Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 749416
Aanvang-sluiting 13-11-2012 14:00 - 13-11-2012 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 13 november 2012 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De raadsinformatiebrief (RIB) over de risico's top 50 wordt van de agenda afgevoerd. Deze RIB wordt op een later moment in de Adviescommissie besproken.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raad van 25 september en 16 oktober 2012, van de adviescommissie van 16 oktober, alsmede van de collegecarrousel van 16 oktober 2012 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De gemeenteraad besluit de heer M.P. Schilthuizen te benoemen tot commissielid en mevrouw J. Heijmans tot plv. lid van de Drechtraad.

Hamerstukken

5

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding t.a.v. bijlage 2 behorende bij de raadsinformatiebrief over Risico's Top 50.

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel. De fracties D66, VVD en VSP leggen een stemverklaring af.

8

9

10

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

11

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel met stemverklaring van de fractie van CU/SGP.

13

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

14

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

15

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

16

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

17

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

18

Stukken ter kennisname

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

Stukken ter bespreking

23

De agendapunten 24 t/m 29 worden gezamenlijk besproken

min
Besluit

De raad besluit dit initiatiefvoorstel op 20 november 2012 in te brengen in de agendacommissie om daar het vervolg van de behandeling te bespreken.

24

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel vaststellen bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch. Er zijn 7 amendementen ingediend, waarbij de nummers A1 en A2 zijn aangenomen. Amendement A4a, A5 en A6 zijn verworpen. Amendement A3 en A4 zijn ingetrokken.


Er zijn 2 moties ingediend, waarbij M1 is ingetrokken en M2 is verworpen.

min
Amendement(en)
Titel: A 1 Amendement Noordbovenpolder BVD
Status: Aangenomen
Indieners: Ondergetekenden stellen de raad van de gemeente Dordrecht in vergadering bijeen op 13 november 2012 voor om lid 5, sub 28 (Wro - wijzigingsgebied 4) van het ontwerpbesluit vaststellen bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch (854935) als volgt te wijzigen: Oude tekst: 28. Aan artikel 28, lid 5 de zinsnede "mits voordat tot wijziging wordt overgegaan, daar waar de bestemming Agrarisch met waarde 2 samenvalt met een dubbelbestemming het bepaalde in artikel 29.1 onder b in acht wordt genomen" toe te voegen; Nieuwe tekst: 28. Artikel 28, lid 5 in zijn geheel te verwijderen. De toelichting behorende bij het bestemmingsplan wordt op bovenstaande aangepast.
A 1 Amendement Noordbovenpolder BVD.pdf
Titel: A 2 Amendement Bezoekerscentrum BVD
Status: Aangenomen
Indieners: Ondergetekenden stellen de raad van de gemeente Dordrecht in vergadering bijeen op 13 november 2012 voor om lid 5, sub 27 (Wro - wijzigingsgebied 2) van het ontwerpbesluit vaststellen bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch (854935) als volgt te wijzigen Oude tekst: 27. Aan artikel 28.3 de volgende zinsnede toe te voegen: "en voor het realiseren van een onderhoudsgebouw met een bouwhoogte van ten hoogste 12 m en een oppervlakte van maximaal 1000 m2."; Nieuwe tekst: 27. Artikel 28.3 als volgt te formuleren: Burgemeester en wethouders kunnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan ter plaatse van de aanduiding 'Wro - wijzigingsgebied 2' wijzigen voor het realiseren van horeca (uitgezonderd nachtverblijf), met een bouwhoogte van ten hoogste 6 m en een bedrijfsvloeroppervlakte van ten hoogste 500 m2 en voor het realiseren van een onderhoudsgebouw met een bouwhoogte van ten hoogste 8 m en een oppervlakte van maximaal 1000m2. De toelichting behorende bij het bestemmingsplan wordt op bovenstaande aangepast.
A 2 Amendement Bezoekerscentrum BVD.pdf
Titel: A 3 Amendement Recreatieplas
Status: Ingetrokken
Indieners: Ondergetekenden stellen de raad voor om lid 5, sub 27 (Wro-wijzigingsgebied 2) van het ontwerpbesluit vaststellen Nieuwe Dordtse Biesbosch (854935) als volgt te wijzigen: -aan artikel 28.3 Wro wijzigingsgebied 2: Burgemeester en wethouders kunnen overeenkomstig het bepaalde artikel 3.6 van de wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan ter plaatse van de aanduiding 'Wro wijzigingsgebied 2'wijzigen... wordt toegevoegd: ...voor het aanleggen van een recreatieplas met een oppervlakte van ten hoogste 20 ha.
A 3 Amendement Recreatieplas BVD.pdf
Titel: A 4 Amendement Recreatieplas NDB
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit: - In het ontwerpbesluit behorende bij het raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch onder 4 een nieuw punt 5 in te voegen met de volgende tekst: "5. Te bepalen dat de geplande recreatiepias met bijbehorende voorzieningen nabij de "Knoop in 't land"uit het bestemmingsplan wordt verwijderd en dat de kwaliteit van de Viersprong wordt verbeterd". -De nummers 5, 6 en 7 om te nummeren in 6, 7 en 8.
A 4 Amendement Recreatieplas D66 GL PvdA VSP.pdf
Titel: A 4a Amendement Recreatieplas NDB VOP
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: - In het ontwerpbesluit behorende bij het raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch onder 4 een nieuw punt 5 in te voegen met de volgende tekst: "5. Te bepalen dat de geplande recreatieplas met bijbehorende voorzieningen nabij de "Knoop van het land"beperkt wordt tot maximaal 20 hectare. -De nummers 5, 6 en 7 om te nummeren in 6, 7 en 8.
A 4 a Amendement Recreatieplas D66 GL PvdA VSP.pdf
Titel: A 5 Amendement NDB Noorderdiepzone VOP
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: - In het ontwerpbesluit behorende bij het raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch onder punt 4 een nieuw punt 5 in te voegen met de volgende tekst: "5. Te bepalen dat de geplande extra ecologische verbindingszone tussen de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch in de Noorderdiepzone uit het bestemmingsplan wordt geschrapt, maar dat de verbetering van de waterhuishouding wel (grotendeels) gerealiseerd wordt door verbetering van de krekenstructuur in de Noorderdiepzone"; -De nummers 5, 6 en 7 om te nummeren in 6, 7, en 8.
A 5 Amendement NDB Noorderdiepzone.pdf
Titel: A 6 Amendement NDB Wijzigingsbevoegdheden
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: - In het ontwerpbesluit behorende bij het raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch onder punt 4 een nieuw punt 5 in te voegen met de volgende tekst: "5. Te bepalen dat de geplande wijzigingsbevoegdheden worden verwijderd uit het plan; -De nummers 5, 6 en 7 om te nummeren in 6, 7 en 8.
A 6 Amendement NDB Wijzigingsbevoegdheden.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie Referendum recreatieplas BVD
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: -een referendum over dit vraagstuk te organiseren waarbij de stemgerechtigde inwoners van Dordrecht zich voor of tegen de komst van deze recreatieplas uit kunnen spreken -een uitgewerkt voorstel daartoe in het eerste kwartaal van 2013 aan de raad aan te bieden. De raad bespreekt het voorstel en gaat in gesprek over de verdere invulling en uitwerking voorafgaand aan het referendum -het college brengt tenminste één datum in waarop het referendum plaats kan vinden
M 1 Motie Referendum Recreatieplas BVD.pdf
Titel: M 2 Motie Inzicht in beheer VOP
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college om: -bij de kadernota 2014 een voorstel aan de Gemeenteraad aan te bieden op welke wijze beheer structureel wordt betrokken bij de start van de planvorming van omvangrijke projecten en bestemmingsplannen -bij iedere investeringsbeslissing inzichtelijk te maken wat de beheerskosten zijn en aan te geven hoe de beheerskosten worden gefinancierd
M 2 Motie Inzicht in Beheer GL PvdA D66 VSP.pdf

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

29

De agendapunten 30 en 31 worden gezamenlijk besproken

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

30

min
Besluit

De raad stemt met 23 stemmen voor en 16 stemmen tegen in met het voorstel programmabegroting 2013. De fractie CU/SGP legt een stemverklaring af.

min
Amendement(en)
Titel: A 1 Amendement Ruimte Nieuw Beleid VOP
Status: Verworpen
Indieners: Stelt voor: toe te voegen aan het ontwerp besluit, tussen 2 en 3: - in de Kadernota 2014 van het college voorstellen te krijgen die voor 2014 en verder niet alleen een sluitende begroting opleveren, maar ook substantieel ruimte bieden voor nieuwe uitgaven.
A 1 Amendement Ruimte Nieuw beleid VOP.pdf
Titel: A 2 Amendement Dekking 2013
Status: Verworpen
Indieners: Spreekt uit: toe te voegen aan het ontwerp besluit, tussen 1 en 2 nieuwe uitgaven in 2013, behoudens onderwerpen van overmacht, niet ten laste van onvoorzien of de algemene reserve te brengen, maar anderszins van definitieve dekking te voorzien binnen de begroting 2013;
A 2 Amendement Dekking 2013.pdf
Titel: A 3 Amendement Stadsstrand VOP
Status: Aangenomen
Indieners: Stelt voor: aan de zin op pagina 184 nu luidende - Maatregelen tijdelijk gebruik Stadswerven in 2013 € 150.000,- toe te voegen: 'waarbij expliciet geen stadsstrand wordt bedoeld'
A 3 Amendement StadsStrand.pdf
Titel: A 4 Amendement Gratis OV 65+ VOP
Status: Verworpen
Indieners: Stelt voor... bij de tekst op pagina 184 van de programmabegroting 2013 Programma Verkeer en Vervoer... na de zin " Gratis Openbaar Vervoer voor 65+ in 2013 en 2014 € 500.000," toe te voegen : De gemeenteraad zal deze reservering nader bespreken na ontvangst van de aangekondigde evaluatie en de vijf voorgestelde bezuinigingsopties.
A 4 Amendement Gratis OV 65+.pdf
Titel: A 5 Amendement Betrokkenheid raad bij bezuinigingen VOP
Status: Aangenomen
Indieners: Spreekt uit het wenselijk te vinden dat het college de gemeenteraad vroegtijdig betrekt bij haar afwegingen in de bezuinigingsvoostellen, Stelt voor... aan besluit "nr 2. Kennis te nemen van het traject richting kadernota 2014;" toe te voegen: "het college informeert de gemeenteraad over het totaal aan geïnventariseerde bezuinigingsvoorstellen en het college legt haar eigen keuzes voor uit deze inventarisatie
A 5 Amendement Betrokkenheid Raad bij bezuinigingen.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 01 Motie Brede steun voor ondernemerschap BVD
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: Te onderzoeken of er een samenwerkingsverband (waarbij partners het bestuurlijk betrokken zijn) mogelijk is in Dordrecht e.o., en zo ja Te onderzoeken welke middelen er gevonden kunnen worden om tot het oprichten van een Ondernemersacademie te komen, en/of Te onderzoeken welke middelen er gevonden kan worden om tot het oprichten van een ondernemershuis te komen
M 1 Motie Brede steun voor ondernemerschap.pdf
Titel: M 02 Motie Atelier Crabbehof VOP
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Spreekt uit: het wijktheater/atelier Crabbehof in 2013 te willen voorzetten. Draagt het college op: De subsidiering van BAF voor het wijkatelier Crabbehof voor het jaar 2013, tw. € 80.000, voort te zetten binnen het reeds begrootte budget tbv Dordt West en gaat over tot de orde van de dag
M 2 Motie Atelier Crabbehof.pdf
Titel: M 03 Motie Int. Vrouwendag 2013 VOP
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draagt het college op: Ten behoeve van de viering van 8 maart 2013 een budget van € 4800,- ter beschikking te stellen . De financiële dekking wordt gezocht binnen het budget Maatschappelijke ondersteuning (MO)
M 3 Motie Int. Vrouwendag 2013.pdf
Stand van zaken:
Stand per zaken per 12-03-2013: De agendacommissie besluit de motie als afgehandeld te beschouwen.
Titel: M 04 Motie"Stoppen kwijtschelden hondenbelasting" VVD
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: De generieke kwijtschelding gemeentelijke hondenbelasting te beëindigen en daarvoor in de plaats uitsluitend nog een individuele vrijstelling te op medische gronden.
M 4 Motie Stoppen kwijtschelden hondenbelasting VVD.pdf
Titel: M 05 Motie Bestrating Oostelijke Stadsdelen VVD
Type: Algemeen
Status: Aangehouden
Indieners: Verzoekt het college: 1. In kaart te brengen of de kwaliteit van de bestrating in de oostelijke stadsdelen voldoet aan het gestelde kwaliteitsniveau CROW, niveau B 2. Indien dit niet het geval is te onderzoeken wat de kosten zijn om de bestrating, al dan niet met hergebruik van materialen, minimaal te laten voldoen aan dit kwaliteitsniveau; 3. Een voorstel hiertoe voor behandeling van de Kadernota 2014 aan de Raad te doen toekomen.
M 5 Motie Bestrating Oostelijke Stadsdelen.pdf
Titel: M 06 Motie Versnelde aanleg duurzame verlichting VVD
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: 1. Bij het proces om te komen tot de nota Openbare Verlichting 2014-2023 een verkenning of marktconsultatie uit te voeren naar andere, voor de gemeente financieel aantrekkelijke manieren om duurzame verlichting versneld aan te leggen/uit te rollen; 2. De uitkomsten van deze verkenning/marktconsultatie in de nota te betrekken.
M 6 Motie Versnelde aanleg duurzame verlichting.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 25-6-2013: De motie is aangemerkt als afgehandeld
Titel: M 07 Motie Dordrecht Gastvrij VVD
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: te onderzoeken 1. Hoe de huidige bewegwijzering en bebording kan worden verbeterd 2. Of de plaatsing van een aantal elektronische informatiezuilen en/of deze informatie via smartphones te raadplegen in de binnenstad een toegevoegde waarde kan hebben voor het aantal bezoekers en de verblijfsduur 3. Wat in dat verband het concept 'het nieuwe winkelen' voor onze stad kan betekenen 4. De mogelijkheid tot de aanleg van een gratis toegankelijk WIFI netwerk ten behoeve van de informatievoorziening aan bezoekers en het nieuwe winkelen te onderzoeken
M 7 Motie Dordrecht gastvrij.pdf
Stand van zaken:
Stand van zaken per 1 juni 2013: Er is op 21 januari 2013 op ambtelijk niveau een gesprek met de indiener van de motie geweest om helder te hebben wat de strekking van de motie is. De intentie ligt op de digitale bereikbaarheid van de binnenstad. Er is vervolgens aan Dordrecht Marketing gevraagd om hierover een advies uit te brengen. Dat advies wordt binnenkort verwacht. Dordrecht Marketing is inmiddels in gesprek met een marktpartij om Wifi in de stad aan te leggen. Hoewel de intentie van de motie ligt op de digitale bereikbaarheid van de stad wordt ook hard gewerkt om de fysieke bereikbaarheid en de leesbaarheid van de stad te verbeteren. De eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar, zie de ‘aankleding’ van de parkeergarage Achterom en het beter verwijzen van het Dordrechts Museum vanaf het station. Raad 12 november 2013: met de rib 1159218 is de motie afgewikkeld.
Titel: M 08 Motie Onderzoek Grondbeleid
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt: de Rekenkamer van de gemeente Dordrecht het projectvoorstel hoge prioriteit te geven, uit te breiden naar het totaal van de grondexploitaties en aan te vullen met de volgende onderzoeksdoelen: 1. inzicht te geven in,en aanbevelingente doen over het tijdig en relevant informeren van de gemeenteraad over gewijzigde (markt)omstandigheden; 2. inzicht te geven in en aanbevelingen toe doen over bijsturing, waardering en afschrijving van de exploitaties en niet in exploitatie genomen gronden; 3. inzicht te geven in en aanbevelingen te doen over het soort beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd (actief, faciliterend dan wel een mengvorm hiervan) en de overwegingen die ten grondslag lagen aan de keuze voor dit beleid.
M 8 Motie Onderzoek Grondbeleid.pdf
Titel: M 09 Motie Onderzoek economische spin off enz. VOP
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt: Het college onderzoek te laten uitvoeren naar de economische spin-off van de gemeentelijke investeringen in de cultuurhistorische voorzieningen en de toeristische infrastructuur; de onderzoeksopzet met de raad te delen; en hierover voorafgaand aan de behandeling van de kaderbrief in 2014 te rapporteren;
M 9 Motie Onderzoek Economische Spin-off enz..pdf
Stand van zaken:
Per 1 juni 2013: Op 14 januari heeft een gesprek met de indiener van de motie plaatsgevonden om de verwachtingen omtrent deze motie helder te krijgen. Het OCD heeft een voorzet gemaakt die wij op 28 mei hebben besproken met de indiener van de motie. Een raadsvoorstel wordt nu voorbereid om de motie naar tevredenheid af te kunnen doen. De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
Titel: M 10 Motie Gebruik braakliggende terreinen
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college van Burgemeester en wethouders: Op korte termijn hiervoor een plan te ontwikkelen en dit aan de raad te presenteren zodat nog komend voorjaar deze braakliggende terreinen zijn voorzien van een nuttige inrichting; Indien noodzakelijk hierover ook in gesprek te gaan met andere belanghebbenden waaronder de woningbouwcorporaties;
M 10 Motie Gebruik braakliggende terreinen.pdf
Stand van zaken:
Per 1 juni 2013: Afgedaan middels RIB 1025544 en daarnaast is het onderdeel van Richting Kiezen. Agendacommissie 25 juni 2013: Zaken zijn pas afgedaan wanneer er een stuk is ontvangen en besproken door de raad. Niet wanneer brieven of voorstellen worden aangekondigd of in de maak zijn. Motie is nog niet aangemerkt als afgehandeld. De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
Titel: M 11 motie Fietsbeleid Dordrecht VOP
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college van Burgemeester en wethouders: Op korte termijn hiervoor een plan te ontwikkelen en dit aan de raad te presenteren zodat nog komend voorjaar deze braakliggende terreinen zijn voorzien van een nuttige inrichting; Indien noodzakelijk hierover ook in gesprek te gaan met andere belanghebbenden waaronder de woningbouwcorporaties;
M 11 Motie Fietsbeleid Dordrecht.pdf
Stand van zaken:
Afgedaan middels voorstel 1064916
Titel: M 12 Motie Seniorenexpres VOP
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: medewerking zal verlenen aan een alternatieve bus verbinding die de ouderencentra, de ziekenhuizen en de begraafplaats aandoet.
M 12 Motie Seniorenexpres.pdf
Titel: M 13 Motie Onrust in de Vogelbuurt VOP
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draagt het college op: De onderhandelingen met de woningcorporatie Woonbron vlot te trekken en druk te zetten op de eerder gemaakte afspraken.
M 13 Motie Onrust in de Vogelbuurt.pdf
Stand van zaken:
Per 1 juni 2013 (MO): RIB is in voorbereiding. Planning college: 4 juni 2013. Per 1 juni 2013 (SO): In oktober 2013 volgt besluitvorming Woonbron en kan deze motie afgehandeld worden. Agendacommissie 25 juni 2013: Motie is pas afgedaan wanneer er een stuk is ontvangen en besproken door de raad. Motie is nog niet aangemerkt als afgehandeld. Agendacommissie 12 november 2013: Motie nog niet aangemerkt als afgehandeld. De raad wacht eerst het besluit van Woonbron over de verbetering van de Vogelbuurt en de nieuwbouw op het Vogelplein af. De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
Titel: M 14 Motie Politiek Bestuurlijk Model GRD-samenwerking
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: En roept het college op om: In beeld te brengen welke de mogelijkheden en gevolgen zijn van de invoering van dit nieuwe politiek-bestuurlijke GRD-model; Hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk verslag te doen aan de Gemeenteraad;
M 14 Motie Politiek bestuurlijk model GRD samenwerking.pdf

31

De behandeling van deze agendapunten start met de eerste termijn van de raad (schorsing tussen 17.30 en 20.00 uur). Afgesproken is dat de vergadering die avond pas eindigt als de gehele eerste termijn van de raad is afgerond. Hiervoor is 15 minuten per fractie beschikbaar exclusief korte interrupties en zonder herhalingen. Er is een pauze van 15 minuten.

Spreekvolgorde:

1. PvdA               Pauze                  5. ChristenUnie/SGP

2. BVD                                            6. CDA

3. GroenLinks                                 7. D66

4. VVD                                            8. VSP                                                    

                                                      9. WEK

Vervolgens wordt de vergadering geschorst tot 14 november 2012 14.00 uur. Dan start het college met de eerste termijn (15 minuten per collegelid en 15 minuten extra voor de wethouder financiën). En tot slot in de avond de tweede termijn van de raad en vervolgens het college en besluitvorming. 

min
Besluit

De raad besluit het stuk af te voeren van de agenda en te betrekken bij de commissiebehandeling over Richting kiezen grote projecten.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 9 november 2012 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 9 november 2012 10.00 uur tot dinsdag 13 november 2012 13.30 uur.