Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 952369
Aanvang-sluiting 25-06-2013 14:00 - 25-06-2013 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 25 juni 2013 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De raad besluit de heer D. van Antwerpen te benoemen als lid van de Drechtraad (opvolger van J..E.T.M. van Dongen) en O. Soy te benoemen als plv. lid van de Drechtraad.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding van het Aankoopstrategieplan Nieuwe Dordtse Biesbosch (1086181).

5

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 3.6 bij de nota "De nieuwe initiatieven: Kleinschalig grote dingen bereiken" (1085602).

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie van D66 legt een stemverklaring af.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel en stelt het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

8

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

11

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan. De fractie van WEK legt een stemverklaring af.

12

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

20

De agendapunten 21 t/m 23 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De motie 'bepalen weerstandsvermogen (M1) is met algemene stemmen aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie Bepalen Weerstandsvermogen
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college van Burgemeester en wethouders: op korte termijn het beleid inzake het vaststellen van het weerstandsvermogen zodanig vorm te geven, dat er sprake is van een eenduidige weergave hiervan en de raad hierover te rapporteren
M 1 Motie Bepalen Weerstandsvermogen.pdf
Stand van zaken:
Op 10 september 2013 is een memo besproken in de vergadering van de Auditcommissie over de eenduidige berekening. De Auditcommissie heeft aangegeven dat memo voldoende is besproken en de motie daarmee is uitgevoerd.
min
Toezegging(en)
Toezegger: J Mos
Datum gepland: 05-03-2014
Datum gereed: 05-03-2014
Wethouder Mos zegt toe voor de kerst 2013 te komen met een actualisatie grondbeleid naar de raad.
Stand van zaken:
De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze toezegging als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.

21

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel (respectievelijk agendapunt 21 t/m 23). Er zijn 5 amendementen ingediend, waarbij nummer A 1A unaniem is aangenomen. Amendement nummer A 1 is ingetrokken. En de nummers A 2 en A 3 zijn verworpen.

min
Amendement(en)
Titel: A 1 A Amendement Herziening uitgangspunten Stadswerven
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit de tekst Onder beslispunt 2 van het ontwerpbesluit te schrappen en de nummering van de beslispunten aan te passen Onder beslispunt 3 van het ontwerpbesluit zijnde: In te stemmen met de uitgangspunten voor het herzien van het programma voor de Stadswerven, rekening houdend met de financiële effecten en risico's, Te wijzigen in de zin: In te stemmen met het uitwerken van de uitgangspunten voor het herzien van het programma voor de Stadswerven, rekening houdend met de financiële effecten en risico's, waarna het voorstel (de veranderingen in het Stedenbouwkundig plan en geactualiseerde grex) ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd
A 1 A Amendement Herziening Uitgangspunten Stadswerven.pdf
Titel: A 1 Amendement herziening Uitgangspunten Stadswerven
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit de tekst Onder beslispunt 2 van het ontwerpbesluit te schrappen en de nummering van de beslispunten aan te passen Onder beslispunt 3 van het ontwerpbesluit zijnde: In te stemmen met de uitgangspunten voor het herzien van het programma voor de Stadswerven, rekening houdend met de financiële effecten en risico's, Te wijzigen in de zin: In te stemmen met het uitwerken van de uitgangspunten voor het herzien van het programma voor de Stadswerven, rekening houdend met de financiële effecten en risico's, waarna het programma ( stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en grex) ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd
A 1 Amendement herziening uitgangspunten Stadswerven.pdf
Titel: A 2 Amendement Herziening Gezondheidspark
Status: Verworpen
Indieners: Besluit de tekst onder beslispunt 6 zijnde: In te stemmen met het niet langer uitgaan van in het Masterplan 2008 opgenomen vastgoedprogramma in de Middenzone van het gezondheidspark en in plaats daarvan in te stemmen met de voorgestelde richting voor verdere ontwikkeling van de Middenzone in het gezondheidspark, rekening houdend met de financiële effecten daarvan, Te wijzigen in: Alvorens in te stemmen met de voorgestelde richting voor verdere ontwikkeling van de Middenzone in het gezondheidspark een openbaar besluitvormingstraject met inspraakmogelijkheden voor met omwonenden en andere betrokken organisaties en instellingen te voeren
A 2 Amendement herziening Gezondheidspark-inspraak.pdf
Titel: A 3 Amendement Geen herziening Gezondheidspark
Status: Verworpen
Indieners: Besluit de tekst onder beslispunt 6 zijnde: In te stemmen met het niet langer uitgaan van in het Masterplan 2008 opgenomen vastgoedprogramma in de Middenzone van het gezondheidspark en in plaats daarvan in te stemmen met de voorgestelde richting voor verdere ontwikkeling van de Middenzone in het gezondheidspark, rekening houdend met de financiële effecten daarvan, Te wijzigen in: Door te gaan met de uitvoering van in het Masterplan 2008 opgenomen vastgoedprogramma in de Middenzone van het Gezondheidspark en als dit door de markt niet kan, wachten totdat de markt het wel toelaat
A 3 Amendement Geen herziening Gezondheidspark.pdf

22

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel (respectievelijk agendapunt 21 t/m 23). Er zijn 5 amendementen ingediend, waarbij nummer A 1A unaniem is aangenomen. Amendement nummer A 1 is ingetrokken. En de nummers A 2 en A 3 zijn verworpen.

23

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

Er zijn 5 amendementen ingediend (respectievelijk agendapunt 21 t/m 23)., waarbij nummer A 1A unaniem is aangenomen. Amendement nummer A 1 is ingetrokken. En de nummers A 2 en A 3 zijn verworpen.

24

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De motie 'bestemmingsplan Staart Slurink (M2) is met algemene stemmen aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M 2 Motie Bestemmingsplan Staart Slurink
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Besluit: Het college te verzoeken alle medewerking te verlenen om een snelle wijziging van het bestemmingsplan Staart mogelijk te maken zodra de milieuvergunning aan Slurink is verleend;
M 2 Motie Bestemmingsplan Staart Slurink.pdf
Stand van zaken:
De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.

25

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Er zijn 2 moties ingediend, waarbij de nummers M 3  en M 4 unaniem zijn aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M 3 Motie best.pl. Dordtse Kil B&S
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: het college te verzoeken alle medewerking te verlenen aan een snelle wijziging van het bestemmingsplan Dordtse Kil, zodra B&S een bouwvergunning aanvraagt
M 3 Motie Best.pl. Dordtse Kil B+S.pdf
Titel: M 4 Motie Dordtse Kil
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het colleg: alle gewenste medewerking te verlenen en zich in te zetten om de noodzakelijke instemming van de Provincie zo spoedig mogelijk te verkrijgen zodat de zonne-energiecentrale kan worden gerealiseerd
M 4 Motie Best.pl. Dordtse Kil.pdf
Stand van zaken:
De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.

26

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Er zijn 2 amendementen ingediend, waarbij nummer A 4 is verworpen; A 5 is aangenomen (tegen: BVD, WEK en CDA). De motie onder nummer M 5 is verworpen.

min
Amendement(en)
Titel: A 4 Amendement Culturele waarden best.pl. Weeskinderendijk/Laan der VN
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: De bestemming 'culturele waarden' van de woningen aan de Weeskinderendijk 141-191 en 213 d en f af te halen
A 4 Amendement Culturele waarden best.pl. Weeskinderendijk-Laan der VN.pdf
Titel: A 5 Amendement Bouwhoogte 15 meter handhaven
Status: Aangenomen
Indieners: Spreekt uit zienswijze 3 betreffende het punt bouwhoogte gegrond te verklaren Stelt voor aan beslispunt 1 toe te voegen: 1. in te stemmen met het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 april 2013 en te bepalen dat het voorstel met de beoordeling van de zienswijzen onderdeel uitmaakt van dit besluit de volgende zin: behoudens de beoordeling betreffende de bouwhoogte tot 10 meter. En stelt voor beslispunt 4 te wijzigen van: 4. zienswijzen 1. tot en met 3. ongegrond te verklaren; in: 4. zienswijzen 1.en 2. ongegrond te verklaren, zienswijze 3 uitgezonderd het punt 15 meter bouwhoogte ongegrond te verklaren
A 5 Amendement Bouwhoogte 15 meter handhaven.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 5 Motie Best.pl. Weeskinderendijk/Laan der VN Casino
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: Het college op te dragen een eventuele vestiging van casino met of zonder zalencentrum ter bespreking en vaststelling voor te leggen aan de raad
M 5 Motie Best.pl. Weeskinderendijk Laan der VN Casino.pdf

27

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De motie 'verkenning kansen windenergie' (M 6) is met 1 stem tegen (WEK) aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A 6 Amendement Verkenning kansen windenergie
Status: Verworpen
Indieners: Besluit de tekst bij punt 7, voorstel, onder beslispunt 2 te vervangen door de hierna volgende tekst: 2. Het college van Burgemeester en Wethouders op te dragen een Uitvoeringsagenda Windenergie op te stellen gericht op: *de realisatie van windturbines op concrete locaties in de volgende zones op land: Dordtse Kil IV, Dordtse Kil III, Merwedezone en Krabbepolder/Duivelseiland, locatie A16 Oostzijde (Zuidpunt)
A 6 Amendement Verkenning kansen windenergie.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 6 Motie Verkenning kansen Windenergie
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: zich, na de besluitvorming over windenergie, in te zetten om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Dordrecht met o.a. de stichting Drechtse Stromen (i.o.), zodat Drechtse Stromen met behulp van de gemeente windturbines voor eigen rekening kan ontwikkelen en realiseren voor de burgers
M 6 Motie Verkenning kansen Windenergie.pdf
Stand van zaken:
De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.

28

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel en stelt het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 20 juni 2013 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 21 juni 2013 10.00 uur tot dinsdag 25 juni 2013 13.30 uur.