Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 930273
Aanvang-sluiting 08-01-2013 15:00 - 08-01-2013 15:45

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 8 januari 2013 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, LET OP aanvang 15.00 uur!


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Ruisch, Koene, Witsen Elias, De Smoker, Van Dongen en Van Hall (griffier) en de heren Van Verk, Tazelaar, Hoogerduijn, Heijkoop en Brok (voorzitter). Er zijn  geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

Mevrouw Witsen Elias meldt bij punt 8 dat de naam van de bedoelde therapie Multi System Therapie is. Met deze wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld.

4

De Adviescommissie heeft aangegeven voor het onderwerp 'Richting Kiezen' nog een vierde avond van drie blokken nodig te hebben in januari. Hierbij wordt in het eerste blok opnieuw ingezoemd op de parkeerexploitatie, vervolgens wordt gesproken over zaken waarvoor op 11 december jl. onvoldoende tijd was, danwel waarover aanvullende vragen zijn gesteld. Hierbij zijn de onderwerpen RIB 'Financiële planning en effecten Richting Kiezen' en de eerste opzet Maatschappelijke Waardenmatrix voor Dordrecht reeds genoemd. Ook zullen afspraken worden gemaakt over het vervolgtraject richting de Kadernota, de informatievoorziening van het college aan de raad en de bespreekmomenten van commissie en raad over dit onderwerp. 

min
Besluit

De agendacommissie besluit in het eerste blok de onderwerpen Planologische procedures (934005), Presentatie Parkeerexploitatie (948362) en IHP en de Kennedyschool (965085 en 940983) te agenderen. Waarbij bij het laatste onderwerp de politieke vraag zich richt op het feit of een krimpend aantal leerlingen niet aanleiding geeft opnieuw te bekijken of scholen niet samengevoegd dienen te worden. Na de pauze krijgen Richting Kiezen en en de Conceptvisie Jeugdigen en Gezinnen allebei twee blokken. Ook is er een Sprekersplein over het Bestemmingsplan Sliedrechtse Biesbosch en een blok over het Initiatiefvoorstel van GroenLinks.

5

min
Besluit

De agendacommissie besluit aan de conceptagenda de stukken over coffeeshopbeleid toe te voegen in het eerste blok. Ook krijgen het bepalen van de onderzoeksvraag rond het Ondernemersfonds en de ROM Zuidvleugel een blok. De agenda wordt in de volgende vergadering vastgesteld.

6

maandag 7 januari 2013 van 19.00 - 21.00 uur extra bijeenkomst over Risicomanagement 
woensdag 6 februari 2013 thema-avond overlast door jeugd
woensdag 13 februari 2013 van 17.30 - 19.30 uur bezoek raad aan Duurzaamheidsfabriek
woensdag 6 maart 2013 nog te bestemmen

min
Besluit

De agendacommissie besluit tot de volgende Themabijeenkomsten in de eerstkomende maanden:


6 februari JEUGD. Voorbereidingsgroep: de heer Lagendijk, de heer Van der Linden, mevrouw Nijhof en de heer Vooren van de griffie.


13 februari WERKBEZOEK DUURZAAMHEIDSFABRIEK op uitnodiging van het college


6 maart WIJKONTWIKKELING IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN IN DORDRECHT IN HET BIJZONDER. Voorbereidingsgroep Raadslid BVD en Raadslid PvdA en mevrouw De Graaf van de griffie.


3 april VERVOLG QUICK SCAN. Voorbereidingsgroep Raadslid D66 en Raadslid VVD en de heer Hoogstad van de griffie.


Daarnaast stelt de heer Heijkoop het thema 'Een beroep op de burger' voor in vervolg op de Motie professionals en vrijwilligers. Hierover is een SCP Rapport met dezelfde titel verschenen en een notitie van het college over de situatie in Dordrecht in de maak. De agendacommissie besluit hiervoor twee blokken te reserveren op 12 maart 2013 en de steller van het rapport uit te nodigen als expert.

7

min
Besluit

Vanwege tijdgebrek schuift dit onderwerp door naar de volgende vergadering. Mevrouw Koene geeft reeds aan dat haar fractie graag ondersteuning van de griffie wil bij het geadopteerde ID over de Dordtse Vrijdag. De griffier zal hierover contact met haar opnemen.

 

8

min
Besluit

Mevrouw Witsen Elias geeft aan dat ze, in vervolg op de vorige vergadering, heeft geregeld dat Dordtse raadsleden een bezoek kunnen brengen aan Etten-Leur om zich te laten informeren over Multi Systeem Therapie. Zij zal de informatie aan de griffier sturen zodat raadsleden zich via de griffie op kunnen geven voor dit werkbezoek op 31 januari a.s. van 12.00 - 16.00 uur.


De heer Hoogerduijn vraagt of het nodig is je op te geven voor het werkbezoek van de raad aan het Dordrechts Museum op 29 januari a.s. De griffier geeft aan dat op alle raadsleden wordt gerekend, behalve op diegenen die zich afmelden voor de raadsvergadering. Commissieleden dienen zich op te geven voor het werkbezoek als ze willen participeren.


Met deze afspraak wordt de vergadering gesloten.

Voorrzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall