Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 847984
Aanvang-sluiting 12-06-2012 18:15 - 12-06-2012 19:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 12 juni 2012 zal plaatsvinden in het Gemeentehuis van Zwijdrecht, Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht, aanvang 18.15 uur.

De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

- Uitnodiging Rekenkamercommissie aan de raad d.d. 21 augustus 2012 voor een gesprek over het functioneren, inventarisatie nieuwe onderwerpen voor 2013 en goed gesprek over informatievoorziening over leegstand.

min
Besluit

De voorzitter opent deze ingevoegde vergadering en dankt iedereen voor zijn komst op deze Drechtstedendinsdag. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Witsen Elias, Ruisch, Van Dongen, Koene en Van Hall (griffier) en de heren Heijkoop, Van Verk, Hoogerduijn, Tazelaar en Brok (voorzitter). Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en de griffier meldt n.a.v. punt 6 dat dit diner gepland staat voor 26 juni van 18.00 - 19.15 uur. Locatie volgt nog. Genodigd zijn de Dordtse leden van de Drechtraad (en bij verhindering hun plaatsvervanger), de leden van de agendacommissie van de Drechtraad, de voorzitter van Drechtraad en de secretaris en de griffier van Dordrecht.

4

- Beëdiging plv. griffier
- Jaarstukken 2011 icm Instemmen met de doorlichting Technische ResultaatBestemming (TRB) 2011.
- FC Dordrecht
- SOK Wielwijk
- Initiatiefvoorstel fractie PvdA Straatmuzikanten
- Vaststellen Herijking doelstellingen Dordrecht West
- Vaststellen Herijking wijkvisie Crabbehof 2012-2032

 

min
Besluit

Naast de benoemingen zijn de volgende bespreekpunten aan de orde:


Jaarstukken 2011 i.c.m. TRB 2011


FC Dordrecht: waarbij de twee stukken (Business Plan en Borgstelling) apart geagendeerd en besproken worden.


SOK Wielwijk, herijking doelstellingen Dordt West en herijken wijkvisie Crabbehof: deze stukken worden in gezamenlijkheid besproken.


Het initiatiefvoostel van de PvdA komt volgende week terug in de agendacommissie voor agendering op 26 juni 2012 in de adviescommissie. En de fractie WEK kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over vingerafdrukken. Op verzoek van de agendacommissie zal de fractie WEK deze motie uiterlijk maandag per mail verspreiden onder de fracties.

5

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer Staat is die avond afwezig en dus niet beschikbaar voor de blokken EPV en Leerpark. De heer Merx is i.v.m. woordvoering niet beschikbaar voor het blok over RTV Dordrecht. De griffier zoekt naar nieuwe voorzitters maar doet een beroep op alle fracties maximale flexibiliteit te tonen in het leveren van voorzitters gelet op de beperkte poule. Het onderdeel hamerraad vervalt aangezien de hamerstukken de dag ervoor reeds zijn afgedaan.

6

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit onderwerp te agenderen voor twee blokken Dordtse Kamers op 20 juni 2012. Op verzoek van de portefeuillehouder wordt ingestemd met een toelichting van 10 minuten bij de start van de vergadering. Wel wenst de commissie de toelichting van tevoren reeds toegezonden te krijgen zodat zij hun reactie kunnen voorbereiden. Daarnaast ontvangt men graag de notitie van de portefeuillehouder met een antwoord op de gestelde vragen, zoals in de memo ook aangekondigd.

7

min
Besluit

De agendacommissie besluit hiervoor, gelet op de actualiteit, een blok te agenderen op 20 juni 2012. Hierbij wordt de wethouder gevraagd de volgende informatie te verschaffen:


1. Inzicht in de inhoud van dit dossier, waarbij niet alleen ingegaan wordt op RTV Dordrecht maar ook op de andere partijen waarmee de afgelopen maanden is gesproken en op andere partijen welke belangstelling hebben getoond voor een zendmachtiging.


2. Inzicht in het proces: in het persbericht staat vermeld dat de raad voor 1 september a.s. een advies moet geven. De raad vergadert slechts in hamerraad-samenstelling op 28 augustus en hiervoor dienen de stukken 16 augustus bij de griffie aangeleverd te zijn voor verzending aan de agendacommissie van 21 augustus. Laatste informatie is dat het college hierover pas op 21 augustus een besluit neemt. Hoe stelt de wethouder voor met dit planningsprobleem om te gaan om de raad op een volwaardige wijze in dit project te betrekken?


Schriftelijke stukken waarin op deze vragen wordt ingegaan voorafgaand aan de commissiebehandeling worden door de agendacommissie zeer op prijs gesteld. De voorzitter en de griffier geven dit verzoek door aan de portefeuillehouder.

8

min
Besluit

De agendacommissie besluit de blokken met de opiniërende behandeling van de Kadernota en de Tussenbalans te laten vervallen. Het blok over Leonardo-onderwijs verschuift naar 28 augustus 2012. De agenda voor 26 juni komt in nieuwe opzet naar de agendacommissie van 19 juni a.s. ter vaststelling.

9

min
Besluit

De opiniërende behandeling vervalt. Overige afspraken worden in de agendacommissie van 19 juni a.s. gemaakt.

10

min
Besluit

Dit agendapunt schuift door naar de vergadering van 19 juni a.s.

11

- Dhr. A. Leevenson
- Dhr. A. van Zanten - Voorbereidingsgroep Nacht van de Nacht Dordrecht

min
Besluit

Dit punt schuift door naar de vergadering van 19 juni a.s.

 

12

min
Besluit

De griffier meldt dat, conform wens presidium, is gekeken naar een boottocht met het Havenbedrijf Rotterdam voorafgaand aan de BBQ. Hiervoor hebben zich per fractie minimaal twee leden aangemeld dus zij zal pogen dit voor 5 juli definitief te organiseren. De president-directeur is dan afwezig maar zal worden vervangen door een ander lid van de directie van HbR. Iedereen wordt gevraagd dit tijdstip vrij te houden.


Met die oproep sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall