Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 747974
Aanvang-sluiting 14-02-2012 20:30 - 14-02-2012 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 14 februari 2012 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Van Dongen, De Smoker, Witsen Elias, Ruisch, Koene en Van Hall (griffier) en de heren Heijkoop, Van Verk, Tazelaar, Hoogerduijn en Brok (voorzitter).


Mevrouw Koene heeft een mededeling m.b.t. Valentijnsdag en de verwachtingen van de voorzitter hieromtrent. Zij biedt hem een cactus met rood hart aan.


Bij het vaststellen van de agenda worden de punten Agendacommissie GRD (op verzoek van mevrouw De Smoker) en Raadsledenplatform ZHZ (op verzoek van de heer Van Verk) toegevoegd als punt 1B.


Agendacommissie GRD: op de concept-agenda voor 6 maart mist het afrondend debat over ROM-D / Noordoevers. Zo was dit wel afgesproken dus het is de agendacommissie niet helder waarom dit niet staat opgenomen. Ook is er wat onduidelijkheid ontstaan over een ingelaste avondvullende Drechtraadvergadering op 3 juli. De griffier zal aan de voorzitter van de agendacommissie GRD te laten weten dat de vastgestelde planning leidend is (3 juli optioneel hamerraad van 19.00 - 20.00 uur) en dat wij zullen proberen aan dit nieuwe verzoek onze eigen planning aan te passen. De heer Hoogerduijn doet reeds de suggestie ons avonddeel op 3 juli te laten vervallen en het te houden bij de middag van 3 juli en de middag en avond van 4 juli. Tot slot mist mevrouw De Smoker de Kantorenvisie. Waarom wordt deze steeds niet voor bespreking geagendeerd? De heer Van Verk en mevrouw Koene zullen alle opmerkingen van de Dordtse agendacommissie overbrengen in de agendacommissie van de GRD. De bijdrage van Dordrecht aan het onderwerp "Toekomstperspectief op de Drechtsteden" komt volgende week in de Dordtse agendacommissie aan de orde ter voorbereiding.


Raadsledenplatform ZHZ: de heren Van Verk en Schalken, die (plv.) lid zijn van het Raadsledenplatform zijn vanwege dubbele afspraken (nu met agendacommissie GRD) vaak verhinderd. In het presidium komt 23 februari aan de orde welke andere raadsleden dit lidmaatschap overnemen vanuit het oogpunt van continuïteit in aanwezigheid. Voor de vergadering van morgen wordt naar een incidentele vervanger gezocht. Mevrouw De Smoker is bereid namens Dordt deel te nemen.

2

* Planning (gebieds)infomarkten 2012

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en de agendacommissie neemt kennis van de data van volgende gebiedsinfomarkten.

4

min
Besluit

De agendacommissie besluit, zoals gebruikelijk, het oordeel van de adviescommissie m.b.t. de stukken welke deze avond aan de orde komen over te nemen op de concept-agenda.


Op voorstel van mevrouw Koene besluit de agendacommissie de stukken m.b.t. het bod voor het Glazen Huis ook als bespreekpunt te agenderen, gelet op de deadline bij 3FM. Voorwaarde is dat de stukken maandag voor 17.00 uur bij de griffie worden aangeleverd zodat deze per mail aan de raadsleden beschikbaar kunnen worden gesteld.

5

min
Besluit

De agendacommissie stelt de agenda voor 13 maart 2012 ongewijzigd vast. Alleen wordt de griffier verzocht de naam van wethouder Sleeking weg te halen bij het Sprekersplein over de Schil en bij de presentatie over arbeidsmigranten, aangezien hij dan in een andere kamer actief is.

6

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit verzoek te honereren en de aangekondigde raadsinformatiebrief te agenderen voor één blok Dordtse Kamers op 13 maart 2012.

7

min
Besluit

Dit agendapunt wordt gelet op de tijd doorgeschoven naar de vergadering van de agendacommissie van 21 februari a.s.

8

min
Besluit

Dit agendapunt wordt gelet op de tijd doorgeschoven naar de vergadering van de agendacommissie van 21 februari a.s.

9

min
Besluit

Dit agendapunt wordt gelet op de tijd doorgeschoven naar de vergadering van de agendacommissie van 21 februari a.s.

10

min
Besluit

Dit agendapunt wordt gelet op de tijd doorgeschoven naar de vergadering van de agendacommissie van 21 februari a.s.

11

min
Besluit

Dit agendapunt wordt gelet op de tijd doorgeschoven naar de vergadering van de agendacommissie van 21 februari a.s.

12

min
Besluit

Dit agendapunt wordt gelet op de tijd doorgeschoven naar de vergadering van de agendacommissie van 21 februari a.s.

13

min
Besluit

De voorzitter stelt voor dit werkbezoek te annuleren aangezien er slechts 7 aanmeldingen zijn vanuit 5 fracties (de dames van den Bergh, Edenburg, Veldhuijzen en Kensenhuis en de heren Naeye, Seme en Schalken). Ter vergadering worden alsnog de dames Witsen Elias, Ruisch, Schellekens en Van Dongen aangemeld. Hierdoor zijn er 11 deelnemers van 6 fracties en is het minimum aantal van 10, dat de agendacommissie had gesteld, gehaald.

14

min
Besluit

Dit agendapunt wordt gelet op de tijd doorgeschoven naar de vergadering van de agendacommissie van 21 februari a.s.

15

De heer H. Kruijt: Inspreker niet-geagendeerd onderwerp sluiting kinderdagverblijf COKD De Blije Hoek, Voorstraat 144

min
Besluit

Dit agendapunt wordt gelet op de tijd doorgeschoven naar de vergadering van de agendacommissie van 21 februari a.s.

 

16

min
Besluit

De griffier presenteert voor de vergadering de homepage van de website www.dordrecht.nl met een duidelijk vindbare knop naar de Gemeenteraad midden op de pagina. Dit voorstel kan unaniem op instemming van de aanwezigen rekenen en hiermee is het vertrouwen terug in het ontwerpproces. Aan een nieuwe presentatie is, gelet op dit herstelde vertrouwen, geen behoefte.


Er wordt, gelet op de tijd, geen gebruik gemaakt van de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall