Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 748035
Aanvang-sluiting 27-03-2012 14:00 - 27-03-2012 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 27 maart 2012 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt vastgesteld, waarbij agendapunt 8 en de agendapunten 18 t/m 22 zijn afgevoerd. Deze agendapunten gaan voor nieuwe behandeladviezen naar de agendacommissie.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt, met de stemmen van de fracties van BVD, PvdA, VVD, CDA, Groen/Links, VSP, D66, WEK voor en CU/SGP tegen en (uitgebreide) stemverklaringen van CDA, VSP, CU/SGP, PvdA, BVD en VVD in met het voorstel. 

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt met een stemverklaring van de fractie BVD in met het voorstel. Raadsleden mevr. Kuhlemeijer en dhr. A. van Wensen van de fractie BVD hebben de zaal bij dit agendapunt verlaten.

8

min
Besluit

Het onderwerp is bij de vaststelling van de agenda afgevoerd en wordt voor een nieuw behandeladvies naar de agendacommissie gestuurd.

9

min
Besluit

De raad stemt met een stemverklaring van de fractie BVD en D66 in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk met overweging door de fractie CU/SGP voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

min
Toezegging(en)
Toezegger: J Mos
Datum gepland: 01-01-2013
Datum gereed: 22-01-2013
Wethouder Mos zegt toe voor 1 januari 2013 met een stuk te komen, waarin nogmaals naar de opgenomen kosten (zeker weten dat zaken niet dubbel of onjuist zijn gesteld) en naar de alternatieve locatie Energiehuis-terrein voor 2014.
Stand van zaken:
01-08-2012: Zoals toegezegd wordt dit vóór 1 januari 2013 gedaan. 22-08-2013: Afgehandeld dmv RIB 969030

17

min
Besluit

De raad stemt met een stemverklaring van de fractie van D66 in met het voorstel.

min
Toezegging(en)
Toezegger: HPA Wagemakers
Datum gepland: 30-06-2012
Datum gereed: 26-06-2012
Wethouder Wagemakers zegt toe in juni 2012 met de bibliotheek te praten over de invulling van de bezuinigingen en de gemeenteraad daar zo mogelijk voor de kadernota over zal informeren.
Stand van zaken:
Wethouder heeft in de collegecarrousel van 26 juni 2012 de raad nader geinformeerd evenals in de beantwoording van vragen ex. art. 40 van de heer B. Staat namens de fractie CU/SGP (860813). De toezegging kan daarmee als afgehandeld beschouwd worden.
Toezegger: PH Sleeking
Datum gepland: 27-03-2012
Datum gereed: 25-06-2013
Wethouder Sleeking zegt toe de gemeenteraad te betrekken in het voortraject met betrekking tot locaties en nog voor de zomer te komen et een stuk over het project Belthurepark.
Stand van zaken:
01-08-2012: De toezegging "de gemeenteraad in het voortraject te betrekken bij locaties" is onder andere gebeurd via het arrangement stedelijke programmering (10 april in adviescommissie - 24 april raadsbesluit). Het stuk over Belthurepark volgt voor het einde van het jaar. Stand van zaken per 4 december 2012: Zie stand van zaken 01-08-2012. Toezegging kan worden afgevoerd: de mogelijke ontwikkelingen van de verschillende grote projecten zijn aan de orde geweest in het kader van de verschillende besloten vergaderingen van de adviescommissie betreffende Richting Kiezen. Stand van zaken per 12-03-2013: De agendacommissie besluit dat het college de toezegging nog onvoldoende is nagekomen en blijft daarmee open staan. Agendacommissie 25 juni 2013: toezegging is als afgehandeld aangemerkt

18

min
Besluit

Het onderwerp is bij de vaststelling van de agenda afgevoerd en wordt voor een nieuw behandeladvies naar de agendacommissie gestuurd.

19

min
Besluit

Het onderwerp is bij de vaststelling van de agenda afgevoerd en wordt voor een nieuw behandeladvies naar de agendacommissie gestuurd.

20

min
Besluit

Het onderwerp is bij de vaststelling van de agenda afgevoerd en wordt voor een nieuw behandeladvies naar de agendacommissie gestuurd.

21

min
Besluit

Het onderwerp is bij de vaststelling van de agenda afgevoerd en wordt voor een nieuw behandeladvies naar de agendacommissie gestuurd.

22

De agendapunten 18 t/m 22 betreffen hetzelfde onderwerp en worden gezamenlijk behandeld.

min
Besluit

Het onderwerp is bij de vaststelling van de agenda afgevoerd en wordt voor een nieuw behandeladvies naar de agendacommissie gestuurd.

23

min
Besluit

Door de fracties van CU/SGP is een motie Vreemd aan de orde van de dag Statiegeld-VNG ingediend.  De motie is met stemmen voor van de fracties CU/SGP, BVD, CDA, WEK, D66, VSP, PvdA en GroenLinks en stemmen tegen van de fractie VVD aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: Motie ChristenUnie/SGP Statiegeld
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: verzoekt het college van B&W -zich eveneens negatief uit te spreken over de beoogde afschaffing, en waar mogelijk dit (alsnog) te communiceren richting de VNG
Motie CU-SGP Statiegeld.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Motie en besluitvorming hebben elkaar gekruist. Geen Dordts standpunt meer vastgesteld en verzonden.

24

min
Besluit

Door de fractie van GroenLinks is een motie vreemd aan de orde van de dag Persoonsgebonden budget ingediend. De motie is unaniem aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: Motie Groenlinks persoonsgebonden budget
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Vraagt het college: - de verantwoordelijke minister te verzoeken geen dwingende voorwaarden vooraf te stellen zodat de Gemeenteraad van Dordrecht de mogelijkheid behoudt om een lokale/regionale PGB-regeling en/of alternatieven te ontwikkelen die passen binnen de financiële kaders en aansluiten op de lokale/regionale wensen
Motie GroenLinks Persoonsgebonden budget.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Door controversieel verklaren van decentralisatie AWBZ- begeleiding is strekking van de motie achterhaald. In overleg met indiener van de motie wordt bezien hoe deze het beste beantwoord kan worden (planning september/oktober 2012). De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.

25

min
Besluit

Door de fracties van PvdA, GroenLinks, CU/SGP, D66 en de VSP is een motie ingediend vreemd aan de orde van de dag Second opinion bioscoop en parkeergarage Stadswerven Zuid. De motie is met stemmen voor van de fracties PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, WEK, D66, VSP en CU/SGP en stemmen tegen van de fractie BVD aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: Motie PvdA, GL, D66, VSP, CU/SGP Second Opinion bioscoop en parkeergarage Stadswerven
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draagt het college op : -een inhoudelijke, financiële en juridische "second opinion" te laten maken op de gepresenteerde grondexploitatie, de parkeerexploitatie, de kwaliteit van het aangepaste stedebouwkundige plan, de noodzakelijke aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur en de gepresenteerde risicoparagraaf; -zo spoedig mogelijk in het een en ander te voorzien, in ieder geval vooraf aan hernieuwde agendering van dit onderwerp
Motie GL, D66, PvdA, VSP, CU-SGP Second Opinion bioscoop en parkeergarage Stadswerven.pdf
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 22 maart 2012 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 23 maart 2012 10.00 uur tot dinsdag 27 maart 2012 13.30 uur.