Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 748202
Aanvang-sluiting 19-06-2012 17:00 - 19-06-2012 18:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 19 juni 2012 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, aanvang 17.00 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Koene, Van Dongen, Ruisch en Van Hall (griffier) en de heren Heijkoop, Van Verk, Hoogerduijn, Tazelaar en Brok (voorzitter). N.a.v. de brede behoefte bij de raad om de grote projecten te bespreken op basis van een actualisatie van de projectbladen, wordt afgesproken dat dit in september (voor de Burap) zal plaatsvinden. De griffier wordt gevraagd de volgende vergadering met een datumvoorstel te komen. Als tweede wordt medegedeeld dat op verzoek van de raad de boottocht van HbR zal plaatsvinden in de middag van 5 juli a.s. Iedereen wordt gevraagd daar zo veel mogelijk aanwezig te zijn. De voorzitter vraagt de leden na te denken over de orde van de lopende raadsvergadering. Hier komt hij in de rondvraag op terug. Vervolgens wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. deze lijst vraagt de griffier aandacht voor het stuk over Leonardo onderwijs. Dit onderwerp is voor een inhoudelijke behandeling in brede zin doorgeschoven naar het najaar. Wel is het, gelet op de fatale beslistermijn, noodzakelijk het huidige voorstel nog voor de zomer te hameren. Hiermee kan iedereen instemmen. M.b.t. de behandeling van dit onderwerp na de zomer wordt even afgewacht wat de concrete ontwikkelingen zijn tussen Leonardo en H3O. De dames Van Dongen en Koene zullen de wethouder hierover bevragen in de collegecarrousel van 26 juni. Mevrouw Ruisch zal zich ook in dit onderwerp verdiepen vanuit haar rol als voorzitter van het CTOO. Afhankelijk van de actuele informatie wordt vervolgens bekeken of agendering nog zinvol is.

4

min
Besluit

De agenda wordt op de volgende onderdelen gewijzigd: De agendacommissie vervalt. De griffier kan eventuele voorgestelde hamerstukken per mail aan de commissie voorleggen op woensdag 27 juni a.s. De orde van de vergadering van 3 en 4 juli is reeds vastgesteld. In dit blok de behandeling van het Initiatiefvoorstel van de PvdA geplaatst, gevolgd door een blok voor het nagekomen stuk m.b.t. de zienswijze van de gemeente Dordrecht op de Begroting 2013 van Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD).


De twee blokken voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch vervallen. Op deze plaats wordt de behandeling van het stuk over de Ark van Noach geplaatst. Dit geeft ruimte om twee blokken in te ruimen voor de behandeling van Noordoevers. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

5

min
Besluit

De agendacommissie besluit conform voorstel in bijgevoegde memo en roept de raad op alert te zijn op het stellen van technische vragen vóór de raadsbehandeling (zoals in bijgevoegd tijdschema is afgesproken). Hiervoor is géén ruimte in de vergadering en men zal elkaar hierop actief aanspreken.

6

min
Besluit

De agendacommissie besluit, deze memo gelezen hebbend, de toezegging als afgehandeld aan te merken.

7

min
Besluit

De agendacommissie vindt dit een boeiend onderwerp, maar geeft de portefeuillehouder mee dat pas tot agendering wordt overgegaan op het moment dat de inhoudelijke stukken aan de raad zijn aangeboden. Deze wacht de commissie met belangstelling af.

8

Gelet op bijgaande wethoudersbrief zal de nota van zienswijzen worden aangepast alsmede het ontwerpbesluit welke u volgende week bij de stukkenbundel zult aantreffen.

min
Besluit

Mevrouw Koene geeft aan van de wethouder begrepen te hebben dat hij alsnog de voorkeur geeft aan besluitvorming m.b.t. het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch na het zomerreces. De griffier heeft dit geluid ook gehoord, maar dit is een andere wens dan de afgelopen weken is geuit toen er druk op behandeling werd gezet vanwege de lopende dwangsom. Daarom is een extra avond Sprekersplein georganiseerd op 14 juni jl. Zij stelt voor de wethouder zijn wens en de onderbouwing hiervan in de commissie te laten toelichten. De agendacommissie besluit echter de behandeling van dit bestemmingsplan en de toegevoegde Raadsinformatiebrief door te schuiven naar een commissiebehandeling na het reces. Dit geeft de wethouder de gelegenheid de stukken aan te passen ten gevolge van de woordvoering van een van de sprekers tijdens het Sprekersplein.

9

min
Besluit

De agendacommissie waardeert de voorzet voor de brief en zal hier gebruik van maken. Verzoek is of deze voorbeeldbrief in een Word-versie kan worden gemaild aan de leden van de agendacommissie. De griffier zal hier zorg voor dragen.

10

- Dhr. A. Leevenson - Bunkers
- Dhr. A. van Zanten - Voorbereidingsgroep Nacht van de Nacht Dordrecht
- Dhr. Jac. Hogeweg - VrijwilligerDordt IS (Internationale Samenwerking)

min
Besluit

De agendacommissie heeft geen behoefte aan een Sprekersplein over het onderwerp van de heer Leevenson (Bunker). Het onderwerp Nacht van de Nacht vindt de agendacommissie een boeiend voorstel. Wel is behoefte aan een uitgebreidere toelichting op de reden van een Sprekersplein. De organisatie zou ook de raad een brief kunnen sturen of de fracties kunnen benaderen. De griffier vraagt om een nadere toelichting. Het onderwerp Dordt Internationale Samenwerking wordt geadopteerd door de heer Heijkoop van het CDA. Hij zal contact opnemen met de briefschrijver en, wanneer hier aanleiding voor is, dit onderwerp terugbrengen in de agendacommissie.

11

min
Besluit

Het ID wordt geadopteerd door mevrouw Van Dongen van BVD. Zij zal contact opnemen met de briefschrijver en dit ID verder vervolg geven.


Op verzoek van de agendacommissie zal de griffier een overzicht maken van de geadopteerde ID-en van de afgelopen tijd en dit overzicht agenderen in de agendacommissie na het zomerreces. Alle partijen wordt dan gevraagd verslag te doen van hun bevindingen m.b.t. de contacten met de indieners (een voorstel dat al eerder door de heer Hoogerduijn is gedaan).

 

12

min
Besluit

De griffier meldt dat er een verzoek is gekomen van de portefeuillehouder om het stuk aangaande het resterend krediet voor het Leerpark van de agenda van 20 juni te halen. Aangezien dit een vastgestelde agenda is die reeds is gecommuniceerd naar buiten, geeft de agendacommissie geen gehoor aan dit verzoek. Wel wordt afgesproken dat de wethouder als eerste het woord krijgt in de Kamer om dit verzoek nader toe te lichten. De adviescomissie kan vervolgens een besluit nemen over de behandeling.


De heer Van Verk komt terug op de vraag van de voorzitter m.b.t. de orde van de lopende raadsvergadering. De agendacommissi beslist unaniem geen eindtijd te hanteren maar de gehele agenda die avond af te werken ongeacht het tijdstip.


Met deze afspraak sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn komst.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall