Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 952534
Aanvang-sluiting 24-09-2013 14:00 - 24-09-2013 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD 'Raad op locatie' die op dinsdag 24 september 2013 in het DORDRECHTS MUSEUM zal worden gehouden (in de tuin bij mooi weer), Museumstraat 38/40, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven verklaart dat er geen beletselen zijn voor de beëdiging van mevrouw J. van den Bergh.

4

min
Besluit

De raad besluit de heer van Verk aan te wijzen als lid van het presidium, lid van de agendacommissie en als tweede plv. voorzitter van de raad.
De raad besluit mevrouw Rusinovic aan te wijzen als plv. lid van het presidium.
De raad besluit mevrouw Heijmans aan te wijzen als plv. lid van de agendacommissie.

5

min
Besluit

De raad besluit mevrouw J. van den Bergh te benoemen tot raadslid.

6

min
Besluit

De raad besluit de heer Pols aan te wijzen als lid van het Presidium, als lid van de Agendacommissie en als lid van de Auditcommissie;
De raad besluit mevrouw Koene aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Presidium, als plaatsvervangend lid van de Agendacommissie en als plaatsvervangend lid van de Auditcommissie.

7

min
Besluit

De raad besluit mevrouw F. Lagerveld te benoemen tot plaatsvervangend griffier.

Hamerstukken

8

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Prognose Reserve EPV 2013

9

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen inzake opzeggen overeenkomst met vof Amstelwijck betreffende de ontwikkeling van Businesspark Amstelwijck

10

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan met een stemverklaring van de fractie PvdA en de fractie Beter Voor Dordt

13

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

22

De agendapunten 23 en 24 worden gezamenlijk besproken

min
Besluit

De raad besluit met inachtneming van de gemaakte opmerkingen in te stemmen met het voorstel. Fractie WEK stemt tegen het voorstel.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie BVD Aantal bestuurders in DSB
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: • Spreekt uit dat: • Het collegestandpunt zoals verwoord in dossier 1129583,het standpunt van het college alsmede een meerderheid van de gemeenteraad van Dordrecht is, en dat dit ook als zodanig overgebracht dient te worden aan het Drechtstedenbestuur.
M1 Motie BVD Aantal bestuurders DSB.pdf
Titel: M1b Motie BVD en CDA Aantal bestuurders in DSB
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Spreekt uit dat: de formateur na de verkiezingen bij het samenstellen van DSB de ruimte dient te krijgen om een kleiner DSB waarin de belangen van Dordrecht gewaarborgd zijn, te realiseren.
M1b Motie BVD en CDA Aantal bestuurders DSB.pdf
Titel: M3 Motie D66 Drechtstedenbestuur
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Spreekt uit dat het uitgangspunt voor de samenstelling van het Drechtstedenbestuur 1 bestuurder per gemeente is, naast de voorzitter
M3 Motie D66 Drechtstedenbestuur.pdf

24

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Er zijn 4 moties ingediend.
M1 is ingetrokken
M1B is verworpen
M 2 is aangenomen (tegen: WEK)
M 3 is aangenomen (tegen: BVD, CDA en WEK)

min
Motie(s)
Titel: M2 Motie CUSGP Intensivering ambtelijke samenwerking Drechtsteden
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Spreekt uit dat: - verdergaande ambtelijke samenwerking in de Drechtsteden geen opmaat moet zijn voor fusie(s)
M2 Motie CUSGP Intensivering ambtelijke samenwerking Drechtsteen.pdf
Stand van zaken:
De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 19 september 2013 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 20 september 2013 10.00 uur tot dinsdag 24 september 2013 13.30 uur.