Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 952558
Aanvang-sluiting 15-10-2013 14:00 - 15-10-2013 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 15 oktober 2013 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de Collegecarrousel, Hamerraad en Adviescommissie van 17 september 2013, en van de Middagraad van 24 september 2013 in de Museumtuin ongewijzigd vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De raad neemt afscheid van raadslid de heer I. Eski.

5

min
Besluit

De commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven verklaart dat er geen beletselen zijn voor de beëdiging van de heer D.G.E. Cobelens.

6

min
Besluit

De raad besluit de her D.G.E. Cobelens te benoemen tot raadslid.

Hamerstukken

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

8

9

10

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel met stemverklaringen van de fracties Beter Voor Dordt en de VVD.

Stukken ter kennisname

12

U wordt gevraagd aan te geven of hiermee voldoende invulling is gegeven aan de motie.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan en geeft aan dat de motie hiermee is afgedaan.

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

16

De insteek van deze korte bespreking richt zich op het feit dat het VMBO verdwijnt en samen gaat als algemeen onderwijs. Een belangrijke ontwikkeling die door deze korte bespreking gemarkeerd wordt.

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

17

min
Besluit

De raad stemt unaniem tegen het voorstel.

18

De eerste termijn zal in volgorde van grootte van de fracties plaatsvinden. Sprekers (woordvoerders namens fracties en collegeleden) hebben elk maximaal 10 minuten spreektijd, minder mag uitdrukkelijk ook. Er wordt in eerste termijn door alle sprekers gesproken vanaf het katheder, waarbij geen interrupties worden toegestaan. Vragen worden na afloop van de woordvoering gesteld. Er is afgesproken dat alle woordvoerders kritisch zelf kijken naar de lengte en inhoud van het eigen verhaal.

Daarnaast is unaniem besloten geen technische vragen meer toe te staan. De afspraken hierover zijn helder en deze worden nu ook gehandhaafd. Zowel de voorzitter als de leden zelf zullen elkaar aanspreken op het stellen van technische vragen en deze worden niet beantwoord. Technische vragen kunnen, als altijd, van tevoren schriftelijk worden gesteld. Deze konden tot 1 oktober worden ingediend bij de griffie. De VVD fractie heeft hiervan gebruik gemaakt. De antwoorden op de gestelde technische vragen zijn, conform wens van de raad, per mail aan alle facties verzonden.

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

19

min
Besluit

Door alle fracties  is een motie -vreemd aan de orde van de dag- over de intercitystatus van Dordrecht ingediend. De motie is unaniem aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Behoud Optimale Intercityverbinding Dordrecht
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: roept het college op - namens raad en college een krachtig signaal af te geven aan de landelijke politiek en NS ter ondersteuning van alle lobbyactiviteiten en deze lobbyactiviteiten met volle kracht voort te zetten. Dit alles met het doel om voor Dordrecht een zo volwaardig mogelijke Intercity status te behouden;
Motie Intercityverbinding Dordrecht.pdf
Stand van zaken:
De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 10 oktober 2013 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 11 oktober 2013 10.00 uur tot dinsdag 15 oktober 2013 13.30 uur.