Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 755511
Aanvang-sluiting 13-03-2012 20:30 - 13-03-2012 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 13 maart 2012 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Witsen Elias, De Smoker, Ruisch, Koene en Van Hall (griffier) en de heren Tazelaar, Schalken, Van Verk, Heijkoop, Hoogerduijn en Brok (voorzitter).


De griffier meldt dat zij nog 7 aanmeldingen tekort komt voor het werkbezoek aan HVC en liever niet nogmaals wil annuleren. Iedereen vraagt hier aandacht voor in de fractie en zal aanmeldingen deze week nog melden aan de raadsgriffie.


De griffier meldt vervolgens dat er een uitnodiging is binnengekomen voor een werkbezoek aan Helmond op 28 maart. Dit zal in de donderdagbrief worden opgenomen. Tot slot wordt namens de wethouder aandacht gevraagd voor de deelname van fracties aan de sessie Dordrecht 2040 op 20 maart a.s. Hiervoor ontbreekt nog de afgevaardigde van de fractie VVD, PvdA, VSP, BVD en WEK. Ook hiervoor zal met spoed aandacht worden gevraagd in de desbetreffende fracties.


Mevrouw De Smoker vraagt de griffier over te brengen aan college en organisatie om uitnodigingen aan de raad eerder bekend te maken. De laatste tijd wordt de raad weer regelmatig een week of twee weken van tevoren ergens voor uitgenodigd. Dat is te kort dag. De griffier zal dit overbrengen, samen met een verzoek van mevrouw Van Benthum aan college en organisatie om bij het organiseren van bijeenkomsten dit niet te doen op een vergaderavond van de raad (zoals 7 maart jl. wel is gebeurd).


De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.


N.a.v. de lijst vraagt de heer Van Verk waar de stukken m.b.t. ZHZ blijven? De voorzitter geeft aan dat dit stuk wel in voorbereiding is en hij zal hier met de griffier navraag naar doen en komt hier op terug.


De heer Schalken geeft aan dat punt 6 vorige vergadering van het presidium niet aan de orde is geweest. Afgesproken wordt dit met de spelregel-bespreking op 29 maart a.s. mee te nemen.


Mevrouw Ruisch, mevrouw De Smoker en mevrouw Witsen Elias berichten over de voortgang van de door hen geadopteerde ID-en voor de raad. De heer Hoogerduijn stelt er prijs op als deze terugkoppeling weer een vaste werkwijze wordt. Hiermee kan iedereen instemmen.


Tot slot vraagt de heer Van Verk waarom het Nicis-rapport niet bij de bundel zat. De griffier zegt toe deze omissie z.s.m. te corrigeren door het rapport alsnog aan het RIS toe te voegen. (NB de aanwezigen in de desbetreffende adviescommissievergadering hebben tevens een gebonden exemplaar uitgereikt gekregen).

4

min
Besluit

De agendacommissie besluit toch een blok in te voegen voor de agendacommissie gelet op het aantal aangehouden stukken.


De blokken over het IVP 2012 (voor kennisgeving aannemen op 20 maart a.s. en de inhoud betrekken bij het werkbezoek aan de politie op 4 april a.s.), ZHZ (doorschuiven naar 10 april a.s. i.v.m vertraging in aanvoer stukken) en Structuurvisie (naar april, dan wellicht twee blokken) vervallen. 


De Stadswerven en de bioscoop krijgen twee blokken (zo nodig nog één besloten), het bestemmingsplan Schil één blok, het Sprekersplein Bankastraat één blok, het Sprekersplein verkeersonderzoek Dubbeldam één blok (verzoek aan de griffier om de verontruste Dubbeldammers expliciet uit te nodigen) en aansluitend de inhoudelijke behandeling van dit verkeersonderzoek conform eerder besluit.


Dan is één leeg blok over. De griffier wordt gevraagd dit te vullen met een onderwerp van de voorraadlijst met een passende (vrije) portefeuillehouder. De gehele agenda zal woensdag 14 maart per mail worden verstrekt aan de leden van de agendacommissie van vanavond met het verzoek wijzigingen voor donderdag 15 maart 9.00 uur te mailen.

5

min
Besluit

Op voorstel van de voorzitter wordt dit ID doorverwezen naar het college om voor beantwoording zorg te dragen.

6

min
Besluit

De heer Karasahin heeft zich gemeld voor het blok Huisvesting Arbeidsmigranten. Niet iedereen vindt dit een gelukkige ontwikkeling. De griffier geeft aan dat nadrukkelijk met hem is besproken dat hij op geen enkele manier zijn persoonlijk belang, dan wel zijn zaak tegen de gemeente in zijn woordvoering mag betrekken. Dit is hem helder. Mocht hij dit wel doen dan zal de voorzitter hem direct het woord ontnemen. Afgesproken wordt op een later moment met elkaar stil te staan bij de werkwijze rondom het Sprekersplein in het algemeen en hierin ook deze casus te betrekken.

 

7

min
Besluit

De heer Schalken en mevrouw Koene klagen over de bereikbaarheid van stukken op het RIS. Opnieuw waren enkele bijlagen niet of pas laat te openen. De griffier geeft aan dat de GRD en de gemeenten Alblasserdam en Sliedrecht overgaan op dit systeem en dat dit daardoor traag en foutgevoelig wordt. De klachten over het capaciteitsprobleem kunnen niet door de griffie worden opgelost maar worden op dagelijkse basis doorgegeven aan ICT bij het SCD die hier verantwoordelijk voor zijn.


Met deze constatering sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor de constructieve inbreng.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall