Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 748151
Aanvang-sluiting 15-05-2012 20:30 - 15-05-2012 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 15 mei 2012 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames De Smoker,  Kruger, Kensenhuis, Van Dongen, Koene en Hendrickx (plv. griffier) en de heren Brok (voorzitter), Van Verk, Hoogerduijn, Heijkoop. Mevrouw De Smoker deelt mede dat zij in de vergadering ook spreekt namens de Verenigde Senioren Partij. De griffier geeft aan dat de uitwerking van het idee voor de raad over zwerfvuil abusievelijk niet is geagendeerd en stelt voor dit als agendapunt toe te voegen aan de agenda. Ook noemt zij een aantal nagekomen agenderingsverzoeken die zij vanavond aan de agendacommissie wil voorleggen. De voorzitter stelt voor de verzoeken zo veel mogelijk tegelijkertijd te behandelen bij het vaststellen van de concept-agenda's. De heer Van Verk geeft aan hieraan de themabijeenkomsten in september te willen toevoegen. Ook dit verzoek wordt gehonoreerd. De agenda wordt hiermee gewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De concept-agenda wordt gewijzigd vastgesteld. In de eerste ronde vervalt de agendering van de nota 'casco op orde'. Hiervoor in de plaats komt de raadsinformatiebrief over tv-schermen in de openbare ruimte tijdens grote voetbaltoernooien (dossier 838163). De vertrouwelijke raadsinformatiebrief over FC Dordrecht wordt in 1 in plaats van 2 blokken behandeld. Het blok dat hierdoor vrijkomt in de derde ronde wordt benut voor agendering van het voorstel 'Aanpassen stedenbouwkundig plan deelgebied B Stadswerven' (dossier 831052). De voorzitter deelt mee dat wethouder van de Burgt in het kader van collegiaal bestuur wethouder Mos vervangt in de vergadering over het Grondbedrijf. De griffier wordt gevraagd de wethouders Sleeking en van de Burgt te laten weten dat dit impliceert dat wethouder Sleeking de vergadering over FC Dordrecht voor zijn rekening neemt (dossier 819489).

5

min
Besluit

Omdat meerdere fracties bezwaren hebben tegen de voorgestelde datum voor een extra adviescommissie (14 juni) wordt eerst geïnventariseerd welke onderwerpen voor het zomerreces besluitvorming behoeven. De griffier geeft aan dat dit naast de Jaarstukken 2011 en de Kadernota 2013 en de reeds op 29 mei geagendeerde voorstellen over Stadswerven en voetbalschermen in ieder geval nog gaat om de volgende dossiers: Leerpark, Nieuwe Dordtse Biesbosch, Leerlingenvervoer. De twee laatstgenoemde onderwerpen betreffen nagekomen agenderingsverzoeken, zoals bedoeld door de griffier onder agendapunt mededelingen. De agendacommissie besluit dat de extra geplande adviescommissie op 14 juni kan vervallen en dat te zijner tijd naar bevind van zaken zal worden gehandeld. Naar aanleiding van de vraag van wethouder Wagemakers over de wijze waarop de agendacommissie het binnenkort te verwachten bestemmingsplan over de Nieuwe Dordtse Biesbosch (29 mei in college) wenst te behandelen (al dan niet een consultatieavond, bij voorkeur voor de zomer) besluit de agendacommissie op een aparte avond een groot Sprekersplein te organiseren waarop de indieners van zienswijzen hun zegje kunnen doen. De griffie wordt gevraagd dit Sprekersplein te organiseren. Als datum wordt donderdag 14 juni geopperd. Ten aanzien van het raadsvoorstel over het leerlingenvervoer wordt afgesproken dat het deze week te verwachten raadsvoorstel via de mail onder de agendacommissie wordt verspreid. Aan de agendacommissie en met name aan de indieners van het amendement leerlingenvervoer (CDA en BVD) wordt gevraagd of ingestemd kan worden met het behandeladvies het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 mei 2012.

6

Hoe geven we een goed vervolg aan de bijeenkomst, welke we een half jaar geleden met Dordtse Drechtraadleden hebben gehouden aan het einde van de middag in Vergaderkamer 5 en brengen we Dordt beter in positie in de regio.

min
Besluit

De griffie wordt gevraagd om in overleg met de voorzitter een datum te prikken waarop de Dordtse Drechtraadleden over dit onderwerp met de voorzitter van de Drechtraad van gedachten kunnen wisselen. Dit kan voor de zomer en mag voorafgaand aan een geplande vergadering worden gepland. Afgesproken wordt dat voor een maaltijd wordt gezorgd.

7

min
Besluit

Omdat het bijbehorende stuk niet is verspreid, wordt het onderwerp opnieuw geagendeerd voor de eerstvolgende agendacommissie. Op basis van de mondelinge toelichting door de griffier is er vooralsnog weinig animo om van het aanbod gebruik te maken.

8

min
Besluit

Kan als afgehandeld worden beschouwd. Meerdere fracties zijn al rechtstreeks door mevrouw Brandwijk benaderd. Er wordt opgemerkt dat soortgelijke verzoeken voortaan rechtstreeks aan de fracties kunnen worden voorlgelegd in plaats van aan de agendacommissie.

9

min
Besluit

Mevrouw Koene van de VVD geeft aan dit idee te willen adopteren en met de indiener ervan in contact te zullen treden.

10

min
Besluit

De griffier geeft aan dat de uitwerking van het idee voor de raad over zwerfvuil abusievelijk niet is geagendeerd en stelt voor dit als agendapunt toe te voegen aan de agenda.
De agendacommissie besluit het voorstel op de voorraadlijst te plaatsen om op een nader te bepalen datum een adviescommissiekamer te beleggen met als onderwerp Zwerfvuil.

 

11

min
Besluit

Mevrouw Koene uit haar verontwaarding over het statement van de Voedselbank dat via de griffiemailbox is verspreid. Zij geeft aan dit niet op prijs te stellen. De agendacommissie neemt kennis van deze opvatting. Mevrouw de Smoker vraagt of de benoeming van de heer Keuskamp als tijdelijk adjunct-griffier geagendeerd wordt voor de raad. De griffier antwoordt bevestigend. De heer Van Verk vindt het niet gelukkig dat op 5 september twee themabijeenkomsten zijn gepland (eentje over de Structuurvisie en eentje over de Omgevingsdienst in relatie tot chemische bedrijven). Mevrouw de Smoker licht toe waarom dit volgens haar niet bijt (uiteenlopende onderwerpen uit verschillende portefeuilles) en verwijst naar het presidium waarin dit aan de orde is geweest. De heer Van Verk legt zich hier bij neer. De griffier merkt nog op dat er tot op heden 1 aanmelding is ontvangen voor het bezoek Havenbedrijf Rotterdam. Afgesproken wordt dat er minimaal 15 deelnemers moeten zijn en dat ook het college en de Drechtraadleden nogmaals op deze uitnodiging geattendeerd moeten worden. De heer Hoogerduijn vraagt nog naar de bedoeling van de bijeenkomst. De voorzitter merkt op dat het vooral om informeren, kennismaken en investeren in elkaar gaat. Op basis van de ontvangen informatie vermoedt de heer Hoogerduijn dat het verder gaat. De voorzitter komt hierop terug nadat hij kennis heeft kunnen nemen van de aangeboden (uitnodigings)tekst. De griffier zal hem dit verstrekken. Tot slot wordt over de uitwerking van het ID voor de raad over zwerfvuil afgesproken dat dit onderwerp na de zomer in de adviescommissie wordt geagendeerd (1 blok).

 

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M.J.W.T. Hendrickx