Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 755636
Aanvang-sluiting 20-11-2012 19:00 - 20-11-2012 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 20 november 2012 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19:00 uur.


De wnd. Voorzitter,
D.F.M. Schalken- den Hartog

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames De Klerk, De Smoker, Van Dongen, Koene, Witsen-Elias, Van Hall (griffier) en Hendrickx (adjunct-griffier) en de heren Tazelaar, Hoogerduijn, Heijkoop, Brok (voorzitter) en Van Verk. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Griffier meldt stand van zaken dossier Scheffersplein (925091).

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst vraagt de griffier of dit betekent dat alle ideeën voor de raad die in de vorige vergadering voorlopig zijn geadopteerd nu definitief geadopteerd zijn. Hierop wordt bevestigend geantwoord. Desgevraagd licht de griffier de stand van zaken Scheffersplein toe. De agendacommissie wordt gevraagd alvast krediet beschikbaar te stellen zodat het project verder kan en de inhoudelijke bespreking te agenderen zodra de door de agendacommissie gevraagde reactie van het Waterschap beschikbaar is. Mevrouw de Smoker licht toe dat zij de kredietaanvraag eerst in de adviescommissie wil bespreken, omdat de aanvraag van het krediet en de wijze van herwaarderen afwijkend is van bestaande regels. De agendacommissie besluit hierop het raadsvoorstel te agenderen voor een kamer in de adviescommissie van 27 november 2012.

4

min
Besluit

De concept-agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Mevrouw van Dongen herinnert de agendacommissie aan de eerder gemaakte afspraak dat er tussen de agendering van een Sprekersplein en de inhoudelijke behandeling van het onderwerp minimaal een week tussen moet zitten. Alhoewel een week eerder anders is besloten, stemt de agendacommissie in met het voorstel de inhoudelijke behandeling van de nota speelruimtebeleid uit te stellen tot 11 december 2012. Op 27 november worden in de eerste ronde geagendeerd: sprekersplein nota speelruimtebeleid, grote Projecten (avondvullend) en Stedelijk Dalton Lyceum. In de tweede ronde worden geagendeerd: Scheffersplein, vervolg grote projecten en een besloten presentatie over de parkeerexploitatie. En in de derde ronde worden geagendeerd: vervolg grote projecten en beantwoording art. 40 vragen over kosten parkeren Achterom. De griffier wordt gevraagd na te gaan welk onderwerp nog in de derde ronde kan worden geagendeerd. Dit is het onderzoeksplan 2013 van de RKC geworden (wegens afwezigheid van wethouder Wagemakers is het niet mogelijk het onderwerp SSKW en MEE te agenderen).


 


 


 


 

5

min
Besluit

De agendacommissie verzoekt de griffier de concept-agenda zodanig te wijzigen, dat agendering van de grote projecten mogelijk is zonder dat daar een extra avond voor nodig is én de meest betrokken wethouders bij de behandeling aanwezig kunnen zijn. De heer Van Verk merkt op dat als er prioriteiten in de agendering moeten worden gesteld, wat hem betreft de agendering van raadsinformatiebrieven minder urgent is en deze naar een later tijdstip kunnen worden verplaatst ten faveure van agendering van de grote projecten. In de agendacommissie van 27 november komt de gewijzigde concept-agenda ter vaststelling terug.

6

min
Besluit

Er is geen behoefte aan een extra ingelaste vergadering over de Grote Projecten. Behandeling hiervan wordt ingelast in de vergadering van de adviescommissie van 11 december 2012.

 

7

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

wnd. Voorzitter: D.F.M. Schalken- den Hartog
Griffier: M. van Hall