Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 747990
Aanvang-sluiting 21-02-2012 14:00 - 21-02-2012 21:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 21 februari 2012 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Agendapunt 11 wordt afgevoerd. Op grond van een ordevoorstel van de fractie van de PvdA wordt dit onderwerp in een extra commissievergadering op maandag 5 maart 2012 om 21.00 uur besproken. Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de middagraad van 31 januari 2012 en van de kamers Kraanbaan en Derde Merwedehaven van 31 januari 2012, alsmede de besloten notulen van de kamer Gezondheidspark van die datum, vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

8

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

9

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel. Een door de fractie van GroenLinks ingediende motie wordt aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie PvdA GL Straatmuzikant Vogelplein
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draagt de burgemeester op: -de situatie van de heer Hristov opnieuw te overwegen, met het doel te komen tot meer speelruimte, in dagen en tijd, voor de heer Hristov -zo nodig een voorstel aan de raad te doen om de APV aan te passen om een uitzondering, als hierboven geschetst, mogelijk te maken -de gemeenteraad voor 1 april 2012 over de uitkomst van deze heroverweging te informeren
M 1 Motie PvdA GL Straatmuzikant Vogelplein.pdf
Stand van zaken:
Met de brief van burgemeester Brok over de motie straatmuzikant Vogelplein (dossier 819984)kan deze motie als afgehandeld beschouwd worden.

10

min
Besluit

De raad stemt, met de stemmen van de fracties van BVD, VVD, CDA en CU/SGP voor en stemmen van de fracties van PvdA, VSP, D66, GroenLinks en WEK tegen, in met het voorstel.

11

min
Besluit

Het onderwerp is bij de vaststelling van de agenda afgevoerd.
Behandeling vindt plaats in een vergadering van de Adviescommissie op 5 maart 2012 om 21.00 uur.

12

min
Besluit

De raad stemt, met de stemmen van de fracties van BVD, VVD, CDA, CU/SGP PvdA, VSP, D66 en GroenLinks voor en de stem van de fractie van WEK tegen, in met het voorstel.
De fractie van de VVD dient 2 moties in. De motie over het opdrachtnemerschap wordt na eerst te zijn aangepast, ingetrokken door de indiener. De motie over de benoeming van de commissarissen wordt aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M 2 Motie VVD Opdrachtnemerscap Noordoevers
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: -open te staan voor een andere invulling van het opdrachtnemerschap voor het project Noordoevers
M 2 Motie VVD Opdrachtnemersschap Noordoevers.pdf
Titel: M 2A Motie VVD Gedeeld Opdrachtnemerschap Noordoevers
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: -open te staan voor een andere invulling van het opdrachtnemerschap voor het project Noordoevers, -in het eerstvolgende DSB te bevorderen dat het opdrachtnemerschap voor Project Noordoevers niet uitsluitend bij Dordrecht komt te liggen -de raad hierover zo spoedig mogelijk te informeren
M 2A Motie VVD gedeeld Opdrachtnemersschap Noordoevers.pdf
Titel: M 3 Motie VVD Raad van Commissarissen ROM-D
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draagt het college op: -op korte termijn zorg te dragen voor het benoemen van commissarissen die voldoen aan de eis zoals gesteld in het besluit van de Drechtraad op 14 oktober 2009
M 3 Motie VVD Raad van commissarissen ROM-D.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Nadat door het DSB kennis is genomen van de profielen en advertentietekst , is de werving opgestart. De advertenties zijn geplaatst op 7 juli en 4 augustus (zie website Rom-D). De gesprekken zijn nog niet gepland. De selectiecommissie moet de ingekomen brieven nog beoordelen. Begin volgende week worden de brieven aan de selectiecommissie toegestuurd. De heren Van de Burgt, Korteland en Scholten zitten namens de Drechtsteden in de selectie\sollicitatiecommissie. De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 16 februari 2012 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 17 februari 2012 10.00 uur tot dinsdag 21 februari 2012 13.30 uur.