Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 748145
Aanvang-sluiting 15-05-2012 19:30 - 15-05-2012 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 15 mei 2012 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19.30 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT 

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raad, de collegecarrousel en adviescommissie van 17 april 2012 en van de besloten adviescommissie Stadswerven/bioscoop van 17 april 2012 vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Beter Voor Dordt legt een stemverklaring af.

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties D66 en de PvdA leggen een stemverklaring af.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel en besluit dat de motie 'speeltoestellen' van de fractie van het CDA van 29 november 2011 hiermee voldoende is afgehandeld.

8

Stukken ter bespreking

11

min
Besluit

De raad heeft de motie aangenomen met drie stemmen tegen van de fractie VVD. Er zijn stemverklaringen van de fracties CDA, GroenLinks en  Beter voor Dordt.

min
Motie(s)
Titel: M 4 Motie Toekomst Voedselbank versie 15 mei 2012
Type: Algemeen
Status: Aangehouden
Indieners: Verzoekt het college: - in overleg met Voedselbank Dordrecht in kaart te brengen voor welke uitdagingen de Voedselbank staat, waaronder de behoefte aan een geschikt distributiecentrum, en tevens aan de Voedselbank te vragen hun toekomstplannen en –visie met ons te delen; - bij het onderzoek ook de samenwerking met andere partijen te betrekken die zich bezighouden met de donatie van voedingsmiddelen aan Dordtse burgers; - te bezien of bestaande sociale arrangementen binnen de sociale wetgeving gerichter ingezet kunnen worden op het klantenbestand van de Voedselbank, in samenspraak met de betrokken maatschappelijke organisaties; - financiële dekking voor dit onderzoek te vinden in het positieve resultaat van de raadsgriffie over 2011; - uiterlijk 19 juni 2012 de onderzoeksresultaten aan de raad te presenteren.
Titel: M 4 Motie Voedselbank CDA CU/SGP
Type: Algemeen
Status: Aangehouden
Indieners: Verzoekt het college: -een onderzoek te verrichten of binnen afzienbare tijd en tegen lage kosten een geschikt distributiecentrum beschikbaar kan worden gesteld, waarbij de lege ruimten bij Drechtwerk als mogelijkheid worden onderzocht; -te bezien of bestaande sociale arrangementen binnen de sociale wetgeving gericht ingezet kunnen worden op het klantenbestand van de Voedselbank; -te onderzoeken of het noodzakelijk is dat tijdelijk (ambtelijke) formatie vrijgemaakt wordt om de opstart van de Dordtse Voedselbank mogelijk te maken -financiële dekking voor dit onderzoek te vinden in het positieve resultaat van de raadsgriffie over 2011; -uiterlijk 29 mei 2012 de onderzoeksresultaten aan de raad te presenteren.
M 4 Voedselbank.pdf
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 10 mei 2012 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 11 mei 2012 10.00 uur tot dinsdag 15 mei 2012 15.30 uur.