Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 748101
Aanvang-sluiting 24-04-2012 14:00 - 24-04-2012 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 24 april 2012 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Wethouders Sleeking en Mos geven een toelichting met betrekking tot agendapunt 11 en 12. De heer Tazelaar dankt de raad voor alle attenties en belangstelling die hij heeft mogen ontvangen. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
Mededeling van wethouders Sleeking, Van de Burgt en voorzitter Brok. De raad stemt in met de in de lijst van ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder nummer a t/m e en i is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende afhandeling (zie de bijlage).

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 27 maart 2012 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De raad besluit de heer H.P.A. Wagemakers te benoemen tot lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid.

Hamerstukken

5

min
Besluit

De raad stemt met een stemverklaring van de fracties GroenLinks en PvdA in met het voorstel.

6

7

8

min
Besluit

De raad stemt met een stemverklaring van de fracties PvdA en GroenLinks in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

11

min
Besluit

De raad stemt met de stemmen van de fracties van BVD, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, VSP, D66 voor en WEK en CU/SGP tegen. Er zijn 2 amendementen ingediend, welke zijn aangenomen. Er zijn 3 moties ingediend, waarvan er 2 zijn aangenomen en 1 is ingetrokken.

min
Amendement(en)
Titel: A 1 Amendement 1 Voortgangsrapportage PvdA GL D66 VSP
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: in het stuk "Aanpassen Stedenbouwkundigplan Stadswerven en beschikbaarstellen van krediet tbv de bouw parkeergarage naast de bioscoop Stadswerven"(772307)onder 7 voorstel, onder punt 2 toe te voegen: -e. over de voortgang van de voorbereidingen en de realisatie van zowel de parkeergarage als ook de daaraan verbonden bioscoop, de verkeerskundige maatregelen in de omgeving en de sociale en fysieke beheersmaatregelen voor de openbare ruimte, expliciet periodiek te rapporteren bij de voortgangsrapportages grote projecten/stadswerven
A 1 Voortgangsrapportage.pdf
Titel: A 2 Amendement Beheerplan PvdA GL D66 VSP
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: in het stuk "Aanpassen Stedenbouwkundigplan Stadswerven en beschikbaarstellen van krediet tbv de bouw parkeergarage naast de bioscoop Stadswerven (772307)onder 7 Voorstel, onder punt 2 toe te voegen: -f. over de beheersing van de overlastrisico's in het gebied in overleg met de bewoners een beheerplan te maken voor het sociale en fysieke beheer van de openbare ruimte en dit bij de kadernota 2013 voor te leggen aan de raad.
A 2 Beheerplan.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie Parkeren Stadswerven-Zuid PvdA GL D66 VSP
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - de reguleringsvariant zondagregeling en/of uitbreiding avondregulering tot 24.00 zo spoedig mogelijk in te voeren.
M 1 Parkeren Stadswerven-Zuid.pdf
Titel: M 2 Motie Parkeergarage Exploitatie PvdA GL D66 VSP
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draagt het college op: -te onderzoeken welke maatregelen hiervoor getroffen kunnen worden, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan een gedeeltelijke invulling van P&R op tijden overdag of andere omzet genererende alternatieven, -hierover de raad zo spoedig mogelijk te berichten en de bevindingen ter bespreking voor te leggen
M 2 Parkeergarage Exploitatie.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Momenteel wordt een en ander uitgewerkt en binnenkort zal de raad worden geïnformeerd (gepland najaar 2012). Stand van zaken per 4 december 2012: Afgehandeld door middel van de interactieve presentatie in de vergadering van de Adviescommissie d.d. 27 november 2012. 12-03-2013: De interactieve presentatie in de adviescommissie van 27 november 2012 dekt de lading niet. Daarmee is naar de mening van de agendacommissie de motie nog onvoldoende uitgevoerd. De motie blijft open staan. De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
Titel: M 3 Motie Middelen Parkeergarage PvdA GL D66 VSP
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draagt het college op: -te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de financiering vervroegd te beëindigen, waarbij incidentele meevallers betrokken kunnen worden -deze mogelijkheden bij de jaarrekening of kadernota te presenteren zodat een afweging door de raad gemaakt kan worden -de raad hierover zo spoedig mogelijk te berichten
M 3 Middelen Parkeergarage.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Momenteel loopt de aanbesteding voor de bouw van de Parkeergarage Stadswerven-Zuid nog. In hoeverre de prognose de werkelijkheid vertegenwoordigt wordt pas duidelijk als het gebied ontwikkeld is. Mochten er meevallers zijn gedurende de exploitatie dan vallen deze in het gesloten systeem van parkeren als eerste vrij aan de Egalisatiereserve Parkeren en als hieruit eveneens een overschot blijkt aan de algemene middelen om door de raad opnieuw te bestemmen. Bij de presentatie van de Kadernota 2013 is de stand van zaken inzake de Egalisatiereserve Parkeren en de Prognose parkeren met de Raad besproken; dit zal in volgende jaren op dezelfde manier plaatsvinden. De Raad kan zich dan uitspreken over de wijze waarop eventuele mee- of tegenvallers in de parkeerexploitatie worden aangewend. Stand van zaken per 4 december 2012: Afgehandeld door middel van de interactieve presentatie in de vergadering van de Adviescommissie d.d. 27 november 2012. Stand van zaken per 12-03-2013: De agendacommissie besluit de motie als afgehandeld te beschouwen.

12

min
Besluit

De raad stemt met de stemmen van de fracties van BVD, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, VSP, D66 voor en WEK en CU/SGP tegen. Er is 1 amendement ingediend, welke is ingetrokken.

min
Amendement(en)
Titel: A 3 Amendement Concept-koopovereenkomst PvdA GL D66 VSP
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit: De concept-koopovereenkomst, artikel 5d, als volgt te wijzigen: 7e regel van genoemd artikel, die begint met "binnen redelijke termijn", als volgt te wijzigen: "binnen redelijke termijn, doch uiterlijk op 15 december 2014, en onder voor beide partijen acceptabele (financiële)voorwaarden, dan...enz.
A 3 Concept-koopovereenkomst.pdf

13

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De inhoud van de brief is betrokken bij het debat over dit onderwerp.

16

De agendapunten 11 t/m 16 betreffen hetzelfde onderwerp en worden gezamenlijk behandeld.

min
Besluit

De inhoud van de brief is betrokken bij het debat over dit onderwerp.

17

min
Besluit

Door de fracties CU/SGP en CDA is een motie 'toekomst voedselbank Dordrecht' ingediend en toegelicht. De inhoudelijke behandeling is aangehouden tot een volgende raadsvergadering.

min
Motie(s)
Titel: M 4 Motie Voedselbank CDA CU/SGP
Type: Algemeen
Status: Aangehouden
Indieners: Verzoekt het college: -een onderzoek te verrichten of binnen afzienbare tijd en tegen lage kosten een geschikt distributiecentrum beschikbaar kan worden gesteld, waarbij de lege ruimten bij Drechtwerk als mogelijkheid worden onderzocht; -te bezien of bestaande sociale arrangementen binnen de sociale wetgeving gericht ingezet kunnen worden op het klantenbestand van de Voedselbank; -te onderzoeken of het noodzakelijk is dat tijdelijk (ambtelijke) formatie vrijgemaakt wordt om de opstart van de Dordtse Voedselbank mogelijk te maken -financiële dekking voor dit onderzoek te vinden in het positieve resultaat van de raadsgriffie over 2011; -uiterlijk 29 mei 2012 de onderzoeksresultaten aan de raad te presenteren.
M 4 Voedselbank.pdf
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 19 april 2012 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 20 april 2012 10.00 uur tot dinsdag 24 april 2012 13.30 uur.