Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 708378
Aanvang-sluiting 20-12-2011 14:00 - 20-12-2011 23:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 20 december 2011 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De fractie van GroenLinks dient een motie vreemd aan de orde van dag in over de maximum snelheid van 130 km per uur. De motie wordt behandeld nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld.
De fractie van BVD verzoekt agendapunt 28 als hamerstuk te behandelen en op een later moment de discussie in de Adviescommissie te voeren. Het voorstel wordt gesteund door de fracties van VVD, CDA en WEK. Vervolgens wordt het stuk meteen als hamerstuk aangenomen. Stemverklaringen volgen bij de hamerstukken.
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven bestaat uit de heren Van Dongen (voorzitter), Pols en Staat. De commissie verklaart dat er geen beletselen zijn voor de beëdiging van beide raadsleden.

3

4

min
Besluit

Er wordt afscheid genomen van mevrouw Van Wenum.

5

min
Besluit

De heer Heijkoop legt de eed af.

6

min
Besluit
Er zijn mededelingen van de voorzitter, de wethouders Sleeking en Mos en van mevrouw Koene (VVD).

7

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de adviescommissie van 22 november 2011, alsmede de besloten notulen van de presentatie over parkeerexploitatie van die datum vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

8

min
Besluit

Mevrouw Van den Bergh wordt bij acclamatie benoemd tot plv. lid van de Drechtraad en de heer Heijkoop tot lid van de Agendacommissie en de Drechtraad en plv. lid van het Presidium.

9

min
Besluit

Mevrouw Kensenhuis wordt bij acclamatie benoemd tot lid van het Presdium en de Drechtraad en tot plv. lid van de Agendacommissie en de Auditcommissie.
Mevrouw Witsen Elias wordt bij acclamatie benoemd tot lid van de Agendacommissie en de Auditcommissie en tot plv. lid van eht Presidium en de Drechtraad.
Er is een stemverklaring van de fractie van BVD.

Hamerstukken

10

min
Besluit

Via schriftelijke raadpleging Agendacommissie geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 december 2011.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

11

min
Besluit

Via schriftelijke raadpleging Agendacommissie geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 december 2011.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

14

min
Besluit

Via schriftelijke raadpleging Agendacommissie geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 december 2011.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

15

min
Besluit

De raad stemt met uitzondering van de fractie van CU/SGP in met het voorstel.
Er is een stemverklaring van de fractie van de CU/SGP.

16

min
Besluit

Via schriftelijke raadpleging Agendacommissie geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 december 2011.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

17

min
Besluit

Via schriftelijke raadpleging Agendacommissie geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 december 2011.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

18

min
Besluit

Via schriftelijke raadpleging Agendacommissie geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 december 2011.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

19

min
Besluit

Via schriftelijke raadpleging Agendacommissie geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 december 2011.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

20

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel en benoemt de voorgestelde leden.

Stukken ter kennisname

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

24

min
Besluit

Via schriftelijke raadpleging Agendacommissie geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 december 2011.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Er worden 2 moties ingediend; beide worden verworpen.

min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie 1 Gratis Openbaar vervoer VSP PvdA CU/SGP GL
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: 1. te onderzoeken op welke wijze de overblijvende middelen binnen dit project kunnen worden aangewend voor mensen die in Dordrecht een inkomen hebben dat zich onder de vastgestelde armoede grens bevindt. 2. hierover vóór 1 maart 2012 aan de raad te rapporteren, zodat vóór het tweede kwartaal door de raad kan worden besloten of deze groep aan de doelgroep wordt toegevoegd.
M 1 Motie Gratis Openbaar Vervoer.pdf
Titel: M 2 Motie 2 Zorgvoorzieningen met ov bereikbaar D66
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: 1. te onderzoeken, aanvullend op motie 20 november 2011, op welke wijze de genoemde voorzieningen, Essenhof of maar ook Albert Schweitzerziekenhuis, lokatie Amstelwijck, per ov bereikbaar kunnen zijn en blijven. 2. Hierover voor 1 februari 2012 aan de raad te rapporteren en/of voorstel voor te leggen
M 2 Motie 2 Zorgvoorzieningen per OV bereikbaar.pdf

25

Deze twee bespreekpunten betreffen hetzelfde onderwerp en worden gezamenlijk behandeld.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

Deze twee bespreekpunten betreffen hetzelfde onderwerp en worden gezamenlijk behandeld.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel. De inhoudelijke bespreking zal op een later moment in de Adviescommissie plaatsvinden.
Er zijn stemverklaringen tegen het voorstel van de fracties van de PvdA, D66, VSP en GroenLinks.

29

min
Besluit

De motie wordt verworpen.

min
Motie(s)
Titel: M 3 Motie 3 Tegen verhoging max. snelheid van 130 km/uur
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het College: _zich naar de Minister uit te spreken tegen de verhoging van de maximum snelheid in het algemeen _zich nadrukkelijk uit te spreken tegen de verhoging van de maximum snelheid op het eiland van Dordrecht en meer specifiek op de A16 ter hoogte van de Wielwijk in Dordrecht. _ zich in het algemeen uit te spreken tegen het verhogen van de maximum snelheid in de nabijheid van woonkernen van (grote) steden
M 3 Motie 3 Maximum snelheid.pdf
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 15 december 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 16 december 2011 10.00 uur tot dinsdag 20 december 2011 13.30 uur.