Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 708367
Aanvang-sluiting 17-01-2012 20:30 - 17-01-2012 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 17 januari 2012 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames van Dongen, De Smoker, Koene, Witsen Elias en Van Hall (griffier) en de heren Seme, Van Verk, Karapinar, Tazelaar, Staat en Brok (voorzitter). De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


Mevrouw Van Dongen vraagt naar de reden van het niet beschikbaar zijn van de stukken voor de agendacommissie op het RIS tot maandag. De griffier geeft aan dat dit een technische reden had. Het systeem is bijzonder complex en wanneer je niet op alle geëigende plaatsen een vinkje zet, is de agenda er wel, maar is deze niet zichtbaar. Excuses voor het ongemak.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt vastgesteld waarbij mevrouw Van Dongen aantekent dat bij het besluit over het vasthouden aan één woordvoerder bij de stukken over kinderopvang zij een minderheidsstandpunt heeft ingenomen. Hiervan wordt hierbij notitie gemaakt.

4

- Het stuk over ROM-D/Noordoevers en de RIB over dit onderwerp vindt u als nagekomen stuk achter de concept agenda van 24 januari 2012.

- De memo over de presentatie Parkschap Nationaal Park de Biesbosch treft u ook achter de concept agenda aan.

min
Besluit

De collegecarrousel en de hamerraad worden voorgezeten door tweede plv. voorzitter van de raad, de heer Lagendijk, bijgestaan door plv. griffier de heer 't Lam. Er is geen behoefte aan een presentatie van de plannen voor de nieuwe website. De agendacommissie had de vorige presentatie onvoldoende het gevoel dat de projectleider helderheid heeft over de positie van de raad als hoogste orgaan van de gemeente. Daarmee komt ook de zichtbaarheid van de raad op de startpagina van de gemeente onvoldoende tot zijn recht. De voorzitter en de griffier worden gevraagd de projectleider hier in een persoonlijk onderhoud op te wijzen.


De agendacommissie hecht aan de aanwezigheid van wethouder Sleeking bij de behandeling van een majeur onderwerp als de ROM-D/Noordoevers en besluit daarom de agendering van de stukken m.b.t. de bestemmingsplannen Wielwijk en Dubbeldam te verplaatsen naar 14 februari 2012. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.


Mevrouw De Smoker maakt zich zorgen over de ophoping van stukken uit de portefeuille van wethouder Sleeking en stelt voor een extra commissievergadering in te voegen op 31 januari 2012 in de avond. De agendacommissie deelt deze zorg en besluit daarom drie onderwerpen welke minder publieke belangstelling (insprekers) hebben te agenderen voor de avond van 31 januari a.s. Mocht de Middagraad toch in de avond doorlopen dan schuiven deze punten door naar een ingelaste avond. De griffier zal deze avond in overleg met de voorzitter en de heer Sleeking prikken en de agendacommissie van agenda en datum op 18 januari a.s. per mail in kennis stellen.

5

Op de concept agenda staan verschillende stukken van portefeuillehouder Sleeking. 
U wordt gevraagd een keuze te maken uit de stukken die voor deze avond geagendeerd zullen worden.

min
Besluit

De agendacommissie besluit de bestemmingsplannen Wielwijk en Dubbeldam, welke van de agenda van 24 januari 2012 zijn verwijderd, hier te agenderen. Voor de bespreking van alle punten rondom de APV wordt besloten twee blokken in te ruimen. Ook de Raadsinformatiebrief Arbeidsmigranten krijgt twee blokken op deze agenda, zoals al eerder was besproken i.v.m. de presentatie door externen.


Voor het overige wordt de griffier gevraagd een nieuwe concept-agenda te maken rekening houdend met alle onderwerpen waarover de agendacommissie heeft aangegeven te willen spreken. Deze agenda wordt 31 januari a.s. in de agendacommissie vastgesteld.

6

min
Besluit

De agendacommissie staat unaniem positief tegenover deze uitnodiging. Aangezien er zorg blijft over de opkomst bij werkbezoeken (dit werkbezoek is in 2011 genanuleerd aangezien er onvoldoende raads- en commissieleden zich hadden opgegegeven), wordt de griffie gevraagd de aanmelding te monitoren. Het werkbezoek dient plaats te vinden op een woensdag of een donderdag. De datum wordt via de donderdagbrief gecommuniceerd en er dienen zich minimaal 9 raadsleden, één van elke fractie, op te geven voor dit werkbezoek om het door te laten gaan.

 

7

min
Besluit

Mevrouw De Smoker heeft grote zorg om de concept-agenda voor de Drechtstedendinsdag van 7 februari a.s. Waarom wordt het reguliere tijdschema losgelaten? De voorzitter geeft aan dat hij heeft gepleit voor een technische presentatie van de achtergrond voor de opiniërende behandeling. Hiermee kan iedereen instemmen maar de agendacommissie deelt unaniem haar zorg over deze agenda. De griffier wordt gevraagd aan de plv. voorzitter en de griffiers van de agendacommissie te laten weten dat de Dordtse raad hecht aan het reguliere tijdschema, dinder van 18.00 - 19.00 uur, vervolgens fractieoverleg en opening, om 19.45 uur de technische presentatie en vervolgens een opniërende behandeling. De avond kan dan eventueel worden afgesloten met hamerstukken, verslagen, ingekomen stukken, etc. Na overleg met wethouder Van de Burgt blijkt er geen enkele aanleiding voor agendering van sociale onderwerpen midden in de ROM-D bespreking, deze kunnen dan ook in februari vervallen. De griffier zal dit vanavond nog laten weten en mevrouw Koene, de heer Van Verk en onze voorzitter zullen dit verzoek van Dordrecht vervolgens mondeling toelichten in de agendacommissie van de regio.


De heer Staat vraagt naar de informatie rondom prostitutiebeleid n.a.v. de motie. De voorzitter geeft aan dat een Raadsinformatiebrief hierover vorige week is behandeld in het college en vervolgens aan de griffie is verzonden. Deze komt daarom komende week op de Lijst Ingekomen Stukken van de raad.


De heer Karapinar vraagt naar de stand van zaken rondom het portfolio Duurzaamheid. De griffier vraagt dit na. Ook is hij benieuwd naar de stand van zaken rondom de afvalambitie. De griffier meldt dat hierover vrijdag jl. een Raadsinformatiebrief met een tussen-stand van zaken is binnen gekomen. Ook deze brief staat komende week op de Lijst Ingekomen Stukken van de raad.


Tot slot meldt de griffier dat er een verzoek is binnengekomen van een 4/5 HAVO-klas van het Insula College om met raadsleden in gesprek te gaan over duurzaamheid op 22 maart a.s. van 10.30-12.10 uur. De agendacommissie verzoekt de griffier ook dit verzoek op te nemen in de donderdagbrief zodat raadsleden zich hiervoor bij de griffie kunnen aanmelden.


Met deze afspraak sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn constructieve inbreng.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall