Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 755534
Aanvang-sluiting 10-04-2012 20:30 - 10-04-2012 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 10 april 2012 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Koene, Witsen Elias, Van Dongen, De Smoker en Van Hall (griffier) en de heren Hoogerduijn, Romijnsen, Seme, Van Verk, Karapinar en Brok (voorzitter). De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en de heer Karapinar meldt dat hij het fotobord in de hal erg mooi vindt, maar graag zijn naam correct gespeld zou willen zien. De griffier past dit met spoed aan.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.


Naar aan leiding van de lijst meldt de griffier dat de heer Wisse helaas verhinderd is op 17 april a.s. De agendacommissie besluit deze twee blokken daarom te verplaatsen naar 15 mei. De heer Hoogerduijn vraagt de griffier wel even na te vragen wat de impact van de Wegennota op de Kadernota is. Zijn er grote bedragen gemoeid met de keuzemogelijkheden in de Wegennota waarvan het goed zou zijn bij de Kadernota reeds duidelijkheid te hebben? De griffier zal dit bij de secretaris navragen.


De griffier meldt vervolgens dat de themabijeenkomst over Milieu en Duurzaamheid op 6 juni a.s. niet zal plaatsvinden in het Stadskantoor maar in de Raadzaal van het Stadhuis om ook ruimte te bieden aan geïnteresseerden uit de Drechtsteden. De agendacommissie stemt met deze locatiewijziging in. Tot slot vraagt de griffier of de heer Oerlemans, die op verzoek van de agendacommissie actief wordt uitgenodigd voor de kamer over SOK Wielwijk, ook mag meepraten. Op voorstel van de heer Van Verk kan de voltallige agendacommissie instemmen met een actieve rol van de heer Oerlemans gedurende de gehele behandeling (expertrol). De griffier zal dit aan de heer Oerlemans laten weten.

4

min
Besluit

De agendacommissie besluit de Startnotitie Wegennota te verplaatsen naar 15 mei 2012. Hiervoor in de plaats komen twee blokken over het WMO Beleidsplan (zie notitie bij agendapunt 6). Voor de WMO zal echter de kamer over SOK Wielwijk plaatsvinden aangezien hier een externe voor wordt uitgenodigd, te weten de heer Oerlemans. Hiermee is de linker kolom vol. De middenkolom wordt gevuld met de agendacommissie, de informatieve bijeenkomst over harmonisering peuterspeelzaalwerk en kinderopvang en de Startnotitie Speelruimtebeleid of het gesprek van de voorzitter van de Drechtraad met de Dordtse raadsleden. De linkerkolom staat volledig in het teken van Stadswerven/Bioscoop, waarbij de presentatie van de second opinion in het eerste blok zal plaatsvinden en de inhoudelijke behandeling van alle documenten welke hierop betrekking hebben hierop volgt. Om uitloop mogelijk te maken wordt het laatste blok leeg gelaten. Met deze aanpassingen wordt de agenda voor 17 april 2012 vastgesteld.

5

min
Besluit

De agendacommissie vraagt de griffier door te geven dat de voorkeur wordt gegeven aan een donderdag en daarbij een lichte voorkeur voor 13 september boven 6 september. Het aanvangstijdstip wordt als 'ongelukkig' ervaren aangezien de meeste raadsleden op dit tijdstip werkverplichtingen hebben. De agendacommissie schat in dat 8 à 10 raads- en commissieleden zullen deelnemen.

6

min
Besluit

De agendacommissie dankt de wethouder voor deze toelichting. Met deze informatie wordt unaniem besloten dit stuk te agenderen voor twee blokken op 17 april 2012. De wethouder wordt alvast meegegeven dat de raad graag een afbakening wil tussen regionale en lokale bevoegdheden. Regionale zaken dienen in het vervolg regionaal te worden besproken en besloten en lokale bevoegdheden lokaal. Bij meerdere beleidsterreinen, zoals deze maar zie bijv. ook het Milieubeleidsplan, lopen die twee zaken door elkaar en dat werkt verwarrend. Dit zal in de commissiebehandeling nadrukkelijk door de commissieleden worden ingebracht en met de wethouder worden besproken om afspraken te maken over zowel de verdere behandeling van dit stuk als toekomstige sociaal getinte notities/voorstellen.

 

7

min
Besluit

Mevrouw De Smoker vraagt waar de begrotingswijziging van Drechtwerk blijft. Deze staat in andere gemeenten al op de agenda (in Zwijndrecht deze zelfde avond bijvoorbeeld), maar zij heeft deze stukken nog niet kunnen vinden. De griffier vraagt dit na bij de secretaris.


Mevrouw De Smoker heeft daarnaast vragen bij het vertrouwelijke karakter van de Raadsinformatiebrief over FC Dordrecht (819489). Waarom kan dit niet in de openbaarheid worden besproken? De heer Hoogerduijn antwoordt dat hij had begrepen dat dit ligt aan het feit dat nog geen duidelijkheid is over de licentie. De griffier vraagt ook dit na bij de secretaris.


De heer Hoogerduijn vraagt naar de status van de uitnodiging van het Havenbedrijf Rotterdam. Prima dat de regio hierbij wordt betrokken maar dit moet niet tot oponthoud leiden. Opnieuw wordt afgesproken dat wanneer de agendacommissie van de regio hier voor de zomer 2012 ruimte voor maakt, dit regionaal wordt georganiseerd. Maakt de regio hier pas na de zomer van 2012 ruimte voor, dan gaat Dordrecht al voor de zomer op de uitnodiging in. Dit punt komt 24 april a.s. terug in de agendacommissie.


Tot slot vraagt de heer Hoogerduijn aan zijn collega's of er geen reden is de wethouder ruimte te bieden om een update te geven over de ontwikkelingen rond RTV Dordrecht. De meningen zijn hierover verdeeld binnen de agendacommissie en de griffier zal bij de wethouder informeren of hij hiertoe aanleiding ziet. Vervolgens komt dit punt terug.


Met deze afspraak sluit de voorzitter de vergadering.

 

 

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall