Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 755595
Aanvang-sluiting 18-09-2012 19:00 - 18-09-2012 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 18 september 2012 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur. (LET OP!)


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

Infomatiemarkt Centrum

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Ruisch, Van Dongen, De Smoker, Witsen Elias, Koene en Van Hall (griffier) en de heren Seme, Van Verk, Hoogerduijn, Tazelaar en Brok (voorzitter). De heer Seme vervangt de heer Heijkoop, hiermee kan iedereen instemmen. De heer Seme verzoekt vervolgens de punten 5 en 6 door te schuiven naar de volgende vergadering. Dit zal lopende de vergadering worden bezien en de agenda wordt, vooralsnog, ongewijzigd vastgesteld.


Mevrouw Gommans is aanwezig om haar notitie m.b.t. de betrokkenheid van de raad bij gebiedsinformatiemarkten toe te lichten. Na een uitgebreide bespreking van de ervaringen in heden en verleden, besluit de agendacommissie dat er in het programma geen actieve rol of bijdrage van de raad(sleden) meer zal worden opgenomen. Wel zal er schriftelijke informatie over het functioneren van de gemeenteraad en de verschillende vormen van contact opnemen met de raad worden verstrekt. En uiteraard staat het raadsleden vrij om vanuit eigen initiatief aanwezig te zijn bij een markt.


Mevrouw De Smoker meldt namens de voorbereidingsgroep bestaande uit mevrouw Koene, de heer Klous en zijzelf ondersteund door de heer Vooren van de griffie, dat de hoorzitting over het ondernemersfonds zal plaatsvinden op woensdag 10 oktober a.s. vanaf 20.30 uur in Vergaderkamer 1 van het Stadskantoor. De raadsleden ontvangen hiervoor nog een uitnodiging maar hierbij wordt alvast gevraagd per fractie één raadslid af te vaardigen om vragen te stellen. De overige raadsleden zijn als toehoorder aanwezig. De voorzitter vult aan dat er ook de Toogdag van de politie is die avond, zoals eerder besproken. Raadsleden met veiligheid in hun portefeuille kunnen hier acte de presence geven.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. de lijst vraagt mevrouw Van Dongen naar de bevindingen van de griffier m.b.t. het voorstel over Hollands Diep. De griffier meldt dat Hollands Diep zelf bezig is de financiering rond te krijgen met sponsoring. Mocht hier nog een klein tekort overblijven dan kan het zijn dat het college gaat overwegen dit te dichten. Op dit moment is er echter geen sprake van een voorstel van het college op dit punt.

4

- Benoemingen van Dhr. H. van der Linden en M.S. Bevers.

- 16.30 uur Bijzondere raadsvergadering.

- Vaststellen Burap 2012

- Vaststellen bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch (854935)
- Raadsinformatiebrief over uitvoering project Nieuwe Dordtse Biesbosch (842944)
- Brief van de provincie van 19 juni 2012 over herijking ILG-project Nieuwe Dordtse Biesbosch 906742)
- Notitie t.b.v. de besluitvorming over de behandeling van het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch (911172)
  (Deze vier dosssiers als één agendapunt bespreken).

- Beschikbaarstellen van een krediet voor de dekking garantstelling F.C. Dordrecht (905282)

- Toewijzing zendmachtiging.

min
Besluit

De agendacommissie stelt vast dat de bespreekpunten zijn:


- het advies over de zendmachtiging lokale omroep (onder voorbehoud van behandeladvies na behandeling in adviescommissie)


- het krediet ter dekking van de garantstelling aan FC Dordrecht


- de verbouwing van de plint Sportboulevard (kort)


- de Bestuursrapportage


De voorzitter geeft aan dat het college een onvoldoende compleet beeld heeft bij de nieuwe stukken m.b.t. de Nieuwe Dordtse Biesbosch waardoor deze pas over enkele weken beschikbaar komen.  Hij dankt de agendacommissie voor de flexibiliteit de vorige vergadering, maar agendering voor de middagraad is nu niet aan de orde. De agendacommissie stemt hiermee in en wacht de gevraagde aanvullende informatie af.


I.v.m. de bijzondere raadsvergadering en het aansluitende gezellig samenzijn, zal de agendacommissie plaatsvinden van 13.15 - 14.00 uur in de B&W kamer van het Stadhuis.

5

min
Besluit

De agendacommissie besluit, na de verstrekte informatie door het college, de toezeggingen aangaande BC University College, overlast Bankastraat, verkeersonderzoek Dubbeldam, Doorontwikkeling project Noordoevers, Uitgangspunten adoptie openbaar groen, Uitgevoerd subsidieonderzoek, buddyprojecten, strategische personeelsplanning (2x), werkgroep AWBZ, hadhaving internetcafé, kenniscentrum watersport en Antilliaanse probleemjongeren als nagekomen aan te merken en af te voeren van de lijst. De toezegging m.b.t. de parkeergarages wordt samengevoegd met de toezegging van wethouder Mos m.b.t. de parkeerbehoefte. De overige toezeggingen blijven open staan.

6

min
Besluit

De bespreking van de stand van zaken moties wordt doorgeschoven naar de vergadering van de agendacommissie op 25 september a.s.

7

De fracties geven ter vergadering de namen van de deelnemers door aan de griffier.

min
Besluit

De vorige vergadering hebben de heren Van Antwerpen, Schalken en Hoogerduijn en de dames Van Dongen, Ruisch en Witsen Elias zich aangemeld. Hieraan worden nu toegevoegd de de dames De Smoker en Veldhuijzen (OV) en de heer Tiebosch. Het wachten is nog op de deelnemer(s) van de fracties VSP, PvdA en VVD om tot het minimale aantal van 10 deelnemers te komen. Deze drie fracties geven dit de volgende vergadering door.

8

min
Besluit

De agendacommissie besluit unaniem hier geen prioriteit aan te geven en af te zien van dit werkbezoek.

 

9

min
Besluit

Mevrouw Van Dongen vraagt de griffier om het onderwerp Stadsberaad en hoe om te gaan met de aanbevelingen uit het rapport te agenderen voor de volgende agendacommissie.


De Hoogerduijn herhaalt zijn verzoek de schriftelijke beantwoording van zijn vraag over goederenvervoer van gevaarlijke stoffen te agenderen en meldt reeds dat hij een aanvullende toezegging zal vragen aan de portefeuillehouder in de collegecarrousel van vanavond.


Mevrouw Koene meldt de griffier dat de fractie-assistenten niet kunnen printen op de nieuwe printers in het Stadhuis aangezien zij geen grid-toegang hebben. De griffier kent het probleem en er wordt door ICT al aan gewerkt om dit op korte termijn op te lossen.


De heer Van Verk vraagt de voorzitter naar de afsluitende borrel van het Raadsledenplatform. De voorzitter meldt dat aan de uitnodiging hiervoor wordt gewerkt door ZHZ.


Met deze toezegging sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall