Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 952425
Aanvang-sluiting 16-07-2013 14:00 - 16-07-2013 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 16 juli 2013 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Aan de agenda wordt bij de bespreekstukken toegevoegd agendapunt 19, art. 39 interpellatieverzoek betreffende aanleg tijdelijk recreatieterrein in Stadswerven.

3

min
Besluit

De raad besluit de notulen van de Collegecarrousel, Hamerraad en Adviescommissie van 18 juni 2013, alsmede de besloten notulen Richting Kiezen van die datum vast te stellen.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De raad besluit de heren E. Kelholt en J.L. Doddema te benoemen tot externe voorzitter van vaste deelvergaderingen van de Adviescommissie tot 1 augustus 2014 en daarna telkens een herbenoeming voor een periode van 4 jaar.

Hamerstukken

5

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij raadsvoorstel OMC Geluidsonderzoek (dossier 1099246).

6

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 1 behorend bij de raadsinformatiebrief Tussenrapportage 1, aanpassing vastgoed Sportboulevard (dossier 1099638).

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties D66, GroenLinks, PvdA, BVD, VSP en CU/SGP leggen een stemverklaring af.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie van D66 legt een stemverklaring af.

9

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

10

11

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

16

De agendapunten 16 t/m 18 worden gezamenlijk besproken

Ordevoorstel:
-Woordvoerders namens fracties en collegeleden maximaal 15 min. spreektijd, los van interrupties.
-De wethouder Financiën heeft 15 min. spreektijd voor zijn financiële portefeuille, en 15 min. voor de overige zaken uit zijn portefeuille.
-Interrupties worden bewaard tot aan het einde van de spreektijd. De voorzitter zal elke spreker na 15 min. afhameren en dan het stellen van vragen openstellen.
-Volgorde van spreken: van groot naar klein: fractie Beter voor Dordt trapt af.

min
Besluit

De raad stemt in met de Kadernota (tegen: VSP en WEK).

Er zijn 20 (gewijzigde) amendementen ingediend (respectievelijk agendapunt 16, 17 en 18), waarbij amendement A 1B is aangenomen.
Ingetrokken worden: A 1, A 1A, A 4, A 5, A 6, A 10, A 10A en A 11.
Verworpen worden: A 2, A 3, A 4A, A 7, A 8, A 9, A 11A, A 12, A 13, A 14 en A 15.

Er zijn 13 (gewijzigde) moties ingediend (respectievelijk agendapunt 16, 17 en 18). Aangenomen worden: M 3A, M 5, M 10, M 11 en M 12.
Ingetrokken worden: M 1, M 2 M 3 en M 7.
Verworpen worden: M 4, M 6, M 8 en M 9.

min
Amendement(en)
Titel: A 01 A Amendement Kadernota
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit Beslispunt 8 als volgt te wijzigen: De vrije ruimte binnen SI voor de komende 4 jaar structureel te reserveren voor nieuw beleid en verzoekt het college de meerjarenbegroting hierop aan te passen.
A 01 A Amendement Kadernota.pdf
Titel: A 01 Amendement Kadernota
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit Beslispunt 8 als volgt te wijzigen: De vrije ruimte binnen SI voor de komende 4 jaar structureel te reserveren voor nieuw beleid.
A 01 Amendement Kadernota.pdf
Titel: A 01 B Amendement Kadernota
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit Beslispunt 8 als volgt te wijzigen: De vrije ruimte binnen SI voor de komende 4 jaar te reserveren voor nieuw beleid en dit in de meerjarenbegroting aan te geven.
A 01 B Amendement Kadernota.pdf
Titel: A 02 Amendement Kadernota
Status: Verworpen
Indieners: Besluit; vereniging vluchtelingenwerk een taakstelling op te leggen van max. € 20.000 en de kadernota dienovereenkomstig aan te passen
A 02 Amendement Kadernota.pdf
Titel: A 03 Amendement Mobiliteitsweek
Status: Verworpen
Indieners: Overwegende dat: -De Europese week van de mobiliteit een goede manier is om mensen op te roepen stil te staan bij hun gedrag omtrent mobiliteit -Het interessant is dat deze activiteit grensoverschreidend is en daarmee mensen uit allerlei landen verbindt -het positieve effect van de Europese week van de beweging, in termen van bewustwording en mogelijke effecten van bewust handelen van mensen, op korte en langere termijn erg belangrijk en noodzakelijk is - Het mogelijk positieve besluit van de Regionale projectgroep verkeersveiligheid Drechtsteden (RPV)om deze activiteit onder hun vlag te organiseren, zodat de voortgang is gewaarborgd, af te wachten -Verzoekt het College dit bezuinigingsvoorstel tot dat hierover is besloten, te verplaatsen naar categorie C -De kadernota dienovereenkomstig aan te passen
A 03 Amendement Mobiliteitsweek.pdf
Titel: A 04 A Amendement Speelplekken
Status: Verworpen
Indieners: Stelt voor: - dat deze voorgenomen extensivering van € 132.000,- en de investering van € 175.000,- te wijzigen conform het raadsbesluit Dordt speelt buiten - format 2.1 hierop aan te passen - en de kadernota 2014 hierop aan te passen
A 04 A Amendement Speelplekken.pdf
Titel: A 04 Amendement Speelplekken
Status: Ingetrokken
Indieners: Van mening zijnde dat voorgenomen bezuiniging onwenselijk is Stelt voor dat deze voorgenomen extensivering van € 132.000,- en de investering van € 175.000,- te schrappen en format 2.1 hierop aan te passen Besluit het extensiveringvoorstel Versobering inrichting 2.1 te wijzigen in 2.1.a, zijnde: 2014 2015 2016 2017 investering Minder kleur En fleur 82.000 117.000 117.000 117.000 53.000 Minder bomen 5.000 10.000 15.000 20.000 0 En de kadernota 2014 hierop aan te passen
A 04 Amendement Speelplekken.pdf
Titel: A 05 Amendement Voortijdig schoolverlaten
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit het extensiveringvoorstel 3.4 Voortijdig Schoolverlaten te wijzigen in 3.4.a Met als toevoeging In afwachting van verduidelijking van de gevolgen door informatie vanuit het college de bezuiniging vooralsnog uit te stellen door de voorgenomen extensivering onder te brengen in pakket C 2014 2015 2016 2017 Pakket C 71.000 170.000 170.000 170.000
A 05 Amendement Voortijdig schoolverlaten.pdf
Titel: A 06 Amendement School in de samenleving
Status: Ingetrokken
Indieners: Stelt voor deze voorgenomen extensivering te schrappen Besluit het extensiveringvoorstel 3.8 School in de Samenleving/brede school in het totaal overzicht bezuinigingsvoorstellen zijnde : MVA 3.8 2014 2015 2016 2017 222.500 222.500 445.000 445.000
A 06 Amendement School in de samenleving.pdf
Titel: A 07 Amendement WMO adviesraad
Status: Verworpen
Indieners: Besluit het extensiveringvoorstel 3.13 Maatschappelijke Ondersteuning /cliëntenparticipatie te wijzigen in 3.13 a: 2014 2015 2016 2017 MV A 3.13 maatschappelijke Ondersteuning/cliënten 0 10.000 20.000 32.500 te wijzigen
A 07 Amendement WMO adviesraad.pdf
Titel: A 08 Amendement Big Rivers
Status: Verworpen
Indieners: Besluit het extensiveringvoorstel Big Rivers 4.4 te wijzigen in 4.4.a, zijnde: 2014 Pakket A 12.500Pakket C 12.500 2015 25.000 25.000 2016 25.000 25.000 2017 25.000 25.000 En de kadernota 2014 hierop aan te passen
A 08 Amendement Big Rivers.pdf
Titel: A 09 Amendement Verkeersregelinstallaties
Status: Verworpen
Indieners: 1. Conform Kadernota 2014 de vrijval van de VRI-kredieten met dekking uit de reserve strategische investering ad € 525.198,-- als volgt te herbestemmen: • verwijderen VRI Hugo de Grootplein € 50.000,— • verwijderen VRI Vrieseweg - Singel € 50.000,— • verwijderen VRI Krispijn Spuiweg-Van Baerlestraat € 175.198,— • uitvoering groene golf Oranjelaan - Merwedestraat € 250.000,— • maatregelen Coördinatie Alternatieve Routes (CAR) PM Te wijzigen in: 1. het bedrag van € 525.198,- toe te voegen aan de Algemen Reserve en de kadernota 2014 hierop aan te passen
A 09 Amendement Verkeersregelinstallaties.pdf
Titel: A 10 A Amendement Wegen en Kunstwerken
Status: Ingetrokken
Indieners: Stelt voor dat het voorgenomen besluit in de kadernota te wijzigen en overeenkomstig onderstaande punten aan te passen, (etc. zie verder pdf)
A 10 A Amendement Wegen en Kunstwerken.pdf
Titel: A 10 Amendement Wegen en Kunstwerken
Status: Ingetrokken
Indieners: Stelt voor dat het voorgenomen besluit in de kadernota te wijzigen en overeenkomstig onderstaande punten aan te passen: b e s l u i t ï. het Integraal Wegen beheerprogramma 2014-2019 Waarheen met de Dordtse weg? vast te stellen en de technische kwaliteit van het areaal per wijk en onderhoudsbehoefte per wijk op te nemen in de begroting 2014 - 2019 in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. 2. Jaarlijks aan de RAAD de ontwikkeling van de technische kwaliteit en de onderhoudsbehoefte van het wegareaal per wijk bij de kadernota te rapporteren. 3. in de kadernota 2014 de financiële consequenties afwegen van de voortzetting van het huidige onderhoudsregime. Dit betekent voor de periode 2014-2017 het ophogen van het jaarlijkse onderhoudsbudget met: a. € 1 miljoen voor kwaliteitsbehoud; b. € 4 0 0 . 0 0 0 , - voor veiligheid; En hiermee de huidige kwaliteit in stand houden. 4. Voor de begrotingsbehandeling 2014 aan de RAAD een overzicht (inzicht in de € 134 miljoen) te presenteren van het meest noodzakelijke direct op te lossen achterstallig onderhoud voor wegen en kunstwerken. 5. Op basis van dit overzicht bij het vaststellen van de begroting te besluiten welk achterstallig onderhoud voor wegen en kunstwerken met voorrang moet worden weggewerkt. 6. de volgende prioriteitsstelling bij klein en middelgroot onderhoud voor de jaren 2014 tot en met 2019 vast te stellen: 1. trottoirs 2. fietspaden; 3. rijbanen; 4. parkeerstroken.
A 10 Amendement Wegen en Kunstwerken.pdf
Titel: A 11 A Amendement Verwerking actuele gegevens
Status: Verworpen
Indieners: Besluit de beslispunt 2 in het ontwerp-besluit te wijzigen van: de voor de begroting relevante mutaties te laten verwerken in de Begroting 2014 In: Het college van B en W op te dragen een actualisatie van de gegevens, die bekend zijn geworden na het opstellen van de Kadernota op te maken,waarbij de datum met agendacommissie wordt afgestemd en deze zo spoedig mogelijk aan de raad ter bespreking aan te bieden Waarna na bespreking de voor de begroting relevante mutaties, naast de genoemde mutaties in de Kadernota, verwerkt kunnen worden in de begroting 2014
A 11 A Amendement verwerking actuele gegevens.pdf
Titel: A 11 Amendement Verwerking actuele gegevens
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit de beslispunt 2 in het ontwerp-besluit te wijzigen van: de voor de begroting relevante mutaties te laten verwerken in de Begroting 2014 In: Het college van B en W op te dragen een actualisatie van de gegevens, die bekend zijn geworden na het opstellen van de Kadernota per augustus 2013 te maken en deze zo spoedig mogelijk aan de raad ter bespreking aan te bieden Waarna na bespreking de voor de begroting relevante mutaties, naast de genoemde mutaties in de Kadernota, verwerkt kunnen worden in de begroting 2014
A 11 Amendement verwerking actuele gegevens.pdf
Titel: A 12 Amendement Sportraad
Status: Verworpen
Indieners: Stelt voor de Sportraad deze bezuiniging als taakstelling op te leggen Besluit het extensiveringvoorstel 3.41 Sportraad te wijzigen in 3.14a 2014q 2015 2016 2017 15.000, - 15.000, - 15.000, - 15.000, -
A 12 Amendement Sportraad.pdf
Titel: A 13 Amendement Vervoer schoolzwemmen
Status: Verworpen
Indieners: Besluit het extensiveringvoorstel 3.40 Vervoer Schoolzwemmen te schrappen uit het totaal overzicht bezuinigingsvoorstellen 2014 2015 2016 2017 MVA 3.40 Vervoer 37.500,- 75.000,- 75.000,- 75.000
A 13 Amendement Vervoer schoolzwemmen.pdf
Titel: A 14 Amendement Weerstandsratio
Status: Verworpen
Indieners: Stelt voor beslispunt 7 in de kadernota te wijzigen en het besluit overeenkomstig onderstaand punt aan te passen.
A 14 Amendement Weerstandsratio.pdf
Titel: A 15 Amendement Autonome ontwikkelingen
Status: Verworpen
Indieners: Stelt voor beslispunt 1 in de kadernota te wijzigen en het besluit overeenkomstig onderstaand punt aan te passen. 1. De financiële consequenties van de autonome ontwikkelingen - met uitzondering van punt i. effect ICTTransitie - op te nemen in het meerjarig perspectief 2014-2017.
A 15 Amendement Autonome ontwikkelingen.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 01 Motie Int. Samenwerking en stedenbanden
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: 1. Voor de behandeling van de begroting in de raad een evaluatie aan te leveren van de internationale samenwerking, waar de volgende punten nadrukkelijk zijn in opgenomen: a Het aantal projecten dat wordt uitgevoerd in het kader van internationale samenwerking; b de economische spin-off voor Dordrecht; c de economische spin-off voor Partnersteden. 2. De korting van € 25.000,- door voeren over alle activiteiten met betrekking tot internationale samenwerking
M 01 Motie Int. samenwerking en stedenbanden.pdf
Titel: M 02 Motie Dordtse Wegen en Kunstwerken
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: 1. Voor de begrotingsbehandeling van 2104 de Raad een inzicht te presenteren hoe het bedrag van € 134 miljoen is opgebouwd; 2. Voor de begrotingsbehandeling 2014 ook inzicht te geven over de kosten voor het regulier onderhoud voor de komende 20 jaar; 3. Voor de begrotingsbehandeling van 2014 een overzicht te geven van de wegen en kunstwerken die vanwege achterstallig onderhoud in aanmerking komen om te worden hersteld, met daarbij een prioritering. 4. Voor de begrotingsbehandeling van 2014 op grond van het overzicht een meerjaren planning te maken met daarbij de benodigde budgeten zodat de Raad een keuze kan maken.
M 02 Motie Wegen en Kunstwerken.pdf
Titel: M 03 A Motie Leerlingenvervoer
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college van B&W: - om ouders en scholen te betrekken bij de manier waarop de bezuiniging kan worden gerealiseerd; - te onderzoeken hoe andere gemeenten, bijvoorbeeld de gemeente Emmen, de verordening hebben ingericht; - te onderzoeken of er bijvoorbeeld een verschil gemaakt kan worden in het vragen van ouderlijke bijdrages; - te onderzoeken of het mogelijk is een verschil te maken in het aantal kilometers tussen de verschillende groepen gebruikers van het leerlingenvervoer; - tenminste twee weken voor de begrotingsbehandeling via een raadsinformatiebrief de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten en (on-) mogelijkheden
M 03 A Motie Leerlingenvervoer.pdf
Titel: M 03 Motie Leerlingenvervoer
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college van B&W: om ouders en scholen te betrekken bij de manier waarop de bezuiniging kan worden gerealiseerd; - te onderzoeken hoe andere gemeenten, bijvoorbeeld de gemeente Emmen, de verordening hebben ingericht; - te onderzoeken of er bijvoorbeeld een verschil gemaakt kan worden in het vragen van ouderlijke bijdrages; - te onderzoeken of het mogelijk is een verschil te maken in het aantal kilometers tussen de verschillende groepen gebruikers van het leerlingenvervoer; - tenminste twee weken voor de begrotingsbehandeling via een raadsinformatiebrief de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten en (on-)mogelijkheden
M 03 Motie Leerlingenvervoer.pdf
Titel: M 04 Motie Stimulering Woningbouw
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college van Burgemeester en wethouders: m.b.t. particulier opdrachtgeverschap een onderzoek te doen naar mogelijkheden tot het aanbieden van een tijdelijke verlaging van de grondprijzen of van een stimuleringsbijdrage; hierover de raad z.s.m. te rapporteren
M 04 Motie Stimulering Woningbouw.pdf
Titel: M 05 Motie Rekenrente
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: verzoekt het college van burgemeester en wethouders: op korte termijn, zodanig dat eventuele verwerking in de begroting 2014 nog mogelijk is, de raad te informeren over de wenselijkheid en effecten van een aanpassing van de rekenrente aan een meer marktconform tarief
M 05 Motie Rekenrente.pdf
Stand van zaken:
15-10-2013: Met de raadsinformatiebrief over Inlichtingen over rekenrente is deze motie afgedaan.
Titel: M 06 Motie Overheveling taken
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college van Burgemeester en wethouders: te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het laten uitvoeren van taken rond de inrichting van de stad door particulier initiatief; hierover de raad z.s.m., maar in ieder geval voorafgaand aan de begrotingsbehandeling 2014 te berichten
M 06 Motie Overheveling taken.pdf
Titel: M 07 Motie Toekomst Dordtse weg
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het College om: 1. De raad inzicht te geven in het achterstallig onderhoud van wegen en civiele kunstwerken , beide in totaliteit en per object, en dit te prioriteren op basis van risicomanagement (zie 2). 2. In dit kader de risico's de definiëren als de kans van optreden x mogelijke negatieve gevolgen (Gezondheid, en Letselschade, Materiële schade aan derden, Imagoschade,Financiële schade voor de gemeente, Economische schade). 3. Een scenario voor te bereiden waarbij het achterstallig onderhoud op basis van risicomanagement in 15-20 jaar wordt weggewerkt. 4. Dit inzicht zo snel als mogelijk aan de raad aan te bieden.
M 07 Motie Toekomst Dordtse weg.pdf
Titel: M 08 Motie Bezorging paspoorten
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het College om: 1. Per direct te stoppen met het experiment 'Bezorging thuis en op het werk van paspoorten en IDkaarten'.
M 08 Motie Bezorging paspoorten.pdf
Titel: M 09 Motie Nieuwe Dordtse Biesbosch
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het College om: 1. In overleg te treden met de indieners van het schorsingsverzoek bij de Raad van State om op basis van een voor alle partijen aanvaardbare wijziging van het bestemmingsplan tot opheffing van de schorsing te komen; 2. De financiële en andere gevolgen hiervan aan de gemeenteraad voor te leggen; 3. Teneinde een door te gemeenteraad te nemen wijzigingsbesluit voor te bereiden.
M 09 Motie Nieuwe Dordtse Biesbosch.pdf
Titel: M 10 Motie Voortijdig schoolverlaten
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draagt het college op de raad midddels een raadinformatiebrief te informeren over de invoering van passend onderwijs in samenhang met het gesloten bestuursakkoord tussen de ROC en bureauï Leerplicht
M 10 Motie Voortijdig schoolverlaten.pdf
Stand van zaken:
Raad 12-11-2013: met de rib 1158318 is de motie afgewikkeld.
Titel: M 11 Motie Ondernemersfaciliteiten
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het College: Een inventariserend onderzoek uit te voeren naar de behoefte onder lokale ondernemers voor een dergelijke centrale voorziening of naar een andere vorm van ondersteunende voorzieningen die nodig is voor gezond ondernemerschap in Dordrecht.
M 11 Motie Ondernemersfaciliteiten.pdf
Stand van zaken:
De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
Titel: M 12 Motie Toekomst Dordtse weg
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het College om: 1. De raad inzicht te geven in het achterstallig onderhoud van wegen per wijk en civiele kunstwerken en dit te prioriteren op basis van een nader te bepalen format op basis van assetmanagement of risicomanagement 2. Een scenario voor te bereiden waarbij het achterstallig onderhoud op basis van risicomanagement in 15 - 20 jaar wordt weggewerkt. 3. Dit inzicht van de formats voor de begrotingsbehandeling van 2014 aan de raad aan te bieden
M 12 Motie Toekomst Dordtse weg.pdf
Stand van zaken:
De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.

17

min
Besluit

De agendapunten 16 t/m 18 worden gezamenlijk besproken.

De raad stemt in met het voorstel met tegen stemmen van de fracties: PvdA, GroenLinks, CU/SGP, D66, VSP en WEK.

18

min
Besluit

De agendapunten 16 t/m 18 worden gezamenlijk besproken.

Het college komt na de zomer met een addendum, daarmee is het voorstel als zodanig niet in stemming gebracht.

19

min
Besluit

De raad heeft de interpellatie afgerond en besluit dat het onderwerp voldoende is besproken.

20

min
Besluit

De raad neemt afscheid van raadslid de heer J.H. Lagendijk.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 11 juli 2013 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 12 juli 2013 10.00 uur tot dinsdag 16 juli 2013 13.30 uur.