Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 747940
Aanvang-sluiting 31-01-2012 17:00 - 31-01-2012 18:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 31 januari 2012 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, aanvang na afloop van de Gemeenteraad.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Van Dongen, Koene, De Smoker, Kensenhuis en Van Hall (griffier) en de heren Heijkoop, Hoogerduijn, Tazelaar, Van Verk, Karapinar, Schalken (voorzitter tot punt 4) en Brok (voorzitter vanaf punt 4). Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

Verzoek Sprekersplein bioscoop Stadswerven

min
Besluit

De agendacommissie stelt de agenda voor de adviescommissie van 14 februari 2012 vast waarbij de enige wijziging het vervallen van de brief over RTV Dordrecht is. Dit blok wordt vrij gehouden mocht de bespreking van het voorstel ROM-D/Noordoevers (dat 10 februari 2012 wordt nagezonden) aanleiding geeft tot een behandeling in twee blokken.

5

min
Besluit

De agendacommissie neemt met instemming kennis van deze agenda.

6

min
Besluit

De agendacommissie voorziet problemen in de voortgang van de agendering van onderwerpen van wethouder Sleeking en vraagt de griffier met de wethouder contact op te nemen om een extra adviescommissie voor zijn voorstellen te beleggen op 7 maart 2012. De agenda's voor zowel 7 als 13 maart 2012 zullen vervolgens op 14 februari a.s. worden vastgesteld. Hierbij wordt dan ook het verzoek van wethouder Van de Burgt betrokken.

7

In het bijzonder graag uw oordeel over de documenten welke betrokken zijn bij de themabijeenkomsten Binnenstad (najaar 2011)

min
Besluit

De agendacommissie besluit alle openstaande stukken m.b.t. de binnenstad door te geleiden naar de hamerraad om deze voor kennisgeving aan te nemen. Daarnaast wordt besloten de dossiers 732623, 601069, 697482 en 638623 af te voeren van de lijst waarbij de griffier wordt gevraagd de laatste twee onderwerpen ter attentie van de coördinerend griffier te brengen voor agendering in de regio. Tot slot wordt de griffier gevraagd bij college en organisatie navraag te doen naar de stand van zaken van dossiers 735704, 726451, 717856 en 552899. Voor het overige wordt de lijst voor kennisgeving aangenomen.

8

min
Besluit

De agendacommissie besluit conform voorstel met uitzondering van: 


M-16 KPN gebouw Op voorstel CU/SGP afgevoerd gelet op het feit dat deze motie door de actualiteit is ingehaald.


M-08 geluidschermen Op voorstel van GL aangehouden in afwachting van een formeel antwoord van het college waarin wordt aangegeven dat dit de locaties zijn waar schermen aan de orde zijn en verder geen locaties in aanmerking komen.


M-09 SROI Op voorstel van D66 aangehouden in afwachting van een formele reactie van het college waarin de informatie die reeds met de VVD-fractie is gedeeld aan de hele raad ter beschikking wordt gesteld.


M-02 Derde Merwedehaven Handhaven in afwachting van uitkomst behandeling in adviescommissie op 31 januari 2012.

9

min
Besluit

De agendacommissie besluit conform voorstel toezeggingingen aan te houden danwel af te voeren.

10

min
Besluit

De agendacommissie vraagt de griffier over te brengen dat alle fracties aanwezig zullen zijn tot 19.30 uur i.v.m. het Stadsdebat die avond, met uitzondering van de VVD-fractie (die zich zorgen maakt over de effectiviteit van inzet van drukbezette raadsleden bij dit soort bijeenkomsten gelet op de publieke belangstelling) en de CDA-fractie (logistiek de bezetting nog niet rond).

11

min
Besluit

Deze memo wordt behandeld in de agendacommissie van 14 februari 2012 wanneer de agenda voor de adviescommissie van 13 maart 2012 aan de orde komt. De agendacommissie geeft het college in het algemeen alvast mee dat ze terughoudend omgaat met verzoeken tot agendering van onderwerpen zonder dat er achterliggende stukken worden aangeboden. De voorzitter zal dit meenemen naar het college.

12

min
Besluit

De agendacommissie staat sympathiek tegenover dit verzoek en besluit per fractie één raadslid af te vaardigen. De griffier wordt gevraagd dit in overleg met de portefeuillehouder te plannen op een dinsdagmiddag van 15.00 - 17.30 uur.

13

min
Besluit

De agendacommissie is verheugd dat dit instrument weer actief wordt benut door inwoners. ID 1 wordt geadopteerd door het CDA. ID 2 door BVD. ID 3 door GroenLinks. Voor ID 4 is geen belangstelling aangezien besluitvorming hierover reeds heeft plaatsgevonden. De griffier zal de indieners van deze uitkomst in kennis stellen.

 

14

min
Besluit

Mevrouw Van Dongen stelt voor Christophe van der Maat, jonge ambtenaar van het jaar, namens de Raad een bloemetje te sturen. Hiermee kan iedereen instemmen.


De heer Heijkoop meldt dat hij, samen met mevrouw De Smoker en de heer Van Verk, voor de raadsvergadering handtekeningen van jongeren in ontvangst heeft genomen. De jongeren zijn in het kader van gastlessen politiek een petitie voor een fastfood restaurant gestart en willen hierover graag met de raad in gesprek. De agendacommissie vindt dit een goed voorstel en gaat graag wat breder met de jeugd in gesprek. Besloten wordt hiervoor de thema-avond van 7 maart 2012 te benutten en dit gesprek met de jongeren te laten plaatsvinden op het Leerpark. De themabijeenkomst van 4 april 2012 wordt benut om op locatie de ontwikkelingen rondom de Nationale Politie te bespreken en het cellencomplex te bezoeken, zoals vorige vergadering besloten.


Met deze afspraak sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall