Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 709526
Aanvang-sluiting 25-10-2011 14:00 - 25-10-2011 18:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 25 oktober 2011 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Agendapunt 3 wordt niet als hamerstuk, maar als eerste bespreekstuk behandeld. Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

Hamerstukken

3

min
Besluit

De raad stemt op verzoek van de heer Staat (CU/SGP) unaniem in om dit punt in beslotenheid te bespreken. Na de besloten bespreking gaat de raad in meerderheid akkoord met het voorstel.

4

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met de jaarrekening 2010 van de stichting Johan de Witt-gymnasium.

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met de delegatie bevoegdheid wegonttrekkingen.

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het bestemmingsplan "2e herziening Dubbeldam, locatie Haaswijkweg west 116"

Stukken ter kennisname

7

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan. Alle fracties leggen een stemverklaring af. De voorzitter geeft in algemeenheid aan dat het College de behoefte van de raad aan meer voorstellen in plaats van brieven heeft gehoord en hier alert op is.

8

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan. De bij punt 7 afgelegde stemverklaring door de fractie CU/SGP geldt ook voor deze brief.

11

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

12

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan. Er zijn vier moties ingediend, waarvan er één is aangenomen en drie zijn verworpen.

min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie Bioscoop
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: bij de uitwerking locatie Stadswerven ook een uitwerking van de locaties Spuiboulevard en Provincialeweg (nieuwe Stadionlocatie) aan de raad voor te leggen en transparant afweegbaar te maken op de voornoemde beoordelingspunten.
M 1 Motie Bioscoop.pdf
Titel: M 2 Motie Voorbereidingskosten Bioscoop
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op een kredietvoorstel op te stellen, waarin de tot op heden gemaakte voorbereidingskosten van de bioscoop verantwoord zijn, toekomstige kosten begroot worden en dit voorstel in de eerstvolgende raadsvergadering ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.
M 2 Motie Voorbereidingskosten Bioscoop.pdf
Titel: M 3 Motie van afkeuring
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op een kredietvoorstel op te stellen, waarin de tot op heden gemaakte voorbereidingskosten van de bioscoop verantwoord zijn, toekomstige kosten begroot worden en dit voorstel in de eerstvolgende raadsvergadering ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.
M 3 Motie van afkeuring.pdf
Titel: M 4 Motie Voorbereidingskosten Bioscoop
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draagt het college op een kredietvoorstel op te stellen, waarin de tot op heden gemaakte voorbereidingskosten van de bioscoop verantwoord zijn, toekomstige kosten begroot worden en dit voorstel in de eerstvolgende raadsvergadering ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.
M 4 Motie Voorbereidingskosten Bioscoop.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Afgedaan met RAADSINFORMATIE inzake de motie "Voorbereidingskosten bioscoop" van 1 november 2011.

13

Bovenstaande twee raadsinformatiebrieven worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan (zie verder dossier 663668).

14

min
Besluit

Er worden zes amendementen ingediend, waarvan er één wordt aangenomen en vijf verworpen.
De raad besluit vervolgens met 21 stemmen voor en 14 stemmen tegen om de geamendeerde Bestuursrapportage vast te stellen.
Er worden twee moties ingediend, die beide worden verworpen.

min
Amendement(en)
Titel: A 1 Amendement Bestuursrapportage 2011
Status: Verworpen
Indieners: neemt daarom in afwijking van het collegevoorstel het volgende besluit: 1. kennis te nemen van de bestuurrapportage 2011. 2. De voorgestelde technische vrijval binnen SI van € 7.433.798 vast te stellen. 3. De bestemming van bovenvermelde vrijval vast te stellen ten gunste van de algemene stadsreserve en concrete voorstellen over de bestemming te bespreken bij de begrotingsbehandeling 2012 of separaat door het college aan te bieden voorstellen. 4. De uit deze rapportage voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.
A 1 Amendement Bestuursrapportage.pdf
Titel: A 2 Amendement Leefbaarheid en Stedelijk beheer
Status: Verworpen
Indieners: besluit: 1. beslispunt 1 en 2 te wijzigen waarbij de in de Bestuursrapportage bij programma 2.2 verwerkte aanpassing voor versobering van onderhoud (€ 1.086.000) en uitstel onderhoud constructies (€ 100.000) niet worden meegenomen.
A 2 Amendement Leefbaarheid en Stedelijk beheer.pdf
Titel: A 3 Verkeer en Vervoer
Status: Aangenomen
Indieners: De gemeenteraad besluit: beslispunt 1 en 2 te wijzigen waarbij de in de Bestuursrapportage bij programma 2.10 verwerkte aanpassing besparen op gratis openbaar vervoer tijdens de feestdagen (€ 120.000) niet wordt meegenomen.
A 3 Amendement Verkeer en Vervoer.pdf
Titel: A 4 Amendement Bestemming vrijval reserve SI
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: Beslispunt 1c en 2 te wijzigen waarbij de in de Bestuursrapportage voorgestelde vorming van een deelreserve binnen SI ter dekking van het programma Levendige Binnenstad (€ 0,5 miljoen) vervalt.
A 4 Amendement Bestemming vrijval reserve SI.pdf
Titel: A 5 Amendement Kindervoorzieningen
Status: Verworpen
Indieners: Wijzigt de bestuursrapportage 2011 als volgt: Schrapt in programma 'Leefbaarheid en Stedelijk beheer' de uitgavenbeperking van € 80.000 op Speelvoorzieningen (versoberen onderhoud) Schrapt in programma 'Jeugd de uitgavenberperking van € 25.000 op Kindervoorzieningen en wijzigt de begroting dienovereenkomstig
A 5 Amendement Kindervoorzieningen.pdf
Titel: A 6 Amendement Bioscoop
Status: Verworpen
Indieners: Stelt voor de zin in het ontwerpraadsbesluit 1.C. onder het 3e streepje: "de vorming van een deelreserve binnen SI ter dekking van de kosten van de nieuwe bioscoop (€ 1,5 miljoen);" te schrappen, en de begrotingswijziging hierop aan te passen.
A 6 Amendement Bioscoop.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 5 Motie Weerstandsvermogen en Stresstest
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draagt het college op om: Bij de jaarrekening 2011 wederom een financiele stresstest uit te laten voeren en de door de accountant geadviseerde toekomstindicatoren in de stresstest te verwerken. De uitkomsten van deze stresstest met de raad te bespreken en strategische discussies met de raad te voeren of de uitkomst van deze stresstest een bredere kijk op de ratio van het weerstandsvermogen mogelijk maakt.
M 5 Motie Weerstandsvermogen en Stresstest.pdf
Stand van zaken:
De uitkomsten van de stresstest, behorende bij de jaarrekening 2011, zijn op 15 mei met de Auditcommissie besproken. De stresstest krijgt een vervolg bij de begroting 2013. 01-08-2012: Deze motie is uitgevoerd en afgehandeld.
Titel: M 6 Motie Functie Bestuursrapportage
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draagt het college op om: het bestuurlijk moment van de bestuursrapportage alleen te gebruiken voor bijsturing op de door de raad vastgestelde lopende begroting en financiele bijstelling van deze begroting.
M 6 Motie Functie Bestuursrapportage.pdf
Stand van zaken:
SBC 23-01-2012: Deze aanpassing is ondertussen via het portefeuillehoudersoverleg en het college in de auditcommissie besproken. Vervolgens is het definitieve raadsvoorstel in route gebracht. Deze motie is dus afgerond. Agendacommissie 31-01-2012: Motie is afgewikkeld. 01-08-2012: Deze motie is afgehandeld, maar staat nog steeds in de lijst van openstaande moties!
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 19 oktober 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 20 oktober 2011 10.00 uur tot dinsdag 2011 13.30 uur.