nieuwe bioscoop te mogen realiseren bij een mogelijk nieuw stadion, te laten vervallen.
M 04 Motie Bioscoop.pdf
Titel: M 05 Motie Werkmakelaar
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het College op om: • Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het werkterrein van de werkmakelaar te verruimen naar andere wijken in Dordrecht.
M 05 Motie Werkmakelaar.pdf
Titel: M 06 Motie Raadsinformatie Spoorlobby
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - De raad tenminste tweemaal per jaar middels een raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van ondernomen acties om de risico's van het transport van gevaarlijke stoffen per spoor te reduceren dan wel weg te nemen, de impact bij een calamiteit te reduceren en hoe bewoners in de spoorzone worden geïnformeerd en betrokken bij bijvoorbeeld een rampenoefening Tussentijds verslag te doen wanneer actuele, relevante informatie zich voordoet
M 06 Motie Raadsinformatie Spoorlobby.pdf
Titel: M 06a Motie Raadsinformatie Spoorlobby
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: De raad tenminste tweemaal per jaar middels een raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van ondernomen acties om de risico's van het transport van gevaarlijke stoffen per spoor te reduceren dan wel weg te nemen, de impact bij een calamiteit te reduceren en hoe bewoners in de spoorzone worden geïnformeerd en betrokken bij bijvoorbeeld een rampenoefening Tussentijds verslag te doen wanneer actuele, relevante informatie zich voordoet
M 06a Motie Raadsinformatie Spoorlobby.pdf
Stand van zaken:
Besluit commissie 21-04-2015: de motie kan als afgehandeld worden beschouwd.De fractie CU/SGP geeft aan dat ze er wel vanuit gaat dat de frequentie van informeren over de Spoorlobby (2x per jaar) gehandhaafd blijft en dat de eerstvolgende RIB over dit onderwerp betrokken kan worden bij de thema-avond over dit onderwerp.
Titel: M 07 Motie Rotonde Groene Zoom
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Voor de rotonde Groenezoom een raadsvoorstel uit te werken voor de variant waarbij snelverkeer en langzaam verkeer volledig van elkaar worden gescheiden; • Dekking te vinden in onder andere: o Beschikbare middelen in reserve SI / W40 Rotonde Groene Zoom; o Middelen die eventueel vrijkomen wanneer de landbouwweg niet, deels of anders gerealiseerd wordt; o De parkeerexploitatie binnen de ruimte die is ontstaan door het niet realiseren van de parkeergarage Kromhout, al dan niet via de algemene reserve.
M 07 Motie Rotonde Groenezoom.pdf
Titel: M 07a Motie Rotonde Groene Zoom
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: • Voor de rotonde Groene Zoom een raadsvoorstel uit te werken voor de variant waarbij snelverkeer en langzaam verkeer volledig van elkaar worden gescheiden; • Dekking te vinden in onder andere: o Beschikbare middelen in reserve SI / W40 rotonde Groene Zoom; o In het surplus van de parkeerexploitatie.
M 07a Motie Rotonde Groenezoom.pdf
Stand van zaken:
De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
Titel: M 08 Motie Gebiedsservicepunt
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt hierbij het college van B&W om: 1. In kaart te brengen en te onderzoeken waar en bij welke bestaande maatschappelijke voorzieningen en / of zorgcentra een servicepunt kan worden geïntegreerd dat voorziet in de beantwoording van vragen in bovengenoemde domeinen; 2. Een gebiedsanalyse/wijkanalyse te maken om te bepalen welke problematieken er spelen om zodoende te kunnen bepalen welke organisaties samen kunnen werken in een team dat directer in kan spelen op de vragen binnen de genoemde domeinen, die specifiek zijn voor dat gebied of die wijk.
M 08 Motie Gebiedsservicepunt.pdf
Titel: M 09 Motie Parkeren Sportverenigingen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Voor Sportpark Stadspolders extra parkeer- en verkeersvoorzieningen te realiseren om de aanwezige onveilige situatie te verminderen; • Voor de overige sportparken een inventarisatie te maken van de parkeer- en verkeerssituaties; Dekking te vinden in onder andere de parkeerexploitatie binnen de ruimte die is ontstaan door het niet realiseren van de parkeergarage Kromhout, al dan niet via de algemene reserve.
M 09 Motie Parkeren Sportverenigingen.pdf
Titel: M 09a Motie Parkeren Sportverenigingen
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: • Voor Sportpark Stadspolders extra parkeer- en/of verkeersvoorzieningen te realiseren en/of organisatorische afspraken te maken om de aanwezige onveilige situatie te verminderen; • Voor de overige sportparken een inventarisatie te maken van de parkeer- en verkeerssituaties; • Voor eventueel noodzakelijke aanpassingen dekking te vinden in onder andere maar niet noodzakelijk de parkeerexploitatie binnen de ruimte die is ontstaan door het niet realiseren van de parkeergarage Kromhout, al dan niet via de algemene reserve.
M 09a Motie Parkeren Sportverenigingen.pdf
Stand van zaken:
Commissie 21-04-2015: de motie kan als afgehandeld worden beschouwd.
Titel: M 10 Motie Maximaal vijf coffeeshops
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Het coffeeshopbeleid in Dordrecht zodanig aan te passen dat etc. zie pdf
M 10 Motie max. vijf coffeeshops.pdf
Titel: M 10a Motie Maximaal vijf coffeeshops
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt de burgemeester: Het coffeeshopbeleid in Dordrecht zodanig aan te passen dat maximaal vijf coffeeshops binnen de gemeentegrenzen zijn toegestaan Daarbij in acht nemend dat deze maatregel van kracht wordt indien bovengenoemde intrekking van gedoogbeschikkingen onherroepelijk is
M 10a Motie Max. vijf coffeeshops.pdf
Stand van zaken:
november 2014: zie rib van 25 april 2014. Het maximum aantal is teruggebracht naar 5 en daarmee is de motie uitgevoerd.
Titel: M 11 Motie Vluchtelingenwerk
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: • Een maximale taakstelling op de te leggen van € 20.000 en het resterende bedrag van € 50.000 te dekken uit de uitbreiding graffiti project 19e Eeuwse Schil.
M 11 Motie Vluchtelingenwerk.pdf
Titel: M 11a Motie Vluchtelingenwerk
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: Een maximale taakstelling op de te leggen van € 20.000 en het resterende bedrag van € 50.000 te dekken uit stoppen maaien van de dijken (verantwoordelijkheid van het Waterschap)
M 11a Motie Vluchtelingenwerk.pdf
Titel: M 12 Motie Afsteken vuurwerk
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het College op: - de mogelijkheid te onderzoeken om het afsteken van vuurwerk vanaf 2014 strikter te reguleren. Dit slechts toe te staan op daarvoor aangewezen plekken op afgesproken tijden. - afsteken van vuurwerk bij voorkeur wordt uitgevoerd door professionals. -zich aansluitend in te zetten om in 2014 een alternatief te organiseren, te weten een centraal georganiseerde vuurwerk, dan wel lazershow, als een leuk nieuw evenement
Titel: M 12a Motie Afsteken vuurwerk
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het College op: - de mogelijkheid te onderzoeken om het afsteken van vuurwerk vanaf 2014 strikter te reguleren. Dit slechts toe te staan op daarvoor aangewezen plekken op afgesproken tijden.
M 12a Motie Vuurwerk afsteken.pdf
Titel: M 13 Motie Openbare toiletten
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college om: • Het komende jaar onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het plaatsen van meerdere openbare toiletten in het stadscentrum waarbij gebruik wordt gemaakt van de bovengenoemde constructie.
M 13 Motie Openbare Toiletten.pdf
Stand van zaken:
november 2014: rib met zaaknummer 1315505 aangeboden aan de griffie
Titel: M 14 Motie Dordtse wegen
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: Te besluiten om de helft van het surplus in de parkeerexploitatie elk jaar te bestemmen voor de Dordtse wegen
M 14 Motie Dordtse Wegen.pdf
Stand van zaken:
Commissie 21-04-2015: de motie kan als afgehandeld worden beschouwd.
Titel: M 15 Motie Landbouwweg
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: Te onderzoeken • De mogelijkheid om de landbouwweg niet aan te leggen en aangeven wat het financiële voordeel er van is. • De Raad voor maart 2014 te informeren over de resultaten van dat onderzoek en daarbij aan te geven of het college bereid is bij een positief uitkomst het vrijkomende budget te gebruiken voor het te kort aan financiële dekking voor de rotonde Groene Zoom en overige budget gebruiken voor het achterstallig onderhoud wegen.
M 15 Motie Landbouwweg.pdf
Titel: M 15a Motie Landbouwweg
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: Te onderzoeken • Wat de mogelijkheden zijn om de landbouwweg niet aan te leggen en aan te geven wat de financiële consequenties hiervan zijn; • Of er een andere oplossing is om de conflicten tussen landbouwverkeer en overig verkeer te voorkomen.
M 15a Motie Landbouwweg.pdf
Stand van zaken:
November 2014: Motie is afgehandeld middels besluit d.d. 23 september 2014, besluitnummer 1260875, ris dossier 1324100.
Titel: M 16 Motie Voorziening Drechtwerk
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: 1. Om als deelnemer in de GR Drechtsteden die maatregelen te nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het Dordts aandeel in de reserve SDD te oormerken cq om te zetten naar een voorziening bedoeld om het structurele exploitatieverlies van Drechtwerk te dekken.
M 16 Motie Voorziening Drechtwerk.pdf
Stand van zaken:
november 2014: motie is afgehandeld conform opmerkingen (is ingebracht bij DSB mbt behandeling jaarrekening GRD 2013)
Titel: M 17 Motie Leerlingenvervoer bijzonder onderwijs
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draag het college op: - om in de op te stellen Verordening t.b.v. financiering leerlingenvervoer een maximum eigen bijdrage per gezin te hanteren, te weten het eerste bijzonder onderwijs bezoekende kind betaald 100% van de eigen bijdrage, het tweede kind 50% en voor het derde en volgende kind(eren) wordt geen eigen bijdrage geheven;
M 17 Motie Leerlingenvervoer bijz. onderwijs.pdf
Titel: M 18 Motie Maatschappelijke participatie
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: het college opdracht te geven om 1. een visie neer te leggen op het inschakelen van het maatschappelijk middenveld en sociaal ondernemerschap; 2. hierbij aandacht te besteden aan de eigen rol; 3. deze visie voorafgaand aan de besluitvorming over de decentralisaties met de raad te bespreken;
M 18 Motie Maatsch. participatie.pdf
Titel: M 18a Motie Maatschappelijke participatie
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: het college opdracht te geven om 1. een visie neer te leggen op het inschakelen van het maatschappelijk middenveld en sociaal ondernemerschap; 2. hierbij aandacht te besteden aan de eigen rol;
M 18a Motie Maatsch. Participatie.pdf
Titel: M 19 Motie Kerstpakket Drechtwerk
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draagt het college op: -het Algemeen Bestuur van Drechtwerk te verzoeken om de circa 1.750 (kantoor)medewerkers van Drechtwerk in 2013 een kerstpakket te verstrekken van circa 25 Euro; -dekking hiervan te bekostigen uit de exploitatierekening van Drechtwerk;
M 19 Motie Kerstpakket Drechtwerk.pdf
Stand van zaken:
10 december 2013: Met de Raadsinformatiebrief over de motie 19 kerstpakketten medewerkers Drechtwerk kan deze motie als afgehandeld beschouwd worden.
Titel: M 20 Motie behoud Maatschappelijke stage
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: In samenwerking met betrokken partijen een plan op te stellen op welke wijze de toekomst van de maatschappelijke stage gewaarborgd kan worden. De raad over hierover uiterlijk in april 2014 te informeren,
M 20 Motie Behoud Maatsch. Stage.pdf
Titel: M 21 Motie Brandweer
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het College: - de Brandweer expliciet toe te voegen aan de opsomming in de 4e alinea van pagina 12 van het raadsvoorstel Vaststellen Begroting 2014 (dossiernummer 1145971) van waar uit € 10 miljoen gedestilleerd kan worden aan bezuinigingsmaatregelen
M 21 Motie Brandweer.pdf
Titel: M 22 Motie Parkeervergunning Mantelzorgers
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het College: - te onderzoeken of en op welke wijze invulling gegeven kan worden aan een speciaal (O-)tarief voor mantelzorgers; - de resultaten van het onderzoek een maand voor bespreking van de Kadernota 2015 aan de raad te doen toekomen.
M 22 Motie Parkeervergunning Mantelzorgers.pdf
Titel: M 23 Motie Gevolgen bezuinigingen Jeugd
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Roept het college op binnen dit "grote project" de volgende punten mee te nemen: - Elke bezuiniging en/of beleidswijziging, die in relatie staat tot de zorg voor onze jeugd wordt opgenomen in het bredere verhaal, waarbij duidelijk wordt wat de consequenties zijn in het totale beleidsgebied van de gemeente. - In toekomstige raadsvoorstellen en/of raadsinformatiebrieven dient expliciet aandacht besteed worden aan de effecten die bezuinigingen/beleidswijzigingen hebben.
M 23 Motie Gevolgen Bezuinigingen Jeugd.pdf
Titel: M 23a Motie Gevolgen bezuinigingen Jeugd
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Roept het college op binnen dit "decentralisatie project" de volgende punten mee te nemen: - bij bezuinigingen en/of beleidswijzigingen, die de vastgestelde kaders overschrijden, wordt aangegeven wat de consequenties z i jn - In toekomstige raadsvoorstellen en/of raadsinformatiebrieven dient expliciet aandacht besteed te worden aan de effecten die bezuinigingen/beleidswijzigingen hebben.
M 23a Motie Gevolgen Bezuinigingen Jeugd.pdf
Stand van zaken:
02-04-2015: Motie is uitgevoerd. Dit dienst in samenhang te worden gezien met de transitie, waarin sociale jeugdteams zijn gevormd.
Titel: M 24 Motie Wegennota/Merwedestraat
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Spreekt uit het restant krediet Achterom/Bagijnhof, na administratieve afsluiting van het project B02, te bestemmen voor het vervangen van de Merwedestraat en dit bedrag binnen de strategische investeringen toe te voegen aan het onderdeel Verkeer en vervoer en dienovereenkomstig de begroting aan te passen
M 24 Motie Wegennota Merwedestraat.pdf
Titel: M 25 Motie Peuterwerk
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: Zodra duidelijk is of reguliere peuterspeelzalen onder de wet Kinderopvang worden gebracht,de raad een voorstel voor te leggen waar de geschetste opties in format 3.26 afweegbaar z i j n, het college een voorkeursoptie heeft benoemd en de gevolgen van voorgenomen bezuiniging inzichtelijk z i j n,
M 25 Motie Peuterwerk.pdf
Titel: M 26 Motie Mediazaken
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Om een goede organisatie neer te zetten heeft RTV Dordrecht alles steun nodig om de organisatie een goede basis te geven. Zodat het bestaan niet in gevaar komt. Wij stellen voor de korting op de subsidie niet in 2015 maar in 2016 in te laten gaan. Wij verzoeken u de begroting als volgt te wijzigen .
M 26 Motie Mediazaken.pdf
Titel: M 27 Motie Uittreding Omgevingsdienst
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: en verzoekt hierbij het college om: te onderzoeken op welke termijn en op welke condities de gemeente Dordrecht uit de OZHZ kan treden en hiervan de Raad op de hoogte te brengen;
M 27 Motie Omgevingsdienst.pdf
Titel: M 28 Motie Aankoopstop gronden NDB
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: en verzoekt hierbij het college om: • er voor te zorgen dat het aankopen van gronden per direct stopt tot de uitspraak van de Raad van State bekend is; • een voorbereidingsbesluit te nemen om te voorkomen dat een planologisch niemandsland ontstaat; • geen aparte onderdelen te schrappen uit het plan maar een besluit te nemen over het gehele plan zo spoedig mogelijk na de uitspraak van de Raad van State.
M 28 Motie Aankoopstop gronden NDB.pdf
Titel: M 29 Motie Moreel appèl matiging topsalaris
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: De fractie WEK Dordrecht vraagt om een uitspraak van de Raad om aan het college van B&W van de gemeente Dordrecht, via de bijgevoegde Motie moreel appèl tot matiging topsalaris semipublieke sfeer, te verzoeken om een krachtig moreel appèl te doen uitgaan aan de algemeen directeur van HVC zijn salaris terug te (doen) brengen tot de WNT norm, alsmede dit krachtige moreel appèl tot salarismatiging te doen uitgaan aan alle andere bedrijven in de publieke en semipublieke sfeer waarmee de gemeente Dordrecht een relatie onderhoudt.
M 29 Motie Moreel appèl bijlage.pdf
M 29 Motie Moreel appèl matiging topsalaris.pdf
Titel: M 30 Motie Ontwikkeling Servicepunten
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: V e r z o e k t h e t College v a n B & W o m : 1. Een probleemanalyse te maken van alle wijken en buurten om op basis daarvan te bepalen welke inzet er nodig is vanuit welke organisaties die samenwerken in op te richten sociaal maatschappelijke wijkteams met als doel snel en effectief in te spelen op vragen en problemen in het sociaal domein die specifiek zijn voor de betreffende wijk of buurt. 2. Te onderzoeken waar en bij welke bestaande locaties een servicepunt kan worden gevestigd dat voorziet in beantwoording van vragen op het sociaal domein 3. Te onderzoeken of er binnen een dergelijk servicepunt de noodzaak is om en werkmakelaar onder te brengen.
M 30 Motie Ontwikkeling Servicepunten.pdf
Titel: M 31 Motie van Afkeuring WEK
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: En spreekt uit dat: de raad het optreden van wethouder P. Sleeking afkeurt
M 31 Motie van Afkeuring.pdf
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 6 november 2013 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 7 november 2013 10.00 uur tot dinsdag 12 november 2013 13.30 uur.