Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 949837
Aanvang-sluiting 12-02-2013 19:00 - 12-02-2013 19:45

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 12 februari 2013 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, aanvang 19.00 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Koene, De Smoker, Van Dongen, Witsen Elias, Ruisch en Van Hall (griffier) en de heren Van Verk, Tazelaar, Heijkoop, Hoogerduijn en Brok (voorzitter. Er zijn geen mededelingen. De agendapunten 13 en 14 worden doorgeschoven naar de volgende vergadering. Met die opmerking wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld (NB door gebrek aan tijd schuiven uiteindelijk de punten 6 t/m 14 door naar de volgende vergadering).

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. de lijst melden mevrouw Van Dongen en de heer Van Verk dat het onderwerp Noordoevers geagendeerd zal worden voor de Drechtstedendinsdag van 5 maart a.s. Eveneens n.a.v. de lijst vraagt de heer Hoogerduijn wanneer het tot twee keer toe uitgestelde onderwerp woningcorporaties wordt geagendeerd voor een Drechtstedendinsdag. De heer Van Verk meldt dat dit uiterlijk op de Drechtstedendinsdag van juni 2013 zal zijn.

4

min
Besluit

De agendacommissie besluit dat de vergadering van de agendacommissie zal plaatsvinden van 17.00 - 17.45 uur voorafgaand aan het werkbezoek aan het museum. Dan het werkbezoek, de collegecarrousel en de hamerraad.


In het eerste blok het Sprekersplein over de landhuizen in het bestemmingsplan Dubbeldam n.a.v. de brief die hierover aan de raad is gezonden, de stukken over de OPOD (wanneer hier bezwaar tegen is kan dit op woensdag 13 februari tot 18.00 uur aan de griffier worden gemeld) en de stukken over coffeeshopbeleid.


In het tweede blok de brief over huisvesting arbeidsmigranten, het benoemen van de onderzoeksvraag over het ondernemersfonds binnenstad en deel 1 van de stapeling van de bezuinigingen.


In het derde blok tot slot de art 40 vragen over het gebruik van vergaderzalen, de brief over de ROM Zuidvleugel en deel 2 over de stapeling bezuinigingen.

5

Conceptagenda Adviescommissie 19 maart 2013
- Verzoek bezoek portefeuillehouder GRD financiën aan raad/commissie: voorkeur voor 1e blok op de 19e.
- Behandeling ROM-D: op 22 januari besloot de agendacommissie de behandeling hiervan in de Drechtraad van 5 februari af te wachten.
- Behandeling Noordoevers: terugkoppeling regionale agendacommissie.

min
Besluit

Op 12 maart komen in elk geval de wijziging op de verordening Binnenhavengeld (inspreker en inhoudelijke behandeling), de Themabespreking motie vrijwilligers en professionals (twee blokken), de Westelijke Dordtse Oever en de Nieuwe Dordtse Biesbosch aan de orde. De overige blokken worden gevuld met andere actuele zaken en deze agenda wordt de volgende vergadering vastgesteld.


Op 19 maart komt in elk geval de factsheet van de opbrengst van de GRD met een bezoek van de heer Korteland, de Raadsinformatiebrief initiatieven maatschappelijke ondersteuning (twee blokken), de voorbereiding van de AVA ROM-D en de stand van zaken ROM-D (wat is er nodig om de ROM-D in positie te brengen gelet op de ambities van 2009) en de stand van zaken project Noordoevers aan de orde. Overige blokken worden gevuld met actuele onderwerpen en deze agenda wordt 12 maart a.s. vastgesteld.

6

min
Besluit

Dit punt schuift door naar de vergadering van de agendacommissie van 19 februari a.s.

7

- Woensdag 6 maart 2013: thema-avond 'overlast door jeugd'
- Woensdag 3 april 2013: thema-avond 'drank, horecawet => nieuwe verordening'
- Woensdag 15 mei 2013: thema-avond 'wijkontwikkeling in Nederland in het algemeen en in Dordrecht in het bijzonder'
- Woensdag 5 juni 2013: Sprekersplein bezuinigingskeuzes
- Woensdag 4 september 2013: Quickscan

min
Besluit

Dit punt schuift door naar de vergadering van de agendacommissie van 19 februari a.s.

8

min
Besluit

Dit punt schuift door naar de vergadering van de agendacommissie van 19 februari a.s.

9

min
Besluit

Dit punt schuift door naar de vergadering van de agendacommissie van 19 februari a.s.

10

min
Besluit

Dit punt schuift door naar de vergadering van de agendacommissie van 19 februari a.s.

11

min
Besluit

Dit punt schuift door naar de vergadering van de agendacommissie van 19 februari a.s.

12

min
Besluit

Dit punt schuift door naar de vergadering van de agendacommissie van 19 februari a.s.

13

min
Besluit

Dit punt schuift door naar de vergadering van de agendacommissie van 19 februari a.s.

14

min
Besluit

Dit punt schuift door naar de vergadering van de agendacommissie van 19 februari a.s.

 

15

min
Besluit

De voorzitter neemt de orde van de raadsvergadering van die avond door. Hij begint met enkele mededelingen. Vervolgens wordt gesproken over de benoeming van de heer Wagemakers in de Drechtraad. Enkele leden herhalen hun bezwaren tegen de timing van dit voorstel en de gevolgde procedure. In de Drechtraad is gevraagd om deze wissel uit te stellen totdat het project Noordoevers politiek-bestuurlijk is afgegrond met een volwaardig DSB-portefeuillehouder. Verwachting van de raadsleden is dat dit in maart zal gebeuren. Vervolgens kan door de Drechtraad een verzoek aan de raad van Dordrecht worden gedaan om deze wissel voor te bereiden. Dit verzoek is nog niet gedaan omdat er in de Drechtraad nog te veel vragen leven over dit onderwerp om het verzoek in februari al te doen. De voorzitter geeft aan deze bezwaren nu meteen met het college te bespreken om te kijken of dit punt van de raadsagenda van die avond wordt afgehaald (NB dit gebeurt op voorstel van het college ook bij het vaststellen van de raadsagenda).


Vervolgens wordt de orde van de interpellatie besproken. De vijf interpellanten krijgen eerst het woord om hun verzoek toe te lichten. Vervolgens antwoordt het college. Daarna krijgen andere fracties het woord en het laatste woord is aan de interpellanten. Afgesproken wordt hier waar gewenst door de raad wat soepel mee om te gaan maar in basis deze orde te volgen.


Met deze afspraak sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall