Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 708384
Aanvang-sluiting 08-11-2011 14:00 - 09-11-2011 23:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD voor de behandeling van de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015, die op dinsdag 08 november 2011 in de RAADZAAL van het STADHUIS aanvangt om 14.00 uur, en die op woensdag 9 november vanaf 14.00 wordt voortgezet.De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld met de opmerking van het CDA dat zij het raadsvoorstel voorbereidingskrediet Bioscoop missen.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de gemeenteraad, de collegecarrousel, het sprekersplein en de adviescommissie alsmede de notulen van de besloten kamer Nieuwe Dordtse Biesbosch van 11 oktober 2011 vast.

Stukken ter bespreking

4

Dinsdag 8 november 2011:

14.00 - 17.30 uur:

Algemene beschouwingen. Maximaal 15 minuten per fractie.
De genoemde spreektijd is exclusief interruptietijd. Er is een pauze van 15 minuten. 
Ca. 5 minuten extra per fractie om andere fracties te interrumperen.

Spreekvolgorde:
1. PvdA                                       
2. Beter Voor Dordt                                
3. GroenLinks
4. VVD  
                                                  
PAUZE (15 minuten)

5. ChristenUnie/SGP
6. CDA
7. D66
8. VSP

SCHORSING: 17.30 - 20.00 uur.

20.00 - 23.00 uur:

Beantwoording door het college. Maximaal 15 minuten per portefeuillehouder, exclusief eventuele reactie op moties e.d., exclusief interruptiedebat.

SCHORSING: 23.00 uur.

Woensdag 9 november 2011:

14.00 - 17.30 uur:

AFDOENING HAMERSTUKKEN EN STUKKEN TER KENNISNAME.

Tweede termijn fracties: reactie op woordvoeringen college en beschouwingen op andere fracties.

SCHORSING: 17.30 - 20.00 uur.

20.00 - 23.00 uur:

Vervolg tweede termijn fracties: reactie op woordvoeringen college en beschouwingen andere fracties. Eventueel reactie college op moties en amendementen.
Besluitvorming en stemming over begroting en over eventuele moties en amendementen.

min
Besluit

Er zijn 11 amendementen ingediend, waarbij de nummer A 2 (mw. Wemmers BVD heeft hierbij de vergaderzaal verlagen) en A 5 worden aangenomen; de nummers A 1, A 8 en A 9 (stemverklaring BVD, CDA em VVD en hoofdelijke stemming) worden verworpen. Bij nummer A 3 (stemverklaring BVD) staken de stemmen en vindt in de volgende raadsvergadering een nieuwe stemming plaats. De nummers A 4, A 6, A 7, A 10 en A 11 worden ingetrokken.

Vervolgens wordt de begroting na stemverklaringen van CU/SGP, D66, PvdA, VSP en GL aangenomen (vóór stemmen BVD, VVD, CDA en CU/SGP en tegen PvdA, GL, D66 en VSP).


Er zijn 33 (gewijzigde) moties ingediend.
Ingetrokken worden M 1, M 2, M 3, M 4, M 5, M 6, M 7, M 7B, M 10, M 13, M 14, M 15, M 16, M 17, M 18, M 19, M 19B, M 21, M 22 en M 23.
Aangenomen worden M 2B, M 4B (stemverklaring BVD), M 5B, M 10B (stemverklaring BVD), M 11, M 13B (stemverklaring BVD), M 20 en M 23 B
Verworpen worden M 8 (stemverklaring GL), M 9, M 12 (stemverklaring D66 en BVD), M 24 en M 25 (stemverklaring GL).


 

min
Amendement(en)
Titel: A 01 Amendement Andere invulling internationale samenwerking GroenLinks
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: 1. het totaal van de extensiveringsvoorstellen A35 en A37 te beperken tot de voorgestelde extensivering onder A35. 2. de extensivering onder A37 van € 45.000 te laten vervallen. 3. het wegvallende bedrag te dekken uit de vrijkomende middelen uit de voorziening Icesave. 4. de begroting 2012 en de meerjarenramingen hierop aan te passen.
A 1 GroenLinks amendement andere invulling int. samenwerking.pdf
Titel: A 02 Amendement Leerlingenvervoer CDA BVD
Status: Aangenomen
Indieners: Wijzigt de Begroting 2012 inclusief Meerjarenraming 2013-2015 als volgt: het bedrag van extensivering A14 gevonden dient te worden in versoberingsmaatregelen Leelingenvervoer en Schoolzwemmen gezamenlijk.
A 2 CDA BVD amendement Leerlingenvervoer.pdf
Titel: A 03 Amendement Speeltoestellen CDA
Status: Anders
Indieners: Wijzigt de Begroting 2012 inclusief Meerjarenraming 2013-2015 als volgt: schtapt uit de brede doorlichting voorstel 16 'Speeltoestellen'qua bedrag oplopend van € 32.000 in 2013 tot 36.000 in 2018, draagt het college op bij de begroting van 2013 hiervoor dekking te vinden (NB: bij dit amendement staakten de stemmen. In de middagraad van 29 november 2011 zal opnieuw gestemd worden)
A 3 CDA amendement Speeltoestellen.pdf
Titel: A 04 Amendement Mulderboetes D66
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit: - de extensiveringen Verhogen Opbrengst Mulderboetes te schrappen, - het bedrag € 25.000 ten laste te brengen van de beschikbare ruimte binnen het meerjarenperspectief 2012-2015, - de begroting hierop aan te passen
A 4 D66 amendement Mulderboetes.pdf
Titel: A 05 Amendement eenmalig uitstel rioolonderhoud D66
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: 1. het extensiveringsvoorstel om eenmalig € 32.000 uitstel rioolonderhoud te schrappen, 2. de begroting 2012 hierop aan te passen
A 5 D66 amendement eenmalig uitstel rioolonderhoud.pdf
Titel: A 06 Amendement bijdrage Kenniscentrum Mainport Rotterdam (KMR) D66
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit: 1. in 2012 te onderzoeken of de deelname aan het KMR bij de Drechtsteden onder arbeidsmarktbeleid onder te brengen is 2. de uitkomst van dit onderzoek bij de kadernota 2013 aan de raad te presenteren 3. in afwachting van de uitkomst van beslispunten 1 en 2 het in de begroting 2012 vanaf 2013 opgenomen extensiveringsvoorstel van € 10.000 aan het KMR te schrappen en de begroting 2012 hierop aan te passen
A 6 D66 amendement bijdrage Kenniscentrum Mainport Rotterdam.pdf
Titel: A 07 Amendement Gratis openbaar vervoer 65+ VSP
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - een voorstel voor te bereiden om tot verlenging van de voorziening gratis openbaar vervier 65+ per 1 januari 2012 over te gaan - in dit voorstel een eigen bijdrage van € 10 per pas op te nemen - uit te gaan van de ervaringscijfers met een kleine marge, te weten 15.000 aanvragen per jaar -de begroting vervolgens overeenkomstig aan te passen en voor dit project een bedrag van € 300.000 (15.000 x 20 euro) op te nemen - in het voorstel op te nemen dat met Arriva op basis van daadwerkelijk aangevraagde passen zal worden afgerekend
A 7 VSP amendement gratis openbaar vervoer 65+.pdf
Titel: A 08 Amendement Parkeren PvdA
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: - de voorgestelde intensivering niet ten laste van de concernmiddelen maar ten laste van de parkeerexploitatie te brengen - en besluit de begroting hierop aan te passen
A 8 PvdA amendement Parkeren.pdf
Titel: A 09 Amendement Bezuiniging Bibliotheek CU/SGP
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: - de begroting aan te passen op het schrappen van de bij de kadernota vastgestelde generieke korting van 2,5% op het subsidiebedrag bibliotheek - dekking hiervoor te vinden in o.a. de vrijkomende reservering "Landsbanki-tegoeden" en de komende jaren in het voordelig saldo van het meerjarenperspectief - en de begroting hierop aan te passen
A 9 CU SGP amendement bezuiniging bibliotheek.pdf
Titel: A 10 Amendement Griffie CDA
Status: Ingetrokken
Indieners: Wijzigt de begroting 2012 inclusief Meerjarenraming 2013-2015 als volgt: vermindert de lasten van produkt "Griffie" voor de jaren 2012 en daarna met het bedrag ten bedrage van de kosten van de 1FTE die beoogd was voor bovengenoemde activiteit
A 10 CDA amendement griffie.pdf
Titel: A 11 Amendement gratis OV ouderen BVD VSP
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit: 1. van de in de begroting opgenomen reservering van € 600.000 nu € 500.000 beschikbaar te stellen en 100.000 voorlopig gereserveerd te laten staan voor gratis openbaar vervoer voor ouderen en de begroting 2012 hierop aan te passen 2. het college op te dragen in overleg met Arriva te regelen dat het gratis openbaar vervoer voor ouderen per 1 januari 2012 wordt voortgezet, waarbij zij zich ook inzetten voor maximaal het bedrag genoemd onder 1 en vóór 31 december 2011 de uitkomst van de onderhandelingen over de hoogte van het bedrag aan de raad mee te delen 3. het college uiterlijk bij de kadernota 2013 te laten rapporteren over de mogelijkheden van het gratis OV voor een vast en beduidend lager bedrag
A 11 BVD VSP amendement gratis OV Ouderen.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 01 Motie Parkeren PvdA
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit: de voorgestelde intensivering niet ten laste van de concernmiddelen maar ten laste van de parkeerexploitatie te brengen
M 1 PvdA motie parkeren.pdf
Titel: M 02 Motie Stapeling bezuinigingen PvdA
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - scherp te letten op de stapeling van bezuinigingseffecten en de maatschappelijk gevolgen hiervan op gtote groepen in de samenleving - maximale inzet in de netwerken van de regio provincie, VNG en rijk om de effecten van stapeling op de lagere inkomens zoveel mogelijk te beperken - de raad te informeren over deze inspanningen, de resultaten ervan en de maatregelen die het college zelf ter zake neemt
M 2 PvdA motie stapeling bezuinigingen.pdf
Titel: M 02b Motie Stapeling bezuinigingen PvdA
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: - scherp te letten op de stapeling van bezuinigingseffecten en de maatschappelijk gevolgen hiervan op gtote groepen in de samenleving - maximale inzet in de netwerken van de regio provincie, VNG en rijk om de effecten van stapeling op de lagere inkomens zoveel mogelijk te beperken - de raad te informeren over deze inspanningen, en de resultaten ervan - de raad te betrekken bij de maatregelen die het college overweegt te gaan nemen
M 2b PvdA motie stapeling bezuinigingen.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Deze motie is afgehandeld: Gebeurt in de praktijk (zie de lopende processen).
Titel: M 03 Motie Muziek maakt Slim GL PvdA CU/SGP D66 VSP
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: - voor de kadernota 2013 een beleidsinitiatief terzake aan de raad voor te leggen, gericht op de start van een experiment op één of enkele scholen voor primair onderwijs, bij aanvang van het schooljaar 2012-2013 - hierbij de organisaties voor het primair onderwijs en voor culturele educatie te betrekken
M 3 GL PvdA CUSGP D66 VSP motie Muziek maakt slim.pdf
Titel: M 04 Motie Hunk GL PvdA CU/SGP D66 VSP
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: - voor de kadernota 2013 een aanpak langs de voornoemde denksnoeren aan de raad voor te leggen
M 4 GL PvdA CUSGP D66 VSP motie Hunk.pdf
Titel: M 04b Motie Hunk GL PvdA CU/SGP D66 VSP
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draagt het college op : voor kadernota 2013 een aanpak langs de voornoemde denksnoeren aan de raad voor te leggen
M 4b GL PvdA CUSGP D66 VSP motie Hunk.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: De motie is afgehandeld met Raadsvoorstel (door)startnotitie Levendige Binnenstad - behandeld in de raad van 29 mei 2012.
Titel: M 05 Motie Belastingvrije Vrijwilligersvergoeding BVD
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: verzoekt het college: - een voorstel uit te werken op welke wijze organisaties kunnen worden geactiveerd om over te gaan tot het verstrekken van een belastingvrije vrijwilligersvergoeding zonder dat dit ten koste gaat van de evt. subsidieverstrekking van de betreffende organisatie - dit voorstel aan te leveren voor de agendacommissie van december 2011 zodat dit onderwerp voor een commissievergadering in januari 2012 geagendeerd kan worden
M 5 BVD motie Belastingvrije vrijwilligersvergoeding.pdf
Titel: M 05b Motie Belastingvrije Vrijwilligersvergoeding BVD
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: verzoekt het college: - een voorstel uit te werken op welke wijze organisaties worden geactiveerd om over te gaan tot het verstrekken van een belastingvrije vrijwilligersvergoeding zonder dat dit ten koste gaat van de evt. subsidieverstrekking van de betreffende organisatie - dit voorstel aan te leveren voor de agendacommissie van december 2011 zodat dit onderwerp voor een commissievergadering in januari 2012 geagendeerd kan worden
M 5b motie belastingvrije vrijwilligersvergoeding.pdf
Stand van zaken:
Op basis van de raadsinformatiebrief over afhandeling motie "Belastingvrije vrijwilligersvergoeding" (843899) en met name de toelichting daarop door de wethouder tijdens de adviescommissie van 28 augustus 2012 besluit de raad de motie als voldoende afgehandeld te beschouwen. 01-08-2012: De motie is afgehandeld met RAADSINFORMATIE inzake afhandeling motie "Belastingvrije vrijwilligersvergoeding" van 8 mei.
Titel: M 06 Motie Onderzoek Duurzaamheidslening BVD
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op om binnen de transformatie duurzaamheid: •Te onderzoeken of het aanbieden van leningen op basis van een revolverend fonds particuliere woningbezitters in Dordrecht zal stimuleren tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen •In het onderzoek tenminste de volgende zaken een plek te geven c.q. als aandachtspunt mee te nemen: o Een overzicht van de meest aantrekkelijke en/of passende maatregelen tot energiebesparing en duurzame energieopwekking voor de Dordtse particuliere woningvoorraad o Een zachte lening hoeft niet per definitie de kosten van een investering volledig te dekken maar moet wel duidelijk als stimulerende maatregel dienen o Meerdere mogelijkheden van maximum leenbedragen te benoemen, in relatie tot de kosten van te nemen maatregelen in/aan een woning en de ‘terugverdientijd’ o De plafonds in leenbedragen te benoemen waarbij op verantwoorde wijze met een onderhandse akte kan worden volstaan o Of de Dordtse Energie Corporatie een rol van betekenis kan spelen bij verduurzamen van (de energievoorziening in) de particuliere woningvoorraad o Mogelijkheden en daaraan verbonden voordelen van een collectieve inkoop van duurzaamheidsverbeterende materialen en bijbehorende diensten ter installatie •Leenmogelijkheden te onderzoeken waarbij het kostenaspect voor de gemeente als proportioneel gelet op de doelstelling én voor de kredietontvanger als aantrekkelijk kan worden bestempeld •De onderzoeksresultaten en het bijbehorend voorstel uiterlijk op 1 mei 2012 aan de raad aan te bieden
M 6 BVD motie onderzoek duurzaamheidslening.pdf
Titel: M 07 Motie Ondernemersloket BVD
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: verzoekt het college om: - zo snel mogelijk over te gaan tot het invoeren van een relatiebeheer- en acquisitievolgsysteem (liefst per 1 januari 2012) - de output van het relatiebeheer- en acquisitievolgsysteem periodiek te rapporteren aan de gemeenteraad via een (vertrouwelijke) raadsinformatiebrief - de kosten hiervan te dekken door de voorgestelde extensivering op het budget van het Ondernemersloket terug te draaien
Titel: M 07b Motie Ondernemersloket BVD
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college om: -onderzoek te doen naar de mogelijkheden en de kosten van het invoeren van een relatiebeheer- en acquisitiesysteem - de raad hier zo snel mogelijk over te informeren (voor 1 februari 2012)
M 7b BVD motie ondernemersloket.pdf
Titel: M 08 Motie Adoptie Europese week van de mobiliteit 2012 GroenLinks
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het College dit voorstel te faciliteren.
M 8 GL motie adoptie Europese week van de mobiliteit 2012.pdf
Titel: M 09 Motie Stimuleren Stadslandbouw GroenLinks
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: verzoekt het College: - om voor 1 juli 2012 een perceel grond aan te wijzen dat kan worden ingezet ten behoeve van (een vorm van) stadslandbouw - een protocol van voorwaarden te presenteren waaraan een project moet voldoen
M 9 GL motie stimuleren stadslandbouw.pdf
Titel: M 10 Portfolioplan Duurzaamheid GL PvdA CU/SGP D66 VSP
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: de mogelijkheden en randvoorwaarden (maximum te lenen bedrag) te onderzoeken om te komen tot een revolverend fonds gericht op het stimuleren van particuliere initiatieven die de leefomgecing verduurzamen, en de uitkomsten van het onderzoek uiterlijk bij de kadernota 2013 naar de raad te sturen
M 10 GL PvdA CU SGP D66 VSP motie verduurzamen leefomgeving.pdf
Titel: M 10b Motie Duurzaamheid
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: - in de toegezegde notitie expliciet een paragraaf op te nemen in het kader van Duurzaamheid - om daarmee mogelijk te maken dat investeren in Duurzaamheidsmaatregelen ook valt onder verbetering particulier woningbezit
M 10b GL PvdA CU SGP D66 VSP motie Duurzaamheid.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Deze motie is inmiddels in overleg met wethouder Reynvaan en wethouder Wagemakers verwerkt in de nieuwe nota Particuliere woningvoorraad en de bijbehorende verordening voor financiële ondersteuning bij grootschalig achterstallig onderhoud. Het college heeft met beide inmiddels ingestemd en de nota is aan de raad aangeboden. De verwachting is dat de behandeling in de raad dit najaar plaats zal vinden. Stand van zaken per 4 december 2012: Aan de motie is geheel tegemoet gekomen door verwerking in de nieuwe nota Particuliere woningvoorraad (Casco op Orde). Afrondende besluitvorming over deze nota heeft niet plaatsgevonden; over de paragraaf Duurzaamheid bestond geen discussie. Overeenkomstig planning volgt in het derde kwartaal van 2013 een nieuwe aangescherpte nota waarin een paragraaf Duurzaamheid logischerwijs wordt meegenomen. Overigens kan in dit verband nog worden opgemerkt dat voor de “gewone particuliere woningvoorraad” de ECD duurzame activiteiten zal stimuleren in samenwerking met het bewonersloket. Stand van zaken per 12 maart 2013: De agendacommissie besluit de motie als afgehandeld te beschouwen.
Titel: M 11 Motie Kortparkeerplaatsen VVD
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: verzoekt het college: - te onderzoeken of de kortparkeerplaatsen in het centrum in de avonduren gebruikt kunnen worden door parkeervergunninghouders in de buurt tussen 19.00 en 9.30 uur, uitgezonderd donderdagavond -de raad hierover in het eerste kwartaal van 2012 te rapporteren
M 11 VVD motie kortparkeerplaatsen.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Hierover is afgesproken dat deze motie betrokken wordt in de evaluatie van het verkeersstructuurplan Centrum die momenteel loopt, daarnaast zijn er net voor het zomerreces verhelderingvragen gesteld door raadslid Koene die momenteel uitgewerkt worden voor beantwoording. Stand van zaken per 4 december 2012: Op 27-11-2012 heeft besluitvorming over verzending RIB (899808) plaatsgevonden. Stand van zaken per 8-01-2013: de agendacommissie besloot de raadsinformatiebrief onvoldoende antwoord geeft op de gestelde vragen. Er dient een nieuwe brief te komen waarin de 'waarom' vraag expliciet wordt beantwoord. NB: in afwachting van input van Irene Koene! Per 1 juni 2013: In het raadsvoorstel bij het verkeersstructuurplan zal verdere beantwoording plaatsvinden. Dit structuurplan wordt na verwacht voor het zomerreces behandeld in de raad. De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
Titel: M 12 Motie Groenonderhoud bedrijventerreinen VVD
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: - te zorgen voor degelijk groenonderhoud van de bedrijventerreinen waar dit te wensen overlaat, ten behoeve van de benodigde beeldkwaliteit daarvan.
m 12 VVD motie groenonderhoud bedrijventerreinen.pdf
Titel: M 13 Motie vrijstelling OZB voor startende ondernemers VVD
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: verzoekt het college: - startende ondernemers de eerste 5 jaar vrijstelling van OZB te verlenen - te onderzoeken welke financiële consequenties er gemoeid zijn met het vrijstellen van OZB aan startende ondernemers - welke effecten het vrijstellen van OZB aan startende ondernemers zal hebben op de economie en de werkgelegenheid -de raad hierover in het eerste kwartaal van 2012 te informeren
M 13 VVD motie vrijstelling ozb startende ondernemers .pdf
Titel: M 13b Motie vrijstelling OZB voor startende ondernemers VVD
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: verzoekt het college: - te onderzoeken welke financiële consequenties er gemoeid zijn met het vrijstellen van OZB aan startende ondernemers - welke effecten het vrijstellen van OZB aan startende ondernemers zal hebben op de economie en de werkgelegenheid - de raad hierover in het eerste kwartaal van 2012 te informeren zodat de raad het debat kan voeren om startende ondernemers de eerst 5 jaar vrijstelling van OZB te verlenen
M 13b motie vrijstelling ozb startende ondernemers.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Dit is in eerste aanleg behandeld tijdens de Kadernota 2013 en daarbij is afgesproken dat we eerst de effecten/ resultaten in Den Haag afwachten, voordat SO hierin een voorstel doet. De vrijstellingsmogelijkheid voor startende ondernemers is per 1 januari 2012 ingevoerd. Kortom, evaluatie volgt waarschijnlijk begin volgend jaar. Op basis daarvan komen we terug bij de raad. Stand van zaken per 4 december 2012: Zie stand van zaken per 01-08-2012: naar verwachting volgt info voor 01-04-2013. Per 1 juni 2013: RIb is gereed en wacht op agendering na akkoord portefeuillehouder Per 20 februari 2014: het resultaat van het onderzoek biedt dermate weinig aanknopingspunten dat de voorgestelde rib na overleg met de portefeuillehouder niet geagendeerd zal worden. Motie kan dus middels een rib afgehandeld worden. November 2014: stand ongewijzigd. Motie als afgehandeld beschouwen.
Titel: M 14 Motie Nulmeting Prostitutie CU/SGP PvdA
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - een nulmeting te houden inzake prostitutie in Dordrecht in de ruimste zin des woords (ook de clandestiene sector, dames die onder een ander voorwendsel zich prostitueren) - de gemeenteraad te rapporteren of er op basis van die meting- waarbij ook onderzocht wordt of binnen de Dordtse prostitutie sprake is van vrouwenhandel, dwang en andere vormen van aanverwante criminaliteit- beleid nodig en mogelijk is aan te sluiten op bestaande uitstapprogramma's.
M 14 CU SGP PvdA motie nulmeting prostitutiebeleid.pdf
Titel: M 15 Motie Herbestemming Berckepoort/Munt en Bibelot voor jongeren CU SGP PvdA VSP GL D66
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: -dat op basis van benchmarketing, best practises, betrokkenheid van deskundigen uit de stad en ambtelijke creativiteit het college onderzoekt hoe de Berckepoort en Bibelot herbestemd kunnen worden naar publiekstrekkers voor de doelgroep jongeren (10 tot 25 jaar)rond het thema historie, educatie en erfgoed; waarbij het college ten minste 1 sluitende businesscase presenteert. Presentatie van het onderzoek verwacht de raad vóór de kadernota van 2013.
M 15 CU SGP PvdA GL D66 VSP motie herbestemming Berckepoort Munt en Bibelot.pdf
Titel: M 16 Motie Integrale benadering fietsbeleid CU SGP
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - Vanaf heden beleidsvoorstellen te toetsen op integraliteit voor wat betreft het fietsbeleid; - En dit in het beleidsvoorstel in een aparte paragraaf te vermelden;
M 16 CU SGP motie integrale benadering fietsbeleid.pdf
Titel: M 17 Motie Onderzoek Kloostertuin Cu SGP BVD
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - Een onderzoek te verrichten op basis van goede voorbeelden van andere functionerende, openbare kloostertuinen in binnen- en buitenland (zoals Mariaplaats Utrecht), - Daarbij gebruik te maken van de betrokkenheid van deskundigen uit de stad, bewoners, betrokkenen, gebruikers (Statenschool) en ambtelijke creativiteit -Daarbij in acht te nemen dat de Kloostertuin een functie vervult als speelruimte voor kinderen van de Statenschool en buurtkinderen -De raad verwacht een drietal varianten, waarvan tenminste één variant is een kloostertuin/ kruidentuin aan te brengen -Uiterlijk 15 april 2012 de onderzoeksresultaten aan de raad te presenteren
M 17 CU SGP BVD motie onderzoek Kloostertuin.pdf
Titel: M 18 Motie Bezuiniging bibliotheek CU SGP
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: - De begroting aan te passen op het schrappen van de bij de Kadernota vastgestelde generieke korting van 2,5% op het subsidiebedrag biblotheek; - Dekking hiervoor te vinden in o.a.de vrijkomende reservering ‘Landsbanki-tegoeden’ en de komende jaren in het voordelig saldo van de begroting;
M 18 CU SGP motie bezuiniging bibliotheek.pdf
Titel: M 19 Motie Starterslening CU SGP
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: de financiële haalbaarheid van het beschikbaar maken van zo’n Starterslening te onderzoeken en de voorwaarden waaronder zij aangeboden kan worden
M 19 CUSGP motie starterslening.pdf
Titel: M 19b Motie Starterslening CU SGP
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: de financiële haalbaarheid en de effecten op de woningmarkt van het beschikbaar maken van zo’n Starterslening te onderzoeken en de voorwaarden waaronder de starterslening aangeboden kan worden
M 19b CU SGP motie starterslening.pdf
Titel: M 20 Motie Buslijn 1
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Draagt het college op om: -te onderzoeken of het "Flex Overschie" initiatief op een "Dordtse wijze" toepasbaar is als alternatief voor buslijn 1 en mogelijk ook op andere manieren toepasbaar is in de stad - de gemeenteraad hierover uiterlijk 1 februari 2012 te informeren en/of een voorstel te doen aan de raad
M 20 CDA motie buslijn 1.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Het plan van aanpak is nagenoeg gereed, alsmede het voorstel aan het college en de raad. Op 23 augustus 2012 is er een bijeenkomst gepland waar een samenwerkingsovereenkomst wordt getekend. Daarna gaat het voorstel en daarmee de beantwoording van motie M20 de routing in. Stand van zaken per 4 december 2012: B&W hebben op 30 oktober jl. het voorstel aangehouden. Nieuw voorstel moet nog volgen. de motie is afgedaan in RIB Businesscase Flex Dordrecht (RIS 1021962), welke in de raad van 9 april 2013 voor kennisgeving is aangenomen.
Titel: M 21 Motie Recreatief zwemmen CDA
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op om: -in het eerste kwartaal van 2012 een voorstel aan de raad te presenteren voor verruimde openstelling van het zwembad voor recreatief zwemmen -hierbij adequaat in te spelen op de behoefte qua openingstijden en het soort bad
M 21 CDA motie recreatief zwemmen.pdf
Titel: M 22 Motie Routekaart GL PvdA CU SGP D66 VSP
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: draagt het college op: - de huidige stand van zaken en mogelijkheden in beeld te brengen, - om te komen tot het opstellen van een routekaart, waarin de integrale aanpak om de doelstelling 2050 te behalen duidelijk wordt waardoor de raad in staat wordt gesteld jaarlijks de stand van zaken te meten en het debat kan voeren om de doelstelling te bespoedigen;
M 22 GL PvdA CU SGP D66 VSP motie routekaart.pdf
Titel: M 23 Motie Takendiscussie
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op de raad in het 1e kwartaal 2013 tijdig te voorzien van benodigde informatie , zodat de voorgestelde takendiscussie vóór de behandeling van de Kadernota 2013 kan worden gevoerd
M 23 D66 motie takendiscussie.pdf
Titel: M 23b Motie Takendiscussie-2 D66
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Spreekt uit een takendiscussie te willen voeren, gericht op een aantal programma's van de gemeente met als uitkomst de omvang en kwaliteit van de taken die de gemeente blijft uitvoeren, welke daarvan worden uitbesteed of afgestoten naar andere instanties en welke komen te vervallen; Te beginnen bij Maatschappelijke Voorzieningen, gevolgd door Milieu & Duurzaamheid
M 23b D66 motie takendiscussie-2.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Wordt meegenomen bij de begroting 2013. Afronding (kern)takendiscussie De werkgroep (kern)takendiscussie heeft dinsdag 17 oktober 2012 -na overleg met de fractievoorzitters- moeten constateren dat geen draagvlak meer bestaat voor het voeren van een (kern)takendiscussie door raads- en commissieleden. Daarmee beschouwt de werkgroep haar opdracht als afgehandeld. De werkgroep heeft een brief verzonden aan de raads- en commissieleden over de afsluiting van de (kern)takendiscussie. De brief wordt voor kennisneming geagendeerd op de lijst van ingekomen stukken van de raad op 13 november 2012.
Titel: M 24 Motie Buslijn 1 VSP
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college in de onderhandelingen met de Provincie en Open Vervoerders waaronder Arriva al het mogelijke te doen om in de contracten op te laten nemen dat bij elke zorgvoorziening in Dordrecht in een blijvende bushalte zal worden voorzien.
M 24 VSP buslijn 1.pdf
Titel: M 25 Motie Kerstbal BVD
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt de griffie een voorstel uit te werken: • Waarin de oprichting van deze boom wordt benut voor persoonlijk contact met de inwoners • Waarin mogelijkheden voor een feestelijk samenzijn met de stad à la Raad op Straat zijn opgenomen. • Dat geagendeerd kan worden in de vergadering van het presidium van 24 november 2011.
M 25 BVD motie kerstbal.pdf

Hamerstukken

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel. Er is een stemverklaring van BVD.

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

7

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 3 november 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 4 november 2011 10.00 uur tot dinsdag 8 november 2011 13.30 uur.