Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 952310
Aanvang-sluiting 26-03-2013 14:00 - 26-03-2013 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 26 maart 2013 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Het raadsvoorstel vaststellen verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening (8e wijziging) wordt als agendapunt 6 van de agenda afgevoerd. Dit agendapunt gaat voor nieuwe behandeladviezen naar de agendacommissie.


De fractie van de VVD doet een ordevoorstel om agendapunt 14 naar voren te halen (na agendapunt 11).


Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.

Hamerstukken

3

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage 1 behorend bij het raadsvoorstel Vervolgaanpak voormalige woonwagenlocatie Wieldrechtse Zeedijk.

4

min
Besluit

De raad uit geen wensen en/of bedenkingen inzake transactie Noorder Elsweg 16/16a en besluit de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. De fracties van D66 en WEK leggen een stemverklaring af.

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel. De fractie van de PvdA legt een stemverklaring af, de fracties van GroenLinks en D66 sluiten zich hierbij aan.

6

min
Besluit

Het onderwerp is bij de vaststelling van de agenda afgevoerd en wordt voor een nieuw behandeladvies naar de agendacommissie gestuurd.

Stukken ter kennisname

7

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Motie 1 Integraal toezicht wordt verworpen met stemmen tegen van de fracties WEK, VVD, BVD en CDA.

min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie VOP Integraal Toezicht
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: beleid met betrekking tot Integraal Toezicht, dat op grote publieksgebouwen gevoerd wordt te vernieuwen; hiervoor een raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad voor het einde van het 2e kwartaal 2013.
M 1 Motie VOP Interpellatiedebat.pdf

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel met een stemverklaring van fractie WEK. De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

Amendement A1 'beschikbaar stellen uitvoeringskrediet Sportboulevard, alleen onder voorwaarden' is verworpen. Fractie WEK voor en overige fracties tegen.

min
Amendement(en)
Titel: A 1 Amendement WEK Beschikbaar stellen Uitvoeringskrediet Sportboulevard, alleen onder voorwaarden
Status: Verworpen
Indieners: Huidige tekst: 1. Het uitvoeringskrediet van € 1.624.000,- beschikbaar te stellen uit de algemene reserve om maatregelen te treffen in de Sportboulevard conform begrotingswijzigingnummer 213016. Te wijzigen in: 1. Het uitvoeringskrediet van € 1.624.000,-- beschikbaar te stellen uit de algemene reserve om maatregelen te treffen in de Sportboulevard conform begrotingswijzigingnummer 213016 op voorwaarde dat er beroep wordt gedaan op de aansprakelijkheid van partijen en een vaststellingsovereenkomst tussen partijen.
A 1 Amendement WEK Uitvoeringskrediet Sportboulevard.pdf

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel met een stemverklaring van de fractie D66.
Amendement A3 'inkomensreserves blijven bestemmingsreserves' is met 16 stemmen voor (VOP) tegen 17 stemmen (overige fracties) verworpen.

min
Amendement(en)
Titel: A 3 Amendement VOP Inkomensreserves blijven bestemmingsreserves
Status: Verworpen
Indieners: Besluit hiertoe de tekst van de nota op pagina 14 onder punt: 4. Inkomensreserve Dordrecht kent een tweetal inkomensreserve met een financieringsfunctie, te weten de Inkomensreserve en de Exploitatiereserve EZH-middelen (€ 98,4 miljoen, respectievelijke 69,7 miljoen). Beide reserves behoren tot de potentiële weerstandscapaciteit met dien verstande dat interen op deze reserves een exploitatienadeel tot gevolg heeft door gemiste rente-inkomsten. Hierbij geldt dat bij een rentevoet van 4% iedere miljoen euro onttrekking een structurele bezuinigingsopgave oplevert van € 40.000. Gradatie B Te wijzigen in: 4. Inkomensreserve • Dordrecht kent een tweetal bestemmingsreserves met als oogmerk het genereren van meerjarig financiële inkomsten ten behoeve van de dekking van de exploitatiebegroting van de gemeente Dordrecht., te weten een Inkomensreserve en de Exploitatiereserve EZH-middelen (€ 98,4 miljoen, respectievelijk € 69,7 miljoen). De middelen van deze bestemmingsreserves alleen kunnen worden ingezet door heroverweging van de gemeenteraad. Gradatie C.
A 3 Amendement VOP Fin. Verordening.pdf

13

De agendapunten 12 en 13 worden gezamenlijk besproken

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.


Agendapunten 12 en 13 zijn gezamenlijk besproken.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel met 3 stemmen tegen van de CU/SGP.

Amendement A2 is ingetrokken.
Amendement A2a 'aanvullende subsidie Bibelot' is aangenomen met stemmen voor van BVD, VSP, CU/SGP, CDA en VVD en stemmen tegen van PvdA, WEK, D66 en GroenLinks. De PvdA fractie legt een stemverklaring af.

min
Amendement(en)
Titel: A 2 Amendement BVD dekking aanvullende subsidie Poppodium Bibelot
Status: Ingetrokken
Indieners: besluit de aanvullende subsidie voor Bibelot voor 49.450 Euro te dekken uit de gereserveerde middelen voor professioneel theatergezelschap OMSK en voor 49.550 Euro uit de middelen voor maatschappelijke stages.
A 2 Amendement BVD poppodium Bibelot.pdf
Titel: A 2a Amendement BVD dekking aanvullende subsidie Poppodium Bibelot
Status: Aangenomen
Indieners: in 2013 en 2014 een bedrag van 99.000 euro beschikbaar te stellen als aanvullende subsidie voor Bibelot en dit voor 49.450 Euro te dekken uit de gereserveerde middelen voor professioneel theatergezelschap OMSK en voor 49.550 Euro uit de middelen voor maatscappelijke stages.
A 2a Amendement BVD poppodium Bibelot.pdf
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 21 maart 2013 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 22 maart 2013 10.00 uur tot dinsdag 26 maart 2013 13.30 uur.