Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 708381
Aanvang-sluiting 29-11-2011 14:00 - 29-11-2011 23:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 29 november 2011 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
Wethouder Wagemakers doet een mededeling met betrekking tot agendapunt 11.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raad, de collegecarrousel en van de adviescommissie van 15 november 2011 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De heren Van Dongen, Klous en Verhoeve worden bij acclamatie benoemd tot kamervoorzitter.

Hamerstukken

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.
De heer Van Wensen (BVD) is hierbij niet aanwezig.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Er is een stemverklaring van de fractie van BVD, waarbij de fractie van de VVD zich aansluit.

8

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

9

10

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Er is een stemverklaring van de fractie van BVD.

11

min
Besluit

De raad heeft geen wensen en/of bedenkingen en stemt unaniem in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Er zijn stemverklaringen van de fracties van BVD en VVD.


 

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie CDA Speeltoestellen
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: draagt het college op: - voorstel 16 uit de brede doorlichting 'Speeltoestellen' qua bedrag oplopend van € 32.000 in 2013 tot € 36.000 in 2018 te schrappen; - de begroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015 voor zover nodig hierop aan te passen; - bij de begroting van 2013 hiervoor dekking te vinden
Motie CDA Speeltoestellen.pdf
Stand van zaken:
Raad 15-05-2012: De raad stemt unaniem in met het voorstel 'vaststelling startnotitie Speelruimtebeleid'en besluit dat de motie 'speeltoestellen' van de fractie van het CDA van 29 november 2011 hiermee voldoende is afgehandeld.

Stukken ter kennisname

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

16

min
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

De drie geagendeerde bespreekpunten betreffen hetzelfde onderwerp en worden gezamenlijk behandeld.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 24 november 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 25 november 2011 10.00 uur tot dinsdag 29 november 2011 13.30 uur.