Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 749288
Aanvang-sluiting 25-09-2012 14:00 - 25-09-2012 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 25 september 2012 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de Collegecarrousel, Hamerraad en van de Adviescommissie van 11 september 2012 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De raad neemt afscheid van raadslid de heer B.J. van Beusekom

5

min
Besluit

De commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven bestaat uit de heren Klous (voorzitter), Tiebosch en mevrouw De Klerk. De commissie verklaart dat er geen beletselen zijn voor de beëdiging van beide raadsleden.

6

min
Besluit

De heer Bevers legt de belofte af.

7

8

min
Besluit

Mevrouw I. Koene wordt bij acclamatie benoemd tot lid van de Auditcommissie en de heer D. Pols tot lid van het CTOO.

9

min
Besluit

De raad neemt het door het college in het vertrouwelijke raadsvoorstel vast te stellen besluit.

Hamerstukken

10

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties PvdA, GroenLinks en D66 leggen een stemverklaring af.

Stukken ter kennisname

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel met notitie van de gemaakte opmerkingen door de raad..

17

min
Besluit

De raad stemt met 34 stemmen voor en 1 stem tegen (Fractie WEK) in met het voorstel.
Tijdens bespreking van dit agendapunt worden moties ingediend door de fracties VVD en anderen en het CDA.
Motie 1 VVD en anderen: Aangenomen met 23 stemmen voor (VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, CU/SGP, D66 en VSP) en 12 stemmen tegen (BVD en WEK).
Motie 2 CDA: Ingetrokken.
Motie 2B CDA: Aangenomen met 1 stem tegen (WEK) en 34 stemmen voor (overige fracties).


 

min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie Nieuwe Omroep Dordrecht
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: een jaar na ingang van de nieuwe zendmachtiging, doch uiterlijk bij de begrotingsbehandeling 2014, de raad een besluit voor te leggen inhoudende het revolving fund op te heffen en de betalingen door de nieuwe omroeporganisatie niet in het revolving fund te laten storten, maar deze te benutten voor een gezonde financiële situatie en voldoende gestage opbouw van voldoende reserves, indien: 1-de partijen hun samenwerking hebben bekrachtigd in de oprichting van een nieuw rechtspersoon met eigen statuten en bestuur, en 2-de omroeporganisatie hun voornemens uit het ondernemingsplan ten aanzien van de pijlers radio, televisie en website/nieuwe media ten uitvoer hebben gebracht en, voor zover binnen die termijn onmogelijk is, vergevorderd zijn met de implementatie, en 3-de financiële situatie van de nieuwe omroeporganisatie conform de financiële paragraaf uit het ondernemingsplan is.
M 1 motie nieuwe Omroep Dordrecht VVD.pdf
Stand van zaken:
Per 1 juni 2013: Na de zomer wordt raad nader geinformeerd (middels reguliere rib of raadsvoorstel) De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
Titel: M 2 Motie Sociaal Tarief RTV-Dordrecht CDA
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op om: -in haar overleg met RTV Dordrecht te bevorderen dat RTV Dordrecht zendtijd tegen een sociaal tarief gaat aanbieden aan niet-commerciële verenigingen en instellingen
M 2 motie sociaal tarief RTV-Dordrecht CDA.pdf
Titel: M 2b Motie Sociaal Tarief RTV-Dordrecht
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draagt het college op om: bovenstaande te bespreken met RTV Dordrecht en hierover binnen 6 maanden de gemeenteraad te informeren
M 2b motie sociaal tarief RTV-Dordrecht.pdf
Stand van zaken:
Per 1 juni 2013: RTV is bezig met ontwikkeling Sociaal Tarief, o.a. door specifieke (niet commerciele) organisaties voor lage kosten zendtijd te geven. Raad wordt hierover geinformeerd in eerstvolgende (reguliere) raadsinformatiebrief (na de zomer) Raad 12 november 2013: met raadsinformatiebrief 1162152 kan de motie 2B van 25 september 2012 als afgehandeld worden beschouwd.

18

min
Besluit

De raad stemt met 18 stemmen voor (BVD, VVD, CDA en WEK) en 14 stemmen tegen (GroenLinks, PvdA, CU/SGP, D66 en VSP) in met het voorstel.

19

min
Besluit

De heer M. Hoefeijzers, voorzitter van het College van Bestuur van het Da Vinci College, wordt tijdens de buitengewone raadsvergadering unaniem benoemd tot Ereburger van de stad Dordrecht en ontvangt hiervoor de bijbehorende gouden legpenning.

20

Spreekvolgorde: PvdA - Beter Voor Dordt - GroenLinks - VVD - ChristenUnie/SGP - CDA - D66 - VSP - WEK

Woordvoerders krijgen 10 minuten spreektijd zonder interrupties. Interrupties worden kort gehouden en er wordt niet in herhaling gevallen. Ook collegeleden krijgen 10 minuten spreektijd, met uitzondering van de portefeuillehouder financiën die 20 minuten spreektijd krijgt. Op verzoek van de voorzitter spreken fracties ook elkaar en de collegeleden aan op terughoudendheid in het claimen van spreektijd. De voorzitter zal de spreker informeren als de laatste minuut ingaat en de tijd zal ook duidelijk zichtbaar zijn voor de spreker. (Besluit agendacommissie 18 september 2012)

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 20 september 2012 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 21 september 2012 10.00 uur tot dinsdag 25 september 2012 13.30 uur.