Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 708332
Aanvang-sluiting 29-11-2011 17:00 - 29-11-2011 18:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 29 november 2011 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, aanvang na afloop van de gemeenteraad.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Koene, De Smoker, Van Wenum, Ruisch en Van Hall (griffier) en de heren Tazelaar, Hoogerduijn, Schalken, Van Verk en Brok (voorzitter). De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.


De griffier koppelt n.a.v. punt 5 van de besluitenlijst terug over de stand van zaken OV 65+. De portefeuillehouder heeft aangegeven met een raadsvoorstel te komen. De raad gehoord hebbend tijdens de algemene beschouwingen tekende zich duidelijk een meerderheid af voor continuering van deze voorziening. Wel waren er wat opmerkingen over de kosten welke hij nu bekijkt en in de vorm van een voorstel giet. Dit voorstel komt 7 december naar de griffie voor agendering in de agendacommissie van 13 december en in de raad van 20 december. Hiermee kan iedereen instemmen.


Op verzoek van de griffier verduidelijkt de agendacommissie de uitspraak over de lengte van presentaties. Wanneer een presentatie een inleiding is van een inhoudelijke bespreking van een stuk (brief of voorstel) is de presentatie maximaal 10 minuten. Wanneer de presentatie het doel van de kamer is, bijv. bij de parkeerexploitatie of de grondexploitatie, wordt er 20 minuten voor de presentatie uitgetrokken.

4

min
Besluit

De agenda van de adviescommissie wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen op het voorstel:


Voorzitter en griffier lichten toe dat vanochtend in het college een voorstel is behandeld over de parkeertarieven bij de sportboulevard. Dit is een bevoegdheid van het college maar gelet op de politieke importantie van dit onderwerp heeft het college er voor gekozen dit via een voorstel en niet via een brief aan de raad aan te bieden. Wel is er enige haast bij de besluitvorming. Het college vraagt dan ook om agendering in de adviescommissie van 13 december en in de raad van 20 december. De agendacommissie waardeert deze keuze van het college en gaat daarom unaniem over tot agendering van dit voorstel voor de adviescommissie van 13 december a.s. Dit stuk zal worden ingevoegd in plaats van de raadsinformatiebrief over de afvalambitie aangezien we nog in afwachting zijn van het aangekondigde rapport. Deze kamer zal worden voorgezeten door de heer Van Wensen ipv de heer Klous.


De tweede wijziging betreft het ID voor de raad van vorige week over de opvang van daklozen. De heer Van Verk geeft aan dat zijn fractie en de fractie van de CU/SGP contact hebben gezocht met de schrijver. Dit heeft geleid tot art. 40 vragen welke vandaag zijn ingediend. Hij zou dit onderwerp graag nog dit jaar bespreken vanwege de invallende winter. De voorzitter vindt dit een begrijpelijk verzoek en zal zich sterk maken dat het college volgende week dinsdag de antwoorden vaststelt en deze uiterlijk woensdag 7 december bij de griffie aanlevert. Met die toezegging besluit de agendacommissie unaniem dat er die avond geen vergadering zal zijn van de agendacommissie. De griffier zal op woensdag de agendapunten voor de vergadering van 20 december aan de leden die vandaag aanwezig zijn mailen, waarop tot donderdag 8 december 9.00 uur gereageerd kan worden. In dit opengevallen blok wordt dan een Sprekersplein ingevoegd waarvoor naast de briefschrijver ook het Platform, het DAC, het Leger, Het Bouwmanhuis en De Hoop door de griffie worden uitgenodigd. Dit blok zal worden voorgezeten door de heer Merx of mevrouw Ruisch.


Tot slot meldt mevrouw Van Wenum dat de heer Riet het blok over het bestemmingsplan Staart zal voorzitten.

5

Presentatie politie over Nationale politie 14 februari 2012 (mondeling)

6

min
Besluit

Er hebben zich geen nieuwe insprekers gemeld.

 

7

min
Besluit

De heer Hoogerduijn vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de manege. De voorzitter geeft aan dat er onderhandeld wordt en hij volgende week een voorstel in het college verwacht dat vervolgens naar de raad komt.


De heer Tazelaar heeft begrepen dat de huur van de bibliotheek in Sterrenburg reeds is opgezegd. Afspraak was dat er eerst duidelijkheid zou komen over continuering van de voorziening op een andere wijze. De griffier vraagt dit na.


De heer Schalken geeft aan dat in het Presidium is besloten dat de themabijeenkomst over de Toekomst van Dordrecht in de Drechtsteden op 11 januari zal worden gehouden. Helaas heeft zijn gehele fractie dan een andere afspraak. Hij vindt dit erg vervelend en vraagt of er geschoven kan worden. Het blijkt lastig om een geschikte andere datum in januari te vinden maar de griffier wordt gevraagd of ze kan kijken of er ergens een mogelijkheid is. Mevrouw De Smoker geeft al aan dat 18 januari geen optie is aangezien er dan een bijeenkomst in het museum over pollers wordt georganiseerd.


De heer Van Verk roept de heer Schalken op publiekelijk afstand te nemen van de uitlatingen van de heer Groeneweg op Twitter. De heer Schalken neemt dit mee naar zijn fractie.


De griffier meldt dat de heer Van Wensen bij haar is geweest om te zeggen dat hij vanwege de start van een landelijk Kenniscentrum funderingsproblematiek geen extra taken meer zal verrichten als raadslid. Hij stopt daarom per 1 januari a.s. als kamervoorzitter en als lid van de auditcommissie van de Drechtraad. Hij heeft de heer Soy bereid gevonden hem in de regio te vervangen. Wanneer de heer Soy zijn aanwezigheid kan garanderen bij deze vergaderingen kan de agendacommissie met deze voordracht instemmen en wenst de heer Soy veel succes.


Met deze afspraak sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall