Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Auditcommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Auditcommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Auditcommissie
Vergadernummer 748163
Aanvang-sluiting 15-05-2012 21:30 - 15-05-2012 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AUDITCOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die dinsdag 15 mei 2012 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 2 - Jacob Cats van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur. 

De voorzitter,

J.H. Lagendijk

 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Het verslag van de besloten vergadering is reeds verstrekt aan de aanwezige leden. Indien er bij de vaststelling nog behoefte is aan vragen of discussie dan wordt u voorgesteld dit in beslotenheid te doen.

min
Besluit

De verslagen van de Auditcommissie van 17 januari 2012 en de besloten bijeenkomst van 31 januari 2012 worden ongewijzigd vastgesteld.


Naar aanleiding van het verslag wordt gesproken over het volgende. Het streven van het college is om de Kadernota een duidelijke beleidsinhoudelijke component te geven. Vandaar dat de Kadernota in combinatie met de Tussenbalans wordt aangeboden. De Jaarrekening heeft dit jaar een iets ander karakter. Een voorbeeld hiervan is de wijze waarop met de technische resultaatbestemmming (TRB) wordt omgegaan. Deze TRB's zijn dit jaar ook inhoudelijk doorgelicht en worden in een apart raadsvoorstel, parallel aan de Kadernota, aan de raad voorgelegd. Het college wenst bij de behandeling van de Jaarstukken met nadruk verantwoording af te leggen over vier inhoudelijke thema's. Het is aan de raad om te bezien of ze ook over deze vier thema's wil praten op 19 juni 2012.

3

min
Besluit
Alle ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

Stukken ter bespreking

4

Er is gelegenheid het rapport van bevindingen met de accountant te bespreken. In bijgevoegd accountantsverslag vindt u de belangrijkste bevindingen van de accountant met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2011 (financieel deel jaarverslag). Ten aanzien van dit stuk wordt u gevraagd hierover aan de gemeenteraad te adviseren.

De jaarstukken 2011 en de bijlagen jaarstukken 2011 zijn op donderdag 26 april aan u toegezonden.

min
Besluit

De Auditcommissie heeft kennis genomen van het rapport van bevindingen van de accountant, behorend bij de jaarrekening 2011. Het rapport geeft geen aanleiding het college danwel de raad aandachtspunten mee te geven.

5

Aan de hand van een presentatie licht de heer van Vugt (Deloitte) de financiële positie van gemeente Dordrecht toe. Hoe staan we er als gemeente financieel voor? Vervolgens is er gelegenheid om de uitkomst met elkaar te bespreken.

 

min
Besluit

De Auditcommissie heeft kennis genomen van de analyse van de financiele positie van de gemeente Dordrecht (stresstest). De stresstest laat volgens de accountant een financieel solide positie zien, die wel onder druk staat. De accountant noemt realistisch begroten en risico's bij verbonden partijen als aandachtspunten. Het rapport geeft voor de Auditcommissie geen aanleiding het college danwel de raad nog andere aandachtspunten mee te geven.


Het betrof een stresstest 'light'. Dit houdt in dat niet alle indicatoren uitgebreid in beeld zijn gebracht. Bij de behandeling van de programmabegroting 2013 wordt een volledige stresstest uitgevoerd.

6

De wijzigingen in de opzet van de bestuursrapportage worden gepresenteerd aan de Auditcommissie. De commissie wordt gevraagd om een reactie.

min
Besluit

De Auditcommissie heeft kennis genomen van het proces dat leidt tot de bestuursrapportage 2012 en de manier waarop de bestuursrapportage wordt ingericht.


De Auditcommissie vraagt aandacht voor de manier waarop risico's die de gemeente loopt bij verbonden partijen zichtbaar worden in de Burap. Omdat veel verbonden partijen werken met Maraps over de eerste 3 en 9 maanden, sluit dit niet goed aan bij de Burap van Dordrecht. Omdat de gemeente wel de nodige risico's loopt bij verbonden partijen wordt dit door de Auditcommissie ongewenst gevonden. De organisatie geeft aan te zullen zoeken naar een manier om op basis van eigen indicatoren toch een zo accuraat mogelijk beeld op te nemen in de Burap van de risico-ontwikkeling bij verbonden partijen.


Naar aanleiding van de bespreking van de Burap komt het onderwerp uitgavenbeperking ter sprake. Mocht er dit jaar sprake zijn van een besluit van het college tot uitgavenbeperking, dan zal de raad daar in een zo vroeg mogelijk stadium bij betrokken worden.

Planning

7

min
Besluit

De Auditcommissie besluit de volgende onderwerpen te agenderen voor de vergadering in september: kwaliteit jaarrekening 2011, kwaliteit kadernota 2013 en tussenbalans, plan van aanpak accountantscontrole (inclusief controleprotocol).


Geinventariseerd wordt of er mogelijkheden zijn om de bespreking van de kwaliteit van de jaarrekening nog op een eerder moment te agenderen.

Tenslotte

8

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Kamervoorzitter: J.H. Lagendijk
Secretaris: H.M. Hoogstad