Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 748199
Aanvang-sluiting 19-06-2012 14:00 - 19-06-2012 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 19 juni 2012 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt  met de motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie WEK als agenda punt 26 toegevoegd.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raad van 10 april en 15 mei 2012, van de adviescommissie van 10 april en 15 mei 2012, de besloten notulen van de kamer FC Dordrecht van 24 april 2012, alsmede de besloten notulen van de kamer WDO van 15 mei 2012 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De raad besluit de heer E. Keuskamp en de heer H.M. Hoogstad per 19 juni 2012 te benoemen tot plaatsvervangend griffier voor de duur van hun aanstelling bij de griffie.

Hamerstukken

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel met stemverklaringen van de fracties VVD, CDA, CU/SGP, BVD en de VSP.

10

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A 1 Amendement Ontwerpbesluit Jaarrekening 2011
Status: Verworpen
Indieners: Stelt voor: - beslispunt 4 te schrappen -en dienovereenkomstig het positieve resultaat, genoemd onder beslispunt 5, ad.10.268 miljoen te veranderen in 9.268 miljoen
A1 Amendement ontw.besluit Jaarrekening.pdf
min
Toezegging(en)
Toezegger: E van de Burgt
Datum gepland: 01-10-2012
Datum gereed: 12-03-2013
Wethouder Van de Burgt zegt toe bij de BURAP met een update van de projectbladen grote projecten te komen welke actueel en volledig zijn, zowel qua inhoud als qua financiën (PM posten minimaliseren). De raad organiseert vervolgens in september een aparte commissie-avond om de projectbladen door te nemen met de portefeuillehouder.
Stand van zaken:
01-08-2012: De projectbladen zullen, zoals gebruikelijk, bij de Begroting 2013 worden geactualiseerd. Deze ligt in november in de raad. Zoals het er nu naar uitziet zullen voor die tijd (oktober 2012) de belangrijke richtingen op een aantal projectbladen (GZP, Maasterras, Belthurepark, Stadswerven) met de raad worden besproken. De (financiële) consequenties van deze herzieningen zullen ten tijde van de Kadernota 2014 (dus voorjaar 2013) in de raad worden besloten. 01-12-2012: In november en december spreekt de raad in een aantal besloten adviescommissies de verschillende grote projecten. In de notitie richting kiezen wordt een voorzet gedaan om de verschillende projecten te herprioriteren. Advies om toezegging als afgedaan te beschouwen. Stand van zaken per 12-03-2013: De agendacommissie besluit de toezegging als afgehandeld te beschouwen.
Toezegger: E van de Burgt
Datum gepland: 01-10-2012
Datum gereed: 12-03-2013
Wethouder Van de Burgt zegt toe met een overzicht te komen van het toaal aan risico's en een nadere uitwerking van de risico's boven de € 500.000,-.
Stand van zaken:
01-08-2012: Aan de rapportage wordt gewerkt. 01-12-2012: De RIB met de top 50 van risico's is aangeboden aan de raad (RIS 940780). De RIB is betrokken bij het traject over Richting kiezen. Advies om deze toezegging als afgedaan te beschouwen. Stand van zaken per 4 december 2012: Is afgehandeld. Rapportage is naar de raad gestuurd. Stand van zaken per 12-03-2013: De agendacommissie besluit de toezegging als afgehandeld te beschouwen.

17

De agendapunten 16 en 17 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De raad stemt met 25 stemmen voor en 12 stemmen tegen in met het voorstel.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie Businesscase FC Dordrecht
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: -met behulp van een in overleg met de initiatiefnemers te kiezen bemiddelaar nader overleg en onderhandeling te voeren over de ingediende businesscase; -over de (tussentijdse) resultaten hiervan uiterlijk bij de behandeling van de begroting 2013 aan de raad te rapporteren;
M1 Motie Businesscase FC Dordrecht.pdf

19

De agendapunten 18 en 19 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

Het college van B&W heeft aangegeven dat de vertouwelijkeheid op deze raadsinformatiebrief is opgeheven. De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

De agendapunten 20 t/m 22 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

min
Motie(s)
Titel: M 2 Motie van Ongenoegen
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college te borgen dat bij collegebesluiten inzake politiek gevoelige onderwerpen de gemeenteraad wordt gepolst voordat tot uitvoering wordt overgegaan;
M2 Motie van ongenoegen.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Dit wordt meegenomen bij alle toekomstige voorstellen. Het voorstel is om de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.
Titel: M 3 Motie Afbreuk van vertrouwen
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Concludeert dat: -het college in dit proces ernstige handelingsfouten heeft gemaakt in de positionering van de gemeenteraad -in dit proces geen sprake was van transparantie maar van bestuurlijke mistvorming -dit leidt tot een ernstige afbreuk van vertrouwen in het bestuurlijke handelen van dit college
M3 Motie afbreuk van vertrouwen.pdf
Titel: M 4 Motie Te herstellen vertrouwen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: een dergelijk voorstel terstond aan de raad aan te bieden, opdat het een en ander nog voor het zomerreces in de raad kan worden geagendeerd
M4 Motie te herstellen vertrouwen.pdf
Titel: M 5 Motie Te herstellen vertrouwen 2
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: -in overleg met FC Dordrecht alsnog tot een passende tegenprestatie te komen voor de verleende financiële steun; -deze onder meer te zoeken in het bijdragen aan Dordt Promotie, het initiëren van en deelnemen aan (meer) sociale projecten op onderwijs en werk, en het faciliteren en stimuleren van de in het gemeentelijk sportbeleid voorgestane samenwerking tussen de topsport en de breedtesport; -een en ander uiterlijk september 2012 aan de raad voor te leggen
M5 Motie te herstellen vertrouwen-2.pdf

23

min
Besluit

Dit agendapunt is behandeld in het vervolg van de vergadering op 20 juni 2012.


De raad stemt unaniem in met het voorstel.

24

min
Besluit

Dit agendapunt is behandeld in het vervolg van de vergadering op 20 juni 2012.


De raad stemt unaniem in met het voorstel.

25

De agendapunten 23 t/m 25 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

Dit agendapunt is behandeld in het vervolg van de vergadering op 20 juni 2012.


De raad stemt unaniem in met het voorstel.

26

min
Besluit

Dit agendapunt is behandeld in het vervolg van de vergadering op 20 juni 2012.


Door de fractie van WEK is een motie ingediend vreemd aan de orde van de dag. De motie is met 16 stemmen voor van fractie WEK, PvdA, CU/SGP, GroenLinks, D66 en VSP tegen 14 stemmen van fractie BVD, VVD en CDA aangenomen.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 14 juni 2012 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 15 juni 2012 10.00 uur tot dinsdag 19 juni 2012 13.30 uur.