Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 747936
Aanvang-sluiting 31-01-2012 14:00 - 31-01-2012 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 31 januari 2012 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok  

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Er worden moties ingediend door de fractie van GroenLinks (kinderpardon en kraanwatertappunten) en VVD (Serious Request). Behandeling vindt aan het eind van de vergadering plaats.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de hamerraad, de collegecarrousel en de adviescommissie van 17 januari 2012 vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

6

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

8

Dit onderwerp betreft een voortzetting van de commissiebehandeling op 13 december 2011 en 17 januari 2012. De openstaande vragen uit de commissie heeft de wethouder beantwoord via een wethoudersbrief. Deze brief en de raadsinformatiebrief zijn onderwerp van deze vervolgdiscussie.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Er zijn 3 moties ingediend, waarvan er 1 is aangenomen en 2 zijn verworpen.

min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie Parkeerbehoefte Binnenstad en Schil
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: Samen met de bewoners van de Museumstraat, Steegoversloot, Voorstraat Nrd. en Wijnstraat de mogelijkheden te onderzoeken naar een aparte parkeermogelijkheid voor belanghebbenden Parkeren in het zogenaamde oostelijke quadrant
M 1 Parkeerbehoefte PvdA D66 VSP GroenLinks CUSGP.pdf
Titel: M 2 Motie Parkeerbehoefte Binnenstad en Schil
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Roept het college op; -de voorbereidingen van het bouwen van de garages aan het Steegoversloot en Kromhout op te schorten tot een nieuw Parkeeronderzoek uitwijst dat de behoefte zodanig groeit dat er nieuwe maatregelen nodig zijn -de mogelijkheden te onderzoeken om de garage bij het Energiehuis te maximaliseren naar zo mogelijk 600 plaatsen
M 2 Parkeerbehoefte PvdA D66 VSP GroenLinks CUSGP.pdf
Titel: M 3 Motie Parkeerbehoefte Binnenstad en Schil
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: -vast te leggen dat toekomstige onderzoeken op eenzelfde wijze en op eenzelfde schaal worden uitgevoerd
M 3 Parkeerbehoefte PvdA D66 VSP GroenLinks CUSGP.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: De wethouder heeft toegezegd dat hier bij herhalingsonderzoek voor een toekomstige herijking van de parkeerbalans rekening mee zal gehouden worden. Stand van zaken per 4 december 2012: Zie stand van zaken per 01-08-2012. Motie kan worden afgevoerd van deze lijst: overeenkomstig toezegging van de wethouder zal een nieuw onderzoek te zijner tijd op eenzelfde wijze en schaal worden uitgevoerd. 12-03-2013: naar de mening van de agendacommissie is de motie nog onvoldoende uitgevoerd en blijft de motie in afwachting van het herhalingsonderzoek open staan. Per 1 juni 2013: Dit herhalingsonderzoek is een bijlage bij het verkeerstructuurplan centrum. Dit plan wordt voor de zomer van 2013 ingediend en behandeld.
min
Toezegging(en)
Toezegger: J Mos
Datum gepland: 31-05-2012
Datum gereed: 13-11-2013
De raad wordt nader geinformeerd over de voortgang en de staande afspraken mbt de garages Kromhout en Steegoversloot.
Stand van zaken:
01-08-2012: Momenteel wordt een en ander uitgewerkt en binnenkort zal hiervoor de raad geïnformeerd. De verwachting is dat dit dit najaar zal plaatsvinden. In de raadsvergadering van 7 juli 2009 heeft wethouder Van den Oever de volgende toezegging gedaan: De wethouder zegt toe met de projectonwikkelaar te overleggen om de volgende punten op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst: - een risicoinventarisatie waarin de risico's zowel voor de gemeente als ook de bewoners zal worden opgenomen (nulmeting) - een clausule waarin de projectontwikkelaar de verantwoordelijkheid op zich neemt m.b.t. (mogelijke) funderingsproblemen en dientengevolge eigenaren de gelegenheid biedt om tegen de huidige marktwaarde hun huizen te kopen. - een solvabiliteitstoets behoort tot de mogelijkheden. Deze samenwerkingsovereenkomst zal in het najaar aan de raad worden aangeboden. Stand van zaken: SO 23-01-2012: Blijft staan. Agendacommissie 31-01-2012: Toezegging handhaven. 14-05-2012: wethouder Sleeking verzoekt om de toezegging om met projectontwikkelaar van pg Kromhout e.e.a. vast te leggen af te voeren. Hij geeft aan dat deze toezegging stamt uit de vorige raadsperiode, en is eigenlijk portefeuille van wethouder Mos. Die heeft onlangs nog toezeggingen aan de raad gedaan om de raad over de voortgang van dit dossier te informeren, daarmee is deze toezegging een dubbeling. 1-08-2012: Zie verzoek wethouder Sleeking om deze motie af te voeren. Kromhout: voor het einde van het jaar 2012 wordt de realisatieovereenkomst en wensen en bedenkingen aan de raad voorgelegd. Raad is vertrouwelijke commissie ook bijgepraat door wethouder Mos. Afvoeren? 18-09-2012 Nee, deze toezegging blijft gehandhaafd. Stand van zaken per 4 december 2012: Voor het eind van december a.s. zal wethouder Mos de raad informeren over de stand van zaken parkeergarage Kromhout. In de adviescommissie van 27 december 2012 en 22 januari 2013 is de raad aan de hand van een presentatie geïnformeerd over de tot en met september 2012 genomen besluiten door de raad die de prognose parkeren direct beïnvloeden. Hierbij zijn keuzes en scenario's besproken van wat het betekent voor de prognose en realisatie van parkeervoorzieningen op het Kromhout, Steegoversloot en het Gezondheidspark. Per 1 juni 2013: Voor de zomer zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd.
Toezegger: J Mos
Datum gepland: 05-03-2014
Datum gereed: 05-03-2014
Er komt op korte termijn een RIB met informatie over, voor (toeristische) bezoekers van een stad, acceptabele loopafstanden van parkeermogelijkheden tot de toeristische trekpleister welke zij willen bezoeken.
Stand van zaken:
01-08-2012: De toegezegde RIB wordt in het derde kwartaal aangeleverd. Stand van zaken per 4 december 2012: Aan RIB wordt gewerkt; de verwachting is dat behandeling in B&W volgt op 18/12/2012. Per 1 juni 2013: RIB volgt waarschijnlijk na de zomer. De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze toezegging als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.

9

min
Besluit

De motie is aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M 4 Motie Kinderpardon
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: verzoekt het college: om bij de minister van Immigratie en Asiel en de kamer aan te dringen het eerder genoemde wetsvoorstel te steunen
M 4 Kinderpardon GroenLinks PvdA D66.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Brief (zaaknummer 751514) is aan minister Leers verstuurd op 7 maart 2012. De Motie is daarmee conform afspraak afgehandeld.

10

min
Besluit

De motie is ingetrokken na een toezegging van de portefeuillehouder dat de stand van zaken voor 22 maart 2012 wordt meegedeeld.

min
Motie(s)
Titel: M 5 Motie Openbare Kraanwatertappunten
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: verzoekt het college: 1. ten aanzien van kraanwaterpunten: -3 watertappunten te realiseren -daarbij te onderzoeken welke locaties tot de mogelijkheden behoren, waarbij gedacht kan worden aan de Binnenstad, het Stadskantoor, Wantijpark, het Leerpark en het NS-station -voor 22 maart 2012 (Wereld-Waterdag) de gemeenteraad te informeren mbt de bevindingen in bovengenoemd onderzoek; 2. ten aan zien van kraanwatergebruik in het algemeen: -bij lopende publiekscampagnes het gebruik van kraanwater expliciet aan te bevelen -bij door de gemeenten georganiseerde ontvangsten en bijeenkomsten kraanwater te serveren ipv mineraalwater uit flessen
M 5 Kraanwatertappunten GroenLinks.pdf
min
Toezegging(en)
Toezegger: HPA Wagemakers
Datum gepland: 22-03-2012
Datum gereed: 22-03-2012
Wethouder Wagemakers zegt toe dat de stand van zaken voor 22 maart 2012 wordt meegedeeld.
Stand van zaken:
In de collegecarrousel van 20 maart 2012 heeft wethouder Wagemakers meegedeeld dat de watertappunten er komen.

11

min
Besluit

De motie is aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M. 6 Motie Serious Request Glazen Huis
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: verzoekt het college: -de haalbaarheid te onderzoeken om het 'Glazen Huis' naar Dordrecht te kunnen halen, en de raad hierover voor 21 februari 2012 te informeren -de mogelijke aanbiedingsbrief, opgesteld conform de richtlijnen van 3FM, in concept voor te leggen
M 6 Glazen Huis VVD.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Afgedaan met Raadsinformatiebrief inzake beantwoording motie kandidaatstelling Serious Request Glazen Huls 2013 van 21 februari 2012.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 26 januari 2012 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 27 januari 2012 10.00 uur tot dinsdag 31 januari 2012 13.30 uur.