Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 708356
Aanvang-sluiting 20-12-2011 17:00 - 20-12-2011 18:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 20 december 2011 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, aanvang na afloop van de gemeenteraad.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Van Dongen, De Smoker, Koene, Ruisch, Kensenhuis en Van Hall (griffier) en de heren Heijkoop, Van Verk, Hoogerduijn, Tazelaar en Brok (voorzitter). Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.


N.a.v. deze lijst meldt de griffier dat (rekeninghoudend met de agenda van de voorzitter als portefeuillehouder) de thema-avond over 'De toekomst van Dordrecht in de Drechtsteden' zal plaatsvinden op woensdag 1 februari 2012 vanaf 20.30 uur.


Eveneens n.a.v. de besluitenlijst meldt de griffier dat de heer Soy heeft laten weten toch niet bedoeld te hebben dat hij zitting wil nemen in de Auditcommissie van de Drechtsteden. Deze vacature zal nu aan de orde komen in de Dordtse Auditcommissie om te bepalen wie de nieuwe afgevaardigde vanuit Dordrecht wordt.

4

min
Besluit

De raadsvergadering begint zoals gebruikelijk om 14.00 uur met de speech van de voorzitter en de speech van de nestor. De nestor ontvangt hiervoor nog graag input van alle fracties, zoals in het presidium afgesproken. Vervolgens zijn er hamerstukken en ter kennisname stukken en wordt de vergadering gesloten. Om 18.00 uur zal er worden gegeten met de Drechtsteden, om 19.00 uur is er regiofractieoverleg en vanaf 19.30 uur vindt de vergadering van de Drechtraad plaats welke in het teken staat van algemene beschouwingen (meer informatie op het RIS).

5

min
Besluit

De agenda van de adviescommissie bevat de volgende onderdelen: de RIB over de bouw van de Moskee, de agendacommissie, de stukken over kinderopvang en aanverwante onderwerpen (drie blokken), vervolgbijeenkomst parkeren in de 19e eeuwse schil (twee blokken), de RIB over ervaringen met coffeshops, de commissiebehandeling van de Startnotitie Transitie extramurale begeleiding Drechtsteden en de Auditcommissie (twee blokken).


De agendacommissie herhaalt nog eens dat zij hechten aan nakoming van de afspraak dat er per kamer één woordvoerder namens een fractie is, ook als er meerdere stukken geagendeerd staan. Dit geldt daarmee expliciet ook voor de drie blokken over kinderopvang en aanverwante onderwerpen op 17 januari 2012.

6

min
Besluit

De voorraadlijst wordt voor kennisgeving aangenomen en zal worden opgeschoond en komt 17 januari 2012 inhoudelijk in de agendacommissie aan de orde. De voorzitter meldt dat het college heeft besloten dat de Raadsinformatiebrief over dossier 732623 niet opnieuw aan de raad wordt aangeboden. De agendacommissie neemt hier kennis van.

7

min
Besluit

De agendacommissie neemt deze uitnodiging aan en stelt het minimale aantal aanmeldingen op 10 raads- en commissieleden.

8

min
Besluit

De agendacommissie neemt deze uitnodiging aan en stelt het minimale aantal aanmeldingen op 10. Wanneer dit werkbezoek kan worden gecombineerd op 22 februari 2012 met het bezoek aan het Hof (zie agendapunt 7), stelt de agendacommissie het minimale aantal aanmeldingen voor het gezamenlijke werkbezoek op 15 raads- en commissieleden.

9

min
Besluit

Er hebben zich geen nieuwe insprekers gemeld.

 

10

min
Besluit

Mevrouw Koene stelt, namens de voorbereidingsgroep, aan de orde op welke wijze de agendacommissie de verslagen van de twee thema-bijeenkomsten over de Binnenstad wil ontvangen om te zorgen dat deze in gezamenlijkheid met de verbeterde startnotitie van het college over dit onderwerp worden behandeld. Op voorstel van mevrouw Ruisch besluit de agendacommissie dat de voorbereidingsgroep met ondersteuning door de griffie zal komen tot een notitie waarin de twee stukken aan elkaar gerelateerd worden. Zodra de startnotitie van het college bij de griffie is ontvangen, zal hier aan gewerkt worden en vervolgens zullen deze stukken in samenhang aan de agendacommissie worden aangeboden voor agendering.


Met deze afspraak sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall