Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 914224
Aanvang-sluiting 14-11-2012 13:00 - 14-11-2012 14:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die WOENSDAG 14 november 2012 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, LET OP aanvang 13.00 uur!


De wnd. Voorzitter,
J.H. Lagendijk

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Koene, Witsen Elias, Van Hall (griffier) en Hendrickx (adjunct-griffier) en de heren Lagendijk (voorzitter), Van Verk, Tazelaar, Klous, Hoogerduijn en Heijkoop. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Mededeling n.a.v. de rondvraag over antwoordbrief aan de bewoners van Plan Tij

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst beantwoordt de griffier drie openstaande vragen (pagina 3). Er komt geen antwoord op de brief van de heer Stoel, omdat deze brief niet ter beantwoording aan het college is overgedragen, maar betrokken is geweest bij de vergadering over art.40 vragen over dit onderwerp. Het antwoord op de brief van de bewoners van Plan Tij wordt eind november verwacht. En mevrouw de Smoker is inmiddels geïnformeerd over de nieuwe datum voor de sportexcursie. Ook geeft de griffier aan dat er een gespreksverslag (geen brief) komt van het gesprek tussen de FNV en de wethouder. De heer Hoogerduijn geeft aan dit ook vernomen te hebben en zegt prijs te stellen op toezending van het gespreksverslag.

4

min
Besluit

De concept-agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De heer Staat kan geen voorzitter zijn in de kamer over de startersleningen. In de eerste ronde worden geagendeerd: startersleningen, Grote Projecten (avondvullend) en voedselbank. In de tweede ronde worden geagendeerd: Wonen in de Drechtsteden, vervolg Grote Projecten en AWBZ extramurale begeleiding. En in de derde ronde worden geagendeerd: VO restauratie De Holland (waarvan 10 minuten voor een toelichting op de zo mogelijk bij de stukken reeds verstrekte presentatie), vervolg Grote Projecten en vervolg AWBZ extramurale begeleiding. Omdat de heer Merx, vanuit het oogpunt van continuïteit, door de agendacommissie gevraagd is de vergaderingen over de Grote Projecten voor te zitten, wordt de griffie gevraagd een nieuwe voorzitter te vinden voor het onderwerp AWBZ extramurale begeleiding.

5

min
Besluit

De agendacommissie besluit geen aparte avonden te plannen voor de bespreking van de grote projecten, maar dit zoveel als mogelijk in te passen in de reguliere vergaderingen van de Adviescommissie in 2012. Besloten wordt dat de heer Merx de vaste voorzitter van de vergaderingen over de Grote Projecten is. De griffie wordt gevraagd om in overleg met hem de orde van deze vergaderingen te bespreken (wanneer worden welke projecten geagendeerd, kan alles openbaar worden behandeld of is het wenselijk een gedeelte in beslotenheid te doen et cetera). In tegenstelling tot de gangbare afspraak worden de antwoorden op de reeds gestelde technische vragen dit keer onder alle raads- en commissieleden verspreid. De raadsinformatiebrief over de Riscio's Top 50 wordt betrokken bij deze vergaderingen. Hetzelfde geldt voor de openbare stukken die hierover in de middagraad van 14 november nog worden uitgereikt. De overige leden van de agendacommissie steunen dit verzoek. Op voorstel van de voorzitter worden de in de memo genoemde avonden (28 november 2012, 13 december 2012 en 13 februari 2013) wel als uitwijk-avonden gereserveerd, zodat deze benut kunnen worden mocht niet alles in de reguliere vergaderingen van de Adviescommissie behandeld kunnen worden. Naar aanleiding van de memo verzoekt mevrouw de Smoker de griffier om eventuele extra avonden niet eerder dan 20.00 uur te laten beginnen.

6

min
Besluit

Met dank aan het college en de ambtelijke organisatie neemt de agendacommissie de bestuurlijke planner voor kennisgeving aan. De agendacommissie is benieuwd naar de planning voor 2013.

7

min
Besluit

Mevrouw Koene geeft aan dit idee voorlopig te adopteren. Zodra ze overlegd heeft met de heer Bevers, zal ze aangeven of het idee definitief door haar fractie wordt geadopteerd.

8

min
Besluit

Mevrouw de Smoker geeft aan dit idee voorlopig te willen adopteren. Zij laat nog weten of dit definitief wordt.

9

min
Besluit

De agendacommissie doet de suggestie om de fractie van GroenLinks dit idee te laten adopteren (vanwege hun initiatiefvoorstel over hondenpoep). Omdat GroenLinks in deze vergadering niet is vertegenwoordigd, zal de griffie deze suggestie aan mevrouw Ruisch overbrengen.

10

min
Besluit

Dit idee is abusievelijk opnieuw geagendeerd. De fractie van het CDA heeft dit idee eerder al geadopteerd.

 

11

min
Besluit

In de rondvraag peilt de griffier de behoefte aan een presentatie over het binnenplein Hof. Dit naar aanleiding van een aan het begin van de vergadering uitgereikte memo van wethouder Mos. De agendacommissie dankt de wethouder voor zijn uitnodiging en besluit geen behoefte te hebben aan deze presentatie. De geïnteresseerde raadsleden zullen de gebiedsinformatiemarkt op 21 november a.s. bijwonen, waar dit onderwerp ook aan de orde komt. Verder kondigt de griffier aan dat zij het presidium gaat vragen naar een vertegenwoordiging van de raad bij de totstandkoming van de Begrotingswijzer, zodat het opnieuw een instrument wordt van het gehele gemeentebestuur zoals bij de evaluatie in 2010 tussen raad en college is besloten. De heer Tazelaar brengt het geplande bezoek aan Recklinghausen nogmaals onder de aandacht van de agendacommissie en roept iedereen op zich alnog aan te melden voor dit bezoek.

wnd. Voorzitter: J.H. Lagendijk
Griffier: M. van Hall