Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 755582
Aanvang-sluiting 28-08-2012 20:30 - 28-08-2012 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 28 augustus 2012 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Koene, Van Dongen, De Smoker, Witsen Elias, Ruisch en Van Hall (griffier) en de heren Lagendijk, Hoogerduijn, Heijkoop, Tazelaar en Brok (voorzitter). Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De agendacommissie besluit twee blokken in te richten voor de Monitor Antilliaanse Nederlanders om voldoende tijd te hebben om met de genodigde experts, twee agenten, in gesprek te gaan over hun ervaringen. De startnotitie openbare verlichting wordt toegevoegd in één blok. Het laatste open blok wordt gereserveerd voor een besloten bespreking van de ontwikkelingen bij de afdeling Toezicht. Hierbij komen zowel de personele ontwikkelingen en de rol van de Dordrecht als werkgever aan de orde, als de beeldvorming naar de stad. Met deze aanpassingen wordt de agenda voor 11 september 2012 vastgesteld.

5

min
Besluit

Deze brief wordt betrokken bij de bespreking van het Regionaal Beleidsplan in de commissie van 18 september 2012.

6

min
Besluit

De griffier is, op verzoek van de agendacommissie, op zoek naar een dinsdagmiddag waarop het bezoek van de raad aan de VNG in Den Haag kan plaatsvinden. Dit blijkt in de agenda van de burgemeester wat lastig te organiseren. De agendacommissie besluit dat ook andere middag een optie kunnen zijn. Met die uitbreiding gaan de voorzitter en de griffier opnieuw kijken naar een geschikte datum voor dit werkbezoek en komen hiermee bij de agendacommissie terug.

7

min
Besluit

De agendacommissie heeft waardering voor de inspanningen van de heer Hogeweg. Al eerder heeft de agendacommissie besloten dat dit een fractie-aangelegenheid is en geen raadsonderwerp. Fracties hebben op basis van die besluitvorming dit onderwerp ook onder de aandacht gebracht van hun landelijke fractie. Daar willen ze het graag bij laten. De PvdA biedt aan dat de heer Hogeweg welkom is in hun fractie om dit onderwerp samen te brespreken. De griffier zal dit aan de heer Hogeweg doorgeven.

8

min
Besluit

De lijst wordt doorgenomen en de fracties melden de voortgang in de contacten met de indieners van de ID-en. Dit leidt tot de conclusie dat de ID-en: Speeltuinen voor kleine kinderen (CDA), Wilde bloemen zaaien (GroenLinks) en Gratis toegang Dordts Museum/Paasfeest (VVD) nog open staan. De overige ID-en zijn afgehandeld. Voor wat betreft zwerfvuil (CU/SGP) met de aantekening dat de wethouder in oktober met een stuk komt over dit onderwerp.

9

min
Besluit

Dit ID wordt geadopteerd door de CU/SGP.

 

10

min
Besluit

Mevrouw De Smoker merkt, n.a.v. de brief bij de weekbundel, op dat zij 24 ambtenaren ter ondersteuning van de raad tijdens Raad op Straat erg veel vindt. Kan de raad de vragen niet zelf afhandelen? Dit wordt breed gedeeld en op voorstel van de heer Lagendijk besluit de raad dat er tijdens Raad op Straat geen ambtelijke ondersteuning nodig is. De raadsleden noteren zelf de vragen waarop zij ter plekke geen antwoord kunnen geven. Op maandagochtend zijn deze 24 ambtenaren alsnog telefonisch bereikbaar voor de raadsleden. Zij kunnen de raadsleden van een antwoord voorzien en het raadslid neemt vervolgens zelf weer contact op met de vragensteller om alsnog het antwoord te geven. Deze werkwijze, waarbij de verantwoordelijkheid tot antwoorden bij de raad blijft liggen, doet volgens de agendacommissie meer recht aan het feit dat het Raad op Straat is en de raadsleden hierin het initiatief richting de vragenstellers moeten houden om tot een adequaat antwoord te komen. De voorzitter zal de secretaris van deze wijziging in kennis stellen.


Mevrouw Witsen Elias vraagt of er een stuk over Hollands Diep naar de raad komt en waar de toegezegde informatie over de Wet HOF blijft. De griffier zal beide zaken navragen bij de secretaris.


De heer Hoogerduijn vraagt of de ingelaste commissie over de projectbladen Grote Projecten op 19 september a.s., waartoe de agendacommissie voor het zomerreces heeft besloten, nog steeds staat. De griffier meldt dat zij recent deze zelfde vraag aan de secretaris heeft gesteld (aangezien we afhankelijk zijn van een tijdige aanlevering van geactualiseerde projectbladen) en nog geen antwoord heeft ontvangen. Zij zal hierover, gelet op de termijn, in het presidium van 30 augustus a.s. terugkoppelen.


Met deze afspraak sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall