Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 755546
Aanvang-sluiting 17-04-2012 20:30 - 17-04-2012 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 17 april 2012 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Kensenhuis, Heijmans, Kruger, Van Benthem en Hendrickx (plv. griffier) en de heren Hoogerduijn, Klous, Schuiten, Heijkoop en Brok (voorzitter). De heer Hoogerduijn verwijst naar de motie van CDA en ChristenUnie/SGP over de Voedselbank en vraagt of deze aan de agenda kan worden toegevoegd. Besloten wordt deze te bespreken bij agendapunt 4. De agenda wordt hierdoor gewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst beantwoordt de griffier een aantal openstaande vragen. De wegennota heeft geen impact op de kadernota 2013. De wegennota zal wel invloed hebben op de kadernota 2014. De wegennota is in het najaar te verwachten (antwoord op vraag heer Hoogerduijn, bladzijde 1 besluitenlijst). Dordrecht is later met de behandeling van de begrotingswijziging van Drechtwerk dan andere Drechtsteden, omdat Dordrecht meer checks & balances in het proces hebben aangebracht / eisen gesteld over meerjarig tekort bij Drechtwerk (antwoord op vraag mevrouw de Smoker, bladzijde 2 besluitenlijst). De raadsinformatiebrief over FC Dordrecht is vertrouwelijk aangeboden, omdat de brief bedrijfsgevoelige gegevens van FC Dordt bevat (antwoord op vraag mevrouw de Smoker, bladzijde 2 besluitenlijst). Tot slot laat wethouder Sleeking weten het geen geschikt moment te vinden de adviescommissie bij te praten over de ontwikkelingen rond RTV Dordrecht. Het is een lastig moment om met de raad in gesprek te gaan gezien de lopende besprekingen met het bestuur van RTV Dordt en Media 78. Er is ook nog geen bedrijfsplan beschikbaar waar alle partijen zich in kunnen vinden. De wethouder schat in dat eind mei een beter moment is om hierover met de raad te praten. Hij zal voor zover mogelijk via de collegecarrousel de raad informeren over de stand van zaken (antwoord op vraag heer Hoogerduijn, bladzijde 3 besluitenlijst).

4

min
Besluit

De heer Heijkoop licht toe waarom hij de motie over de Voedselbank aan de agedacommissie voorlegt. Hij had hem dinsdag in de raad ook vreemd aan de orde van de dag kunnen indienen. Maar omdat er in de raad verschillend wordt gedacht over de inzet van dit instrument, kiest hij voor deze manier. Bijkomend voordeel is dat fracties zich nu beter kunnen voorbereiden op het onderwerp dan wanneer de motie ter vergadering wordt ingediend. Mevrouw van Benthem aarzelt over wel of niet agenderen. Het betreft een particulier initiatief. Meerdere charitatieve initiatieven in de stad hebben het nu moeilijk. Waarom zou je als raad met het ene initiatief wel bemoeienis willen hebben en met het andere niet? Bemoeienis is wat haar betreft mogelijk indien het gelinkt wordt aan het armoedebeleid. Maar dat is een onderwerp dat in regionaal verband besproken wordt. De heer Heijkoop vindt dit een politiek standpunt. Alhoewel meerdere fracties het met mevrouw van Benthem eens zijn, is er vanuit meerdere fracties ook sympathie voor het voorstel van CDA en ChristenUnie/SGP. Besloten wordt de motie als bespreekpunt in de raad van 24 april 2012 te agenderen.

Ook het onderwerp Stadswerven/bioscoop wordt als bespreekpunt geagendeerd. Indien er nog bespreekpunten uit de Adviescommissie van 17 april volgen, kan de griffier deze aan de agenda toevoegen.

5

min
Besluit

De griffier licht toe waarom zowel de concept-agenda van 15 mei als die van 29 mei aan de agendacommissie worden voorgelegd. De bedoeling is hiermee inzichtelijk te maken dat we - gelet op het aantal adviescommissies voor het zomerreces en de hoeveelheid stukken die voor die tijd om behandeling vragen- nu al vrijwel vol zitten en deels al op vier parallelle kamers per avond zitten. De voorzitter merkt op dat serieus rekening gehouden moet worden met een extra ingelaste adviescommissie. Afgesproken wordt de griffier te vragen met een voorstel te komen, waarbij geopperd wordt om ook de avond van 24 april te benutten indien uit de agenda blijkt dat de raadsvergadering 's middags afgerond kan zijn. De griffier wordt gevraagd om woensdag 18 april een concept-agenda voor de avond van 24 april onder de agendacommissie te verspreiden. De agendacommissie kan hier op de gebruikelijke wijze tot donderdagochtend 09.00 uur op reageren. De griffier wordt verzocht de concept-agenda van 15 mei zoveel als mogelijk intact te laten en te bezien welke onderwerpen van 29 mei al op 24 april behandeld zouden kunnen worden. Beide concept-agenda's worden opnieuw geagendeerd in de eerstvolgende agendacommissie. De voorzitter merkt nog op dat hij graag van de agendacommissie hoort of de raad nog behoefte heeft en zo ja, wanneer, om met hem als voorzitter van de Drechtraad in gesprek te gaan. Afgesproken wordt dat dit in de fracties gepolst wordt en dat hierop volgende week in de agendacommissie wordt teruggekomen.


Desgevraagd geeft de agendacommissie aan dat de jaarrekening t.z.t. niet in de adviescommissie behandeld hoeft te worden. De behandeling in de Auditcommissie van 15 mei volstaat. Daarna kan de jaarrekening rechtstreeks als bespreekpunt in de raad van 19 juni worden geagendeerd.


 


 

6

min
Besluit

Zie besluit agendapunt 5.

 

7

min
Besluit

De griffier geeft aan dat antwoord ontvangen is op de vraag van de heer Van Verk over het openen en sluiten van de Kloostertuin (zie dossier 780383 voorraadlijst). In de ochtend worden bewoners verondersteld de hekken te openen dan wel het hek niet meer af te sluiten na gebruik (dit geldt gedurende de hele dag). Deze verantwoordelijkheid ligt dus bij de bewoners. Met de bewoners is afgesproken dat de hekken 's avonds tussen 22.00- 22.30 uur worden gesloten door medewerkers van de afdeling Toezicht. Zij zullen er ook voor zorgen dat er zich geen ongewenste personen meer in de Kloostertuin bevinden. Op zondag is het tijdstip van afsluiten rond 18.00 uur. Bewoners die na genoemde tijden de Kloostertuin in of uit willen, kunnen hiervoor hun eigen sleutel gebruiken. Uiteraard zijn zij op dat moment ook verantwoordelijk voor het weer sluiten van het betreffende hek. De agendacommissie is tevreden met het antwoord. De raadsinformatiebrief kan ter kennisname worden geagendeerd in de raad van 24 april 2012.


De heer Hoogerduijn informeert naar de rekenkamercommissie en spreekt enige bezorgdheid uit over het uitblijven van onderzoeksrapporten. Besloten wordt hierop terug te komen in het presidium van 24 april 2012.


De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de plezierige manier van vergaderen en sluit de vergadering.


 

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall