Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 952331
Aanvang-sluiting 23-04-2013 14:00 - 23-04-2013 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 23 april 2013 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Aan de agenda wordt toegevoegd agendapunt 13 'motie vreemd aan de orde van de dag: strafbaarheid vondelinglegging'. Indieners van deze motie zijn de fractie CDA en PvdA.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de Collegecarrousel, Hamerraad en Adviescommissie van 9 april 2013 vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

5

min
Besluit

De raad besluit de agendapunten 5, 9, 10 en 11 (allen betrekking hebbend op de Nieuwe Dordtse Biesbosch) van de agenda van de middagraad af te voeren. Deze stukken worden opnieuw geagendeerd voor bespreking in de adviescommissie van 21 mei 2013.  

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties van de VVD en D66 leggen een stemverklaring af.

Stukken ter kennisname

7

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De raad besluit de agendapunten 5, 9, 10 en 11 (allen betrekking hebbend op de Nieuwe Dordtse Biesbosch) van de agenda van de middagraad af te voeren. Deze stukken worden opnieuw geagendeerd voor bespreking in de adviescommissie van 21 mei 2013.  

10

min
Besluit

De raad besluit de agendapunten 5, 9, 10 en 11 (allen betrekking hebbend op de Nieuwe Dordtse Biesbosch) van de agenda van de middagraad af te voeren. Deze stukken worden opnieuw geagendeerd voor bespreking in de adviescommissie van 21 mei 2013.  

11

min
Besluit

De raad besluit de agendapunten 5, 9, 10 en 11 (allen betrekking hebbend op de Nieuwe Dordtse Biesbosch) van de agenda van de middagraad af te voeren. Deze stukken worden opnieuw geagendeerd voor bespreking in de adviescommissie van 21 mei 2013.  

Stukken ter bespreking

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. 
Motie M2 wordt ingetrokken.
Aangenomen worden motie M1  (BVD, GroenLinks, WEK (15) tegen, overige fracties (20) voor). Motie M2A wordt met de aanpassing in tekst M2B (BVD tegen (11), overige fracties voor (24).

min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie Laantje van Middenhoeve VVD CDA
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: -In overleg met omwonenden en de eigenaar van de grond de wenselijkheid van bovenstaande opties te onderzoeken middels visualisatie van genoemde varianten -De raad daarbij te betrekken -En op basis van de uitkomst het bestemmingsplan op dit punt zonodig aan te passen conform de wettelijke procedures
M 1 Motie Laantje van Middenhoeve VVD CDA.pdf
Stand van zaken:
Per 1 juni 2013: Bestemmingsplan is vastgesteld. De eigenaar is op de hoogte gebracht over de motie en overweegt op dit moment de diverse opties die hij heeft. Gezien de bezwaren is het is voor hem nog niet duidelijk of de kosten voor uitwerking en visualisatie van het plan, op wegen tegen de kansen die het plan heeft op instemming. De Stadsdeelmanager onderhoudt contact met de eigenaar/ontwikkelaar. Agendacommissie 25 juni 2013: De motie wordt nog niet aangemerkt als afgehandeld. Per 23 oktober 2013: Op 21-10-2013 wordt een concept raadsvoorstel voor de realisatie van één nieuwe woning aan het laantje van Middenhoeven besproken met de vakwethouder. Als hij instemt met het plan kan het voorstel over enkele weken naar de raad en wordt de motie volledig uitgevoerd. Per 20 februari 2014 Het bestemmingsplan is conform motie aangepast en de raad heeft hier op 17-12-2013 een besluit over genomen. Per november 2014: Motie is afgehandeld middels besluit raad 27 mei 2014 besluitnummer 1217817, ris dossier 1279970.
Titel: M 2 Motie Parkhuis VVD CDA
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: Spoedig de procedures te starten die noodzakelijk zijn om de bestemming van het pand Kromme Zandweg 73 te wijzigen naar 'Maatschappelijke Doeleinden'.
M 2 Motie Parkhuis VVD CDA.pdf
Titel: M 2b Motie Parkhuis VVD CDA
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draagt het college op: op basis van een door het Parkhuis in te dienen plan de procedures te starten die noodzakelijk zijn om de bestemming van het pand Kromme Zandweg 73 te wijzigen naar 'Maatschappelijke Doeleinden'.
M 2b Motie Parkhuis VVD CDA.pdf
Stand van zaken:
Per 1 juni 2013:. Bestemmingsplan is vastgesteld. Op dit moment wordt overlegd met het Parkhuis over het opstellen van een goed plan met een solide onderbouwing. Het Parkhuis zal gevraagd worden de landelijke gesignaleerde trends te vertalen naar de Dordtse situatie. Tevens zal daarbij rekening gehouden worden met de inzet van leegstaand vastgoed. Op basis van dit plan zal het college geïnformeerd worden over de wenselijkheid van een eventuele aanpassing van het bestemmingsplan Dubbeldam. De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.

13

min
Besluit

Motie M3 vreemd aan de orde van de dag: strafbaarheid vondelinglegging is verworpen (BVD, VVD en CU/SGP (18) tegen , overige fracties (17) voor).

min
Motie(s)
Titel: M 3 Motie Vreemd aan de orde van de dag Strafbaarheid Vondelinglegging
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college om: • mede namens de raad het Ministerie van Veiligheid en Justitie op te roepen om de belemmeringen in het wettelijk kader op te lossen c.q. te verduidelijken zoals in Duitsland, in het bijzonder waar het gaat om het verschil in strafbaarheid tussen het "achterlaten van een vondeling in een veilige omgeving" en "het achterlaten van een vondeling in een hulpeloze toestand".
M 3 Motie Vreemd aan de orde van de dag Strafbaarheid Vondelinglegging.pdf
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 18 april 2013 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 19 april 2013 10.00 uur tot dinsdag 23 april 2013 13.30 uur.